Закана за убийство

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Наказание пробация с две пробационни мерки получи 24-годишния М. М. Ч. от гр. Балчик. Нало-жени са му задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца и задължителни периодични срещи с пробационен слу-жител за същия срок.

Обвиняемият се приз-нава за виновен в това, че на 25.05.2012 г. пред дис-котека в гр. Балчик се е заканил с убийство на гражданка на същия град. Същия ден на същото мяс-то е унищожил стъклото и повредил боята на лек ав-томобил „Рено Лагуна”, собственост на балчиклия. Причинената щета е оце-нена на стойност 143,50 лв., които са възстановени до приключване на назател-ното производство по съ-щото дело.

М. Ч. има средно обра-зование, не е семеен, не ра-боти, осъждан е.

 

Коментарите са затворени.