“Спартак” Пловдив – “Черноморец” Балчик 0:0

Sep 27th, 2010 | От | Category: СПОРТ

На 11.09.2010 година /събота/ от 17:00 часа на стадион „ Тодор Диев” в град Пловдив се проведе футболната среща от VІ – я кръг на Източна „ Б” футболна група между водача във временното класиране, отбора на „ Спартак” Пловдив  и петия –  „Черноморец” Балчик.

Пър­во­то по­лу­в­ре­ме, про­ти­в­но на оча­к­ва­ни­я­та,  пре­ми­на с пре­вес за от­бо­ра на  „Чер­но­мо­рец” Бал­чик и съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но пър­ви сти­г­на до го­ло­ва си­ту­а­ция.

В 15 – та­та ми­ну­та при ата­ка от ля­во, Зе­лен­ков /№ 16/ пре­о­до­ля два­ма за­щи­т­ни­ка от от­бо­ра на до­ма­ки­ни­те и из­ле­зе на стрел­ко­ва по­зи­ция сре­щу те­х­ния вра­тар, но за съ­жа­ле­ние не мо­жа да го пре­о­до­лее, за да от­к­рие ре­зул­та­та в на­ша по­л­за. По – къ­с­но в сре­да­та на пър­во­то по­лу­в­ре­ме на­ши­те фу­т­бо­ли­с­ти в раз­с­то­я­ние на 2 – 3 ми­ну­ти про­пи­ля­ха но­ви две по­ло­же­ния за гол, ка­то най – на­пред Р. Ан­ге­лов /№ 23/ пре­о­до­ля ця­ла­та за­щи­та на про­ти­в­ни­ко­вия от­бор и от не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост стре­ля в тя­ло­то на вра­та­ря на „ Спар­так” Пло­в­див, а след то­ва при по­да­ва­не от дя­с­но към Зе­лен­ков /№ 16/ по­с­ле­д­ва нов про­пуск, от­но­во от не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост. В края на пър­во­то по­лу­в­ре­ме при из­пъл­не­ние на ъг­лов удар от стра­на на до­ма­ки­ни­те, по­с­ле­д­ва си­лен удар към на­ша­та вра­та, но вра­та­ря Те­мен­ли­ев из­би ав­то­ри­те­т­но.

През вто­ро­то по­лу­в­ре­ме в на­шия от­бор бе из­вър­ше­на смя­на. На мя­с­то­то на инер­т­ния Зе­лен­ков в иг­ра вле­зе Мар­тин Хри­с­тов /№ 8/.

На­чал­ни­те ми­ну­ти на вто­ро­то по­лу­в­ре­ме съ­що бя­ха за „Чер­но­мо­рец” Бал­чик. За­щи­та­та на „ Спар­так” Пло­в­див  за мал­ко да си от­бе­ле­жи ав­то­гол след ка­то Асен Въл­чев сва­ли то­п­ка­та с гър­ди към вра­та­ря, но гре­да­та пре­до­т­в­ра­ти ку­ри­о­з­на­та си­ту­а­ция. В сле­д­ва­ща­та ата­ка от­но­во гре­да­та спа­си вра­та­ря Сте­фан Стой­чев след удар на Де­си­с­лав Ру­сев /№ 11/.

В 75 – та ми­ну­та на­па­да­те­ля Р. Ан­ге­лов /№ 23/ от­но­во вле­зе на ско­рост по дя­с­но­то кри­ло в по­ле­то на „ Спар­так” Пло­в­див и бе фа­у­ли­ран в бли­зост до тя­х­на­та вра­та, но съ­ди­я­та „ос­та­ви свир­ка­та в джо­ба си и от­но­во за­мъл­ча”.

Де­сет ми­ну­ти пре­ди края на ма­ча до­ма­ки­ни­те при из­пъл­не­ние на на­ка­за­те­лен удар съ­що про­пу­с­на­ха ед­на до­б­ра въз­мо­ж­ност за ре­а­ли­зи­ра­не на гол.

В 87-ата ми­ну­та Ва­ле­ри­ев /№ 15/ от на­шия от­бор за бе­зо­би­ден фа­ул бе из­го­нен с ди­ре­к­тен чер­вен кар­тон. От­но­во стран­но ре­ше­ние на гла­в­ния съ­дия. Тру­д­но мо­же да се  по­бе­ди от­бор, кой­то раз­по­ла­га с че­ти­ри­на­де­сет иг­ра­чи на те­ре­на. Ма­чът за­вър­ши при ну­ле­во ра­вен­с­т­во, ка­то по – до­во­лен ос­та­на от­бо­рът на до­ма­ки­ни­те, въ­п­ре­ки че от­с­тъ­пи во­да­че­с­т­во­то в гру­па­та на от­бо­ра на  „Чер­но­мо­рец” По­мо­рие.
Главен съдия на мача бе Максим Лазаров.

Коментарите са затворени.