Първа загуба за отбора на “Черноморец” Балчик

Sep 27th, 2010 | От | Category: СПОРТ

На 28.08.2010 год. от 18:00 ча­са на ста­ди­он „ Ал­бе­на” в КК „ Ал­бе­на” бе про­ве­де­на фу­т­бол­на­та сре­ща от пе­тия кръг на Из­то­ч­на „ Б” фу­т­бол­на гру­па ме­ж­ду от­бо­ри­те на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик и „ До­ро­с­тол”   Си­ли­с­т­ра. По­ка­за­ни­те до­се­га до­б­ри ре­зул­та­ти от от­бо­ра на “ Чер­но­мо­рец” Бал­чик за­ре­ди­ха с на­де­ж­да за­па­ле­ни­те при­вър­же­ни­ци на от­бо­ра за по­бе­да. Пър­во­то по­лу­в­ре­ме се от­к­ро­я­ва­ше със за­дъл­жи­тел­ния до­ма­кин­с­ки на­тиск, при кой­то още в пър­ви­те ми­ну­ти бе про­пу­с­на­та въз­мо­ж­ност за гол. По – къ­с­но при удар от гра­ни­ца­та на на­ка­за­тел­но­то по­ле то­п­ка­та сре­щ­на стра­ни­ч­на­та гре­да на про­ти­в­ни­ко­ва­та вра­та. И ка­к­то ка­з­ват:  „ Ка­то не вкар­ваш, ще ти вка­рат!” – в 15-ата ми­ну­та Ти­хо­мир Че­не­ш­ков /№ 9/  от от­бо­ра на „До­ро­с­тол“ про­би по дя­с­но­то кри­ло, от къ­де­то цен­т­ри­ра то­п­ка­та към Ге­ор­ги Би­жев /№ 8/ , той с гла­ва про­дъл­жи па­са към Бе­а­дир Бе­а­ди­ров /№ 11/  и  гол­май­с­то­рът на от­бо­ра  ре­а­ли­зи­ра 0:1. След по­лу­че­ния гол на­ши­ят от­бор се втур­на ма­си­ра­но в ата­ка, ка­то до края на по­лу­в­ре­ме­то го­с­ти­те въ­о­б­ще не из­ля­зо­ха от на­ка­за­тел­но­то си по­ле, но та­ка и до гол не се сти­г­на, въ­п­ре­ки, че и в края на по­лу­в­ре­ме­то след удар на М. Та­нев /№ 10/ вра­та­та на го­с­ти­те от­но­во ос­та­на не­по­ра­зе­на, ка­то и то­зи път гра­да­та се ока­за по­мо­щ­ник на го­с­ти­те.
През вто­ро­то по­лу­в­ре­ме фу­т­бо­ли­с­ти­те на „ Чер­но­мо­рец” про­дъл­жи­ха с про­пу­с­ки­те към про­ти­в­ни­ко­ва­та вра­та. Та­ка ре­зул­та­тът си ос­та­ва­ше в по­л­за на го­с­ти­те.
В 84-ата ми­ну­та при по­ре­д­ния пряк сво­бо­ден удар гре­да­та от­но­во спа­си вра­та на го­с­ти­те от по­па­де­ние. От­с­ко­чи­ла­та то­п­ка по­па­д­на в Ра­до­с­тин Йо­си­фов /№ 12/. Той пре­ми­на цен­т­рал­на­та ли­ния по дя­с­но­то кри­ло, по­с­ле­д­ва шут от по­ря­дъ­ка на 40 – 45 ме­т­ра и то­п­ка­та се уда­ри в гре­да­та и вле­тя в мре­жа­та за 0:2.

В да­де­но­то от съ­ди­я­та про­дъл­же­ние на ма­ча Р. Ан­ге­лов  /№ 23/ от от­бо­ра на „  Чер­но­мо­рец” на­ма­ли раз­ли­ка­та. Та­ка ма­чът за­вър­ши 1:2 за го­с­ти­те.

Ма­чът се ха­ра­к­те­ри­зи­ра­ше с мно­го про­пу­с­на­ти шан­со­ве за гол за на­шия от­бор. Го­с­ти­те гра­б­на­ха три­те то­ч­ки, до­вол­ни от ща­с­т­ли­вия за тях край на ма­ча .

Публиката на домакините след мача остана недоволна от резултата и изпрати своя отбор с освирквания и викове, породени и от неприлични жестове от страна на членове на треньорския екип. Тази ситуация може би ги помрачи и обиди най – много и не без основание, тъй като все пак тя се явява фактическият работодател на отбора. А какъв ще бъде отговорът на юридическия работодател? Остава да следим! В Европа подават оставки!

Павлин ПАВЛОВ

Коментарите са затворени.