В Балчик ще пазаруват на възрастни хора

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

В Бал­чик ще бъ­де раз­к­ри­то зве­но за ус­лу­ги по до­мо­ве­те на въз­ра­с­т­ни хо­ра, ко­и­то тру­д­но се об­с­лу­ж­ват са­ми. Но­ва­та стру­к­ту­ра към До­ма­ш­ния со­ци­а­лен па­т­ро­наж се из­г­ра­ж­да по про­е­к­та “Да про­те­г­нем ръ­ка за по­мощ” и ще по­л­з­ва над 143 000 ле­ва от Опе­ра­ти­в­на­та про­г­ра­ма “Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”, съ­о­б­щи­ха от об­щи­на­та.

Зве­но­то ще по­е­ме гри­жи­те за 50 въз­ра­с­т­ни, сред ко­и­то и хо­ра с трай­ни ув­ре­ж­да­ния, за ко­и­то има риск да из­па­д­нат в со­ци­ал­на изо­ла­ция. По­т­ре­би­те­ли­те ще мо­гат да по­л­з­ват по­ча­со­ви ус­лу­ги – па­за­ру­ва­не на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти и ле­кар­с­т­ва, по­чи­с­т­ва­не на жи­ли­ще­то, по­д­дър­жа­не на ли­ч­на­та хи­ги­е­на и дру­ги.

Въз­ра­с­т­ни­те хо­ра ще мо­гат да раз­чи­тат на по­мощ и ко­га­то имат ра­бо­та в ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни ин­с­ти­ту­ции или ис­кат да оти­дат до здра­в­но за­ве­де­ние. В рам­ки­те на про­е­к­та сред без­ра­бо­т­ни ще бъ­дат на­е­ти 20 ду­ши, ко­и­то ще бъ­дат обу­че­ни за са­ни­та­ри, до­ма­ш­ни по­мо­щ­ни­ци, съ­т­ру­д­ни­ци за со­ци­ал­ни дей­но­с­ти.

Зве­но­то за по­ча­со­ви ус­лу­ги тря­б­ва да за­ра­бо­ти от 1 ап­рил.

/balchik.com/

 

Коментарите са затворени.