Информация за четвъртото тримесечие на 2012г. на “Албена” АД

Feb 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Съ­г­ла­с­но из­ме­не­ни­я­та в изи­с­к­ва­ни­я­та на чл.33, ал.1, т.6 от НА­РЕ­Д­БА № 2 от 17.09.2003 г. за про­с­пе­к­ти­те при пу­б­ли­ч­но пре­д­ла­га­не и до­пу­с­ка­не до тър­го­вия на ре­гу­ли­ран па­зар на цен­ни кни­жа и за раз­к­ри­ва­не­то на ин­фор­ма­ция от пу­б­ли­ч­ни­те дру­же­с­т­ва и дру­ги­те еми­тен­ти на цен­ни кни­жа

а) Ин­фор­ма­ция за про­ме­ни­те в сче­то­во­д­на­та по­ли­ти­ка през от­че­т­ния пе­ри­од, при­чи­ни­те за тя­х­но­то из­вър­ш­ва­не и по ка­къв на­чин се от­ра­зя­ват на фи­нан­со­вия ре­зул­тат и со­б­с­т­ве­ния ка­пи­тал на еми­тен­та

За пе­ри­о­да на че­т­вър­то­то три­ме­се­чие на 2012 г. и към мо­мен­та ня­ма на­с­тъ­пи­ли про­ме­ни  в сче­то­во­д­на­та по­ли­ти­ка на Дру­же­с­т­во­то .

б)  Ин­фор­ма­ция за на­с­тъ­пи­ли про­ме­ни в ико­но­ми­че­с­ка­та гру­па на еми­тен­та, ако уча­с­т­ва в та­ка­ва гру­па

През вто­ро­то три­ме­се­чие на 2012 г. с ре­ше­ние на СД на „Ал­бе­на” АД е уч­ре­де­но но­во дъ­щер­но дру­же­с­т­во на „Ал­бе­на” АД  Ед­но­ли­ч­но Ак­ци­о­нер­но Дру­же­с­т­во „Пер­пе­ту­ум Мо­би­ле БГ” ЕАД, 100 % со­б­с­т­ве­ност на „Ал­бе­на” АД, с ка­пи­тал 100 хил.лв., раз­пре­де­ле­ни в 100 000 броя по­и­мен­ни на­ли­ч­ни ак­ции, с пра­во на един глас, вся­ка с но­ми­нал­на стой­ност 1 лв. Пре­д­ме­тът на дей­ност е:  про­у­ч­ва­не, стро­и­тел­с­т­во, фи­нан­си­ра­не и ек­с­п­ло­а­та­ция на ин­с­та­ла­ции за опол­зо­т­во­ря­ва­не на от­па­дъ­ци; ин­с­та­ла­ции за про­из­во­д­с­т­во на еле­к­т­ри­че­с­ка енер­гия от от­па­дъ­ци и био­ма­са; про­из­во­д­с­т­во на ор­га­ни­ч­на тор, про­из­во­д­с­т­во и про­да­ж­ба на био­го­ри­ва; кон­сул­тан­т­с­ка, про­е­к­тан­т­с­ка и ин­же­не­рин­го­ва дей­ност в об­ла­ст­та на въ­зо­б­но­вя­е­ми­те енер­гий­ни из­то­ч­ни­ци, и дру­ги.

През вто­ро­то три­ме­се­чие на 2012 г. СД на „Ал­бе­на” АД в ка­че­с­т­во­то си на ма­жо­ри­та­рен со­б­с­т­ве­ник на „Хо­тел Де Маск”АД Швей­ца­рия да­де съ­г­ла­сие за уч­ре­дя­ва­не на дъ­щер­но дру­же­с­т­во на по­с­ле­д­но­то в Гер­ма­ния, с на­и­ме­но­ва­ние „Фа­мин­го Турс” и с пре­д­мет на дей­ност ту­ро­пе­ра­тор­с­ка дей­ност, ка­пи­тал 200 хил.ев­ро и се­да­ли­ще в Гер­ма­ния.

в)  Ин­фор­ма­ция за ре­зул­та­ти­те от ор­га­ни­за­ци­он­ни про­ме­ни в рам­ки­те на еми­тен­та, ка­то пре­об­ра­зу­ва­не, про­да­ж­ба на дру­же­с­т­ва от ико­но­ми­че­с­ка­та гру­па, апор­т­ни вно­с­ки от дру­же­с­т­во­то, да­ва­не под на­ем на иму­ще­с­т­во, дъл­го­с­ро­ч­ни ин­ве­с­ти­ции, пре­у­с­та­но­вя­ва­не на дей­ност

За пе­ри­о­да на че­т­вър­то­то три­ме­се­чие на 2012 г. и към мо­мен­та ня­ма на­с­тъ­пи­ли ор­га­ни­за­ци­он­ни про­ме­ни  в Дру­же­с­т­во­то .

