Това сме ние!

Feb 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

„Българите се движат в правилна  посока, но ръководството им ,не!”

/Греъм Уотсън/

Е,… вече съм доволен.

Ви­на­ги, ама ви­на­ги съм ми­с­лил , че  дя­до Сла­вей­ков е прав. Тол­ко­ва го­ди­ни, а ние твър­до сто­им на съ­щи­те по­зи­ции. Ра­д­вам се, че скан­да­лът с “Бу­да” ви­дя бял свят и се раз­б­ра , че ген. Бо­ри­сов- но­си­тел на ор­де­ни на Ис­па­ния, Ита­лия и дру­ги стра­ни, е на­и­с­ти­на прав ка­то ка­з­ва, че то­ва е ин­с­це­ни­ро­в­ка на оп­ре­де­ле­ни пар­тии.Тол­ко­ва мил и на­ро­ден чо­век, а са­мо как го ка­лят. А…ами за­що  си ми­с­лят/глу­па­ци­те/, че той за че­ти­ри го­ди­ни ка­то Гл. се­к­ре­тар , Гл. ре­жещ лен­ти  и още тол­ко­ва ка­то Пре­ми­ер не е “на­д­ни­к­нал” в та­зи па­п­ка? Пък и око­ло не­го има тол­ко­ва пре­да­ни мом­че­та, ко­и­то са на “ТИ” с ма­те­ри­а­ла! Ни­що но­во под не­бе­то. Още Ж. Фу­ше  е     из­по­л­з­вал до­си­е­то ка­то ком­п­ро­мат.

Аме­ри­кан­ци­те ни на­ти­с­кат да при­з­на­ем че”Хи­з­бу­ла” е ви­но­в­на , но ди­ре­к­то­рът на Ев­ро­пол Роб Уейн­райт ка­за уч­ти­во, че връ­з­ка­та не е си­гур­на. По стар на­вик пак ще се на­ло­жи да ли­жем за­д­ни­ци!

По­м­ни­те бра­тя Га­ле­ви, на­ли? Те по­с­та­ви­ха в шах по­ли­ти­че­с­ка­та си­с­те­ма и съ­де­б­на­та власт. Дър­жа­ва­та се ви­дя в чу­до, за­що­то тря­б­ва­ше да  ги до­пу­с­не до уча­с­тие в из­бо­ри­те,и то по вре­ме на по­ре­д­на­та ми­сия на ев­ро­пей­с­ки на­б­лю­да­те­ли, ко­и­то тря­б­ва­ше да из­го­т­вят до­к­лад за съ­с­то­я­ни­е­то на пра­во­съ­д­на­та си­с­те­ма и вътр. ред у нас.  И ка­к­во на­п­ра­ви­ха  уп­ра­в­ля­ва­щи­те ум­ни­ци?

Съ­т­во­ри­ха се раз­ли­ч­ни за­ко­но­на­ру­ше­ния и по­ре­ди­ца от вир­ту­о­з­ни про­це­ду­ри, за да по­пре­чат да ста­нат  де­пу­та­ти,  а…ми­ли­те , ка­к­во са ви­но­в­ни те?  Дър­жа­ва­та ги съ­з­да­де, дъл­го ги по­к­ро­ви­тел­с­т­ва, а по­с­ле ли­це­мер­но се опи­та да се отър­ве от тях, ка­то гну­с­ли­ва ма­ще­ха!   И ка­к­во се по­лу­чи: Осем ма­ги­с­т­ра­ти ре­ши­ха, че въ­п­ро­с­ни­те ли­ца  ня­мат “уко­ри­мо  по­ве­де­ние”. След ка­то те­зи жи­во­т­ни е..ха май­ка­та на су­ма ти на­род! Ка­то се вгле­ж­дат в ог­ле­да­ло­то  по­ли­ти­ци и ма­ги­с­т­ра­ти ви­ж­дат об­ра­за на бра­тя­та, а то е со­б­с­т­ве­но­то им изо­б­ли­че­ние. Ка­з­ват ше­го­ви­то, че иде­я­та за дър­жа­в­ност  е; при­мат с бу­хал­ки въ­ве­ж­да ред, та­ка ка­к­то той раз­би­ра!

Е……и за­то­ва хо­ра­та от Ду­п­ни­ца ги по­д­к­ре­пят, за­що­то ви­ж­дат, че на­ши­те ге­рои са не­у­с­то­и­ми,гор­ди! Во­тът за тях бе­ше от сър­це, из­вър­шен по убе­ж­де­ние.Те бя­ха на­ро­д­ни мом­че­та и тря­б­ва­ше да ста­нат на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли!

Има­ме и друг ге­рой от Бе­е­в­г­рад. То не бя­ха со­ф­ри, то не бе­ше пи­е­не и яде­не.  Но чо­ве­кът го умее, ро­ден е за то­ва!

Бъл­га­рия има­ше и дру­га ра­дост. Ко­с­тов сло­жи за Гл. про­ку­рор един на­пъл­но луд чо­век- и   сру­ти ця­ла­та про­ку­ра­ту­ра. Но ние ня­ма да до­жи­ве­ем да го опан­ди­зят.За­що? Ами Ма­въ­ра не от­во­ри до­си­е­та­та. Пак за­що? За­що­то Ко­с­тов бе лан­си­ран в СДС от Лу­ка­нов чрез Же­лев имен­но с та­зи цел. Се­га пък до­й­де Ал. Йор­да­нов-агент “ Бор­ко” кой­то про­да­де иде­я­та за пре­д­се­да­тел­с­ко мя­с­то в Пар­ла­мен­та. А как зае по­с­та на Ст. Са­вов- на­г­ло  и без­пар­дон­но!

Ока­за се че и гар­дът на  ми­шо­ка Ста­ни­шев е до­но­с­ник. Ми­с­ля, че е има­ло и об­ра­т­на  ин­фор­ма­ция.Кой не ис­ка да е ин­фор­ми­ран от бо­га­тия фонд на му­т­ри­те?

Нор­мал­но е да се за­пи­та­ме ; за­що е то­ва ка­те­ре­не? За­що­то из­по­л­з­ват Пар­ла­мен­та за­ра­ди иму­ни­те­та. Във вси­ч­ки кан­ди­да­т­с­ки ли­с­ти има хо­ра за ка­у­ша.Но те са  си пла­ти­ли и то­ва ги пра­ви ге­рои. И ка­к­то ка­за Е, Ди­ми­т­ров -”И го­ри­те са на­ши,и зе­мя­та е на­ша, ще пра­вим ка­к­во­то по­и­с­ка­ме!     Ма­шал­лах!

За­г­лъ­х­на Ва­льо То­п­ло­то, кой­то би мо­гъл да ог­ла­ви Енер­гий­на­та ко­ми­сия в Пар­ла­мен­та. До­б­ре, че  Ми­шо Би­ра­та по­чи­на, че не се знае как ще­ше да се раз­ду­ха ра­бо­та­та. Чо­ве­кът си жи­ве­е­ше цар­с­ки, а ви­дя­х­те от един раз­се­к­ре­тен раз­го­вор  жи­во­тът му се стъ­ж­ни.

Ге­но­ци­дът на глу­по­ст­та ни трая по­ч­ти че­т­върт век, от­к­ри­ха се чу­до­ви­щ­ни из­ма­ми и ка­к­во?. Ни­що!

Не   мо­жем  да се пре­бо­рим  с брой­ка­та на ге­ро­и­те в На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние. Пър­ва­нов ока­че­с­т­ви по­д­пи­с­ка­та пре­ди 6 г. ка­то на­ма­ля­ва­не на “ин­те­ле­к­ту­ал­на­та мощ” на Пар­ла­мен­та.Ру­мъ­ния 18млн.-300де­пу­та­ти;Из­ра­ел6,5млн-60де­пу­та­ти.Е…..ев­ре­и­те по- глу­па­ви  ли са от нас.Кре­щя­що­то кри­во­съ­дие е не­по­но­си­мо, а за чо­ве­ш­ки пра­ва и за со­ци­ал­на спра­ве­д­ли­вост не е нор­мал­но да се го­во­ри.

1 496 985 ду­ши”жи­ве­ят” с до­ход до 250 лв., а  част от те­зи хо­ра , а имен­но 631 992 чо­ве­ка с до­ход до 145лв. До­ко­га -? ,ще за­пи­та­те Вие.

За   по­с­ле­д­но  ще В и ка­жа ка­к­во е ка­зал дя­до Сла­вей­ков;

“Не сме на­род, а мър­ша”   Уви!

Георги ЙОРДАНОВ–ГОГО

 

 

Коментарите са затворени.