Кражба в Балчик

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 8 февруари е полу-чено съобщение за извър-шена кражба на терито-рията на град Балчик. Ус-тановено е, че чрез демон-таж от тунелна дренажна галерия е извършена кражба на 8 метра релса, част от релсовия път на съ-оръжението.

От проведените опера-тивно – издирвателни ме-роприятия от служители на РУП Балчик са устано-вени извършителите на де-янието. Това са С.Ш. (25г.), М.С. (27г.), К.К. (18г.) и Р.Р. (23г.), и четиримата от град Балчик. Работата по случая продължава.

 

Коментарите са затворени.