г) Ста­но­ви­ще на уп­ра­ви­тел­ния ор­ган от­но­с­но въз­мо­ж­но­с­ти­те за ре­а­ли­за­ция на пу­б­ли­ку­ва­ни про­г­но­зи за ре­зул­та­ти­те от те­ку­ща­та фи­нан­со­ва го­ди­на, ка­то се от­чи­тат ре­зул­та­ти­те от те­ку­що­то три­ме­се­чие, ка­к­то и ин­фор­ма­ция за фа­к­то­ри­те и об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, ко­и­то ще по­в­ли­я­ят на по­с­ти­га­не­то на про­г­но­з­ни­те ре­зул­та­ти най-мал­ко за сле­д­ва­що­то три­ме­се­чие

Ре­а­ли­зи­ра­ни­те но­щу­в­ки във вс Ал­бе­на през 2012 г. са с 8 % по-мал­ко спря­мо 2011 г. Сре­д­ни­ят при­ход от про­да­ж­би на сто­ки и ус­лу­ги на 1 но­щу­в­ка е в раз­мер на 48.67 лв., с 15 % по-ви­сок спря­мо 2011 г. През се­зон 2012 бя­ха на­п­ра­ве­ни зна­чи­тел­ни про­ме­ни в це­но­ва­та по­ли­ти­ка на Ал­бе­на АД и уп­ра­в­ле­ни­е­то на за­е­то­ст­та, ко­и­то до­ве­до­ха до уве­ли­че­ние на сре­д­ния при­ход от ед­на но­щу­в­ка – бя­ха на­ма­ле­ни сро­ко­ве­те за по­л­з­ва­не на от­с­тъ­п­ки, бя­ха уве­ли­че­ни це­ни­те на хо­те­ли­те на пър­ва ли­ния, има­ше про­ме­ни в дъл­жи­на­та на гла­в­ния се­зон. Бе­ше из­вър­ше­на про­мя­на на це­но­ва­та по­ли­ти­ка от­но­с­но де­ца­та – през по­с­ле­д­ни­те две го­ди­ни при ре­зер­ва­ция на два­ма въз­ра­с­т­ни и две де­ца до 12г. в ед­на стая   и две­те де­ца се на­с­та­ня­ва­ха и из­х­ран­ва­ха без­п­ла­т­но. За 2012г. вто­ро­то де­те за­п­ла­ща­ше 30% от це­на­та на въз­ра­с­т­ния  в двой­на стая.

Спря­мо пре­д­хо­д­на­та 2011 г. най   го­лям ръст на но­щу­в­ки­те се от­бе­ля­з­ва на ру­с­ки па­зар с + 63 хи­ля­ди но­щу­в­ки (19 % ръст) , сле­д­ват on-line ре­зер­ва­ци­и­те с + 18 хил.но­щу­в­ки (36 % ръст спря­мо 2011 г.), па­зар Ан­г­лия с  + 2,8 хи­ля­ди но­щу­в­ки (16 % ръст). Ос­та­на­ли­те па­за­ри от­чи­тат по-мал­ко но­щу­в­ки спря­мо 2011 г.

Об­що раз­хо­ди­те на „Ал­бе­на” АД към м. Де­кем­в­ри 2012 г. са в раз­мер на 64 068 хил.лв., с 13% или с  9 252 хил.лв. по-мал­ко спря­мо 2011 г. При из­к­лю­ч­ва­не на к-с При­мор­с­ко от 2011 г. с цел съ­по­с­та­ви­мост на­ма­ле­ни­е­то е с 8 % или с  5 348 хил.лв: на­ма­ле­ни са раз­хо­ди­те за от­че­т­на стой­ност на сто­ки­те, с  2 697 хил.лв. или с 10 % на 1 но­щу­в­ка, раз­хо­ди­те за пер­со­нал с  580 хил.лв., раз­хо­ди­те за кон­су­ма­ти­ви с  524 хил.лв., раз­хо­ди­те за КМА с  1 771 хил.лв. (ли­п­с­ват ин­ве­с­ти­ци­он­ни КМА спря­мо 2011 г.), раз­хо­ди­те за амор­ти­за­ции с  1 175 хил.лв. и раз­хо­ди­те за ли­х­ви с  942 хил.лв.

През стро­и­те­лен се­зон 2012 г. ин­ве­с­ти­ци­и­те на „Ал­бе­на” АД са в раз­мер на 3 493 хил.лв. Те  вклю­ч­ват: Ин­ве­с­ти­ции в ме­с­т­ност Мом­чил об­щи­на Бал­чик – из­г­ра­ж­да­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на и скла­до­ва ба­за за „Еко Аг­ро” АД, ка­к­то и из­г­ра­ж­да­не на тръ­бен кла­де­нец, си­ла­ж­на яма и ППР на ин­с­та­ла­ция за Био­газ в Мом­чил; вна­ся­не на ка­пи­та­ла на „Пер­пе­ту­ум мо­би­ле БГ” ЕАД;  из­г­ра­ж­да­не на трай­ни на­са­ж­де­ния  100 дка. ло­зи в зем­ли­ще­то на се­ло Кра­не­во; пред-про­е­к­т­ни про­у­ч­ва­ния за РиМ на к-с Ели­ца, х-л Аме­лия, х-л Кар­дам и дру­ги; по­д­мя­на на хла­дил­ни ин­с­та­ла­ции, ин­ве­с­ти­ции в скла­до­ва ба­за Ал­бе­на, в ма­ши­ни, съ­о­ръ­же­ния и обо­ру­д­ва­не, ин­ве­с­ти­ции в се­к­тор Спорт и в плаж Ал­бе­на, и дру­ги.

Фи­нан­со­ви­ят ре­зул­тат на „Ал­бе­на” АД  за че­т­вър­то­то три­ме­се­чие на 2012 г. е пе­чал­ба в раз­мер на 18 903 хил.ле­ва. Спря­мо пре­д­хо­д­на­та 2011 г. пе­чал­ба­та е с  + 10 288  хил.лв. по-ви­со­ка.

д) Дан­ни за ли­ца­та, при­те­жа­ва­щи пря­ко и не­п­ря­ко най-мал­ко 5 на сто от гла­со­ве­те в об­що­то съ­б­ра­ние към края на съ­о­т­ве­т­но­то три­ме­се­чие, и про­ме­ни­те в при­те­жа­ва­ни­те от ли­ца­та гла­со­ве за пе­ри­о­да от края на пре­д­хо­д­ния три­ме­се­чен пе­ри­од

Ак­ци­о­не­ри, при­те­жа­ва­щи най-мал­ко 5 на сто от гла­со­ве­те в ОСА на Ал­бе­на АД

Име:     Ал­бе­на Хол­динг АД

Брой акции: 2306884    % от капитала: 53.98

Име:     Албена Инвест Холдинг АД

Брой акции: 879131      % от капитала: 20.58

Име:     Об­щи­на Бал­чик

Брой акции: 304570      % от капитала: 7.13

е) Дан­ни за ак­ци­и­те, при­те­жа­ва­ни от уп­ра­ви­тел­ни­те и кон­т­рол­ни ор­га­ни на еми­тен­та към края на съ­о­т­ве­т­но­то три­ме­се­чие, ка­к­то и про­ме­ни­те, на­с­тъ­пи­ли за пе­ри­о­да от края на пре­д­хо­д­ния три­ме­се­чен пе­ри­од за вся­ко ли­це по­от­дел­но

Членове на Съвета на директорите на Албена АД

Име:    Кра­си­мир Ве­се­ли­нов Ста­нев      Име: Иве­ли­на Не­н­ко­ва Гро­зе­ва                           Име: Мар­ги­та Пе­т­ро­ва То­до­ро­ва                Брой ак­ции: 4152

% от капитала 0,10 %

Име:     Иван Колев Калинков

Брой акции: 2640           % от капитала 0,06%

Име:     Ра­до­с­вет Кру­мов Ра­дев                                Име:  Же­льо Стай­ков Же­лев

ж) Към края на тре­то­то три­ме­се­чие на 2012 г. Дру­же­с­т­во­то ня­ма  ви­ся­щи съ­де­б­ни, ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни или ар­би­т­ра­ж­ни про­из­во­д­с­т­ва, ка­са­е­щи за­дъл­же­ния или взе­ма­ния в раз­мер най-мал­ко 10 на сто от со­б­с­т­ве­ния ка­пи­тал

з) Ин­фор­ма­ция за от­пу­с­на­ти­те от еми­тен­та или от не­го­во дъ­щер­но дру­же