Скъпи самодейци,

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

ме­сец март е жен­с­ки ме­сец, но той за­по­ч­ва с пре­к­ра­с­ния ден 1 март, кой­то е Ден на Ба­ба Мар­та и е ден и на са­мо­де­е­ца. По те­зи  по­во­ди  ис­кам да по­з­д­ра­вим хор „До­б­ру­джан­ки” с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, тан­цо­ви­те съ­с­та­ви с хо­ре­о­г­раф Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва  от ч-ще „В.Ле­в­с­ки”, ка­к­то и хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” с ди­ри­гент Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва при ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” и пе­в­че­с­ки­те гру­пи „Бя­ло цве­те” и „Не­с­по­кой­ни въл­ни” с р-л Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва.

На тях и на вси­ч­ки съ­с­та­ви на клу­бо­ве­те в Об­щи­на Бал­чик же­ла­ем мно­го здра­ве, твор­че­с­ки ус­пе­хи и къ­с­мет през 2013 г.

Честити празници !

Стой­ка

ГЕОРГИЕВА

Вен­ци­с­лав

ДИ­МИ­Т­РОВ

Дружество на

во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те

 

Коментарите са затворени.