Балчик отчете вял протест срещу монополистите

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Бли­зо 30 жи­те­ли на Бал­чик се съ­б­ра­ха пред сгра­да­та на „Енер­го Про” в гра­да, за да из­ра­зят не­де­вол­с­т­во­то си сре­щу не­по­сил­ни­те сме­т­ки за ток от по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци. Про­те­с­тът бе ор­га­ни­зи­ран от фей­с­бук гру­па през съ­бо­т­ния ден, ка­то уча­с­т­ва­щи­те в нея из­ра­зя­ват со­ли­дар­ност с не­до­вол­с­т­во­то на хо­ра­та във вси­ч­ки на­се­ле­ни ме­с­та у нас. При­съ­с­т­ва­щи­те край пра­з­на­та сгра­да на енер­го­с­на­б­ди­тел­но­то дру­же­с­т­во спо­де­ли­ха не­до­у­ме­ни­е­то си от на­ду­ти­те сме­т­ки за еле­к­т­ри­че­с­т­во през де­кем­в­ри и яну­а­ри ме­сец, не­при­е­май­ки мо­ти­ви­те на мо­но­по­ли­с­ти­те, че зи­ма­та би­ла те­ж­ка. В съ­що­то вре­ме от “Енер­го Про” из­п­ра­ти­ха пре­с­съ­о­б­ще­ние, че сме­т­ки­те за фе­в­ру­а­ри са с 16% по-ни­с­ки от те­зи за пре­д­хо­д­ния ме­сец, ка­то яв­но про­пу­с­кат да от­че­тат, че до края на по­со­че­ния ме­сец ос­та­ват още 11 дни. При­съ­с­т­ва­щи­те обя­ви­ха, че през сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца ще по­д­но­вят про­те­с­та си.

Фей­с­бук гру­па­та съ­о­б­ща­ва, че про­те­с­тът ще про­дъл­жи на 24 фе­в­ру­а­ри от 11:00 ч. с ше­с­т­вие от су­пер­мар­кет “Ак­ви­лон” до сгра­да­та на Об­щи­на­та. Же­ла­е­щи­те да се вклю­чат, мо­гат да но­сят ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли ка­то пла­ка­ти и др.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.