Кражба на храни

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 17 фе­в­ру­а­ри в РУП Бал­чик е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от ча­с­тен имот на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик.

Не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел, чрез взло­мя­ва­не на вхо­д­на вра­та на га­раж е из­вър­шил кра­ж­ба на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти и зим­ни­на.

От про­ве­де­ни­те не­за­ба­в­ни опе­ра­ти­в­но из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия са ус­та­но­ве­ни и за­дър­жа­ни из­вър­ши­те­ли­те на де­я­ни­е­то.

С по­ли­цей­с­ка за­по­вед за срок от 24 ча­са в РУП Бал­чик са за­дър­жа­ни кри­ми­нал­но про­я­ве­ни­те М.А. (25г.) и Г.Р. (17г.). След из­вър­ше­ни­те про­це­су­ал­но сле­д­с­т­ве­ни дей­с­т­вия, ве­щи­те обект на кра­ж­ба­та са на­ме­ре­ни и из­зе­ти.

Ра­бо­та­та по изя­с­ня­ва­не ця­ло­с­т­на­та пре­с­тъ­п­на дей­ност на из­вър­ши­те­ли­те про­дъл­жа­ва.

Инфо: Областна дирекция МВР-Добрич

 

Коментарите са затворени.