Топ-диригентът на Холандия ще журира фестивала “Черноморски звуци” в Балчик

Feb 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Хо­ро­ве от 14 дър­жа­ви са за­я­ви­ли до то­зи мо­мент уча­с­тие на Чер­но­мор­с­ки зву­ци, на­у­чи ра­дио До­б­ру­джа от Ва­ля Ге­ор­ги­е­ва, гла­вен ор­га­ни­за­тор на фе­с­ти­ва­ла и ди­ри­гент на хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”.

За пър­ви път же­ла­ние да се вклю­чат в на­д­п­ре­ва­ра­та са изя­ви­ли хо­ро­ви фор­ма­ции от Ру­сия, Ук­рай­на, Ек­ва­дор, Ре­пу­б­ли­ка То­го и Син­га­пур. В съ­що­то вре­ме бъл­гар­с­ки хо­ро­ве, по­ра­ди фи­нан­со­ва не­въз­мо­ж­ност ня­ма да мо­гат да уча­с­т­ват.

Пре­д­се­да­тел на жу­ри­то ще е Ог­нян Ва­си­лев, бъл­га­рин, кой­то от 22 го­ди­ни жи­вее във Фин­лан­дия и при ко­го­то е за­по­ч­на­ла сво­я­та пе­в­че­с­ка по­д­го­то­в­ка Ва­ля Ге­ор­ги­е­ва в Ха­с­ко­во. Ми­на­ла­та го­ди­на той е бил удо­с­то­ен с на­г­ра­да­та „Най-до­бър ди­ри­гент” в Хо­лан­дия.

Офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на фе­с­ти­ва­ла е на 5 юни от 20 ча­са на сце­на­та на за­ла Ни­м­фе­ум в Дво­ре­ца. Ра­бо­т­ни­те ате­ли­е­та за­по­ч­ват на сле­д­ва­щия ден, а на 8 юни ще се про­ве­де кръ­г­ла ма­са на те­ма „Ре­пер­то­ар­ни по­ли­ти­ки”. Ре­г­ла­мен­тът до­пу­с­ка до уча­с­тие ака­де­ми­ч­ни, сме­се­ни, ка­мер­ни, ед­но­ро­д­ни и фол­к­лор­ни хо­ро­ве.

Ин­фор­ма­ция на ра­дио “До­б­ру­джа”

balchik.com

Коментарите са затворени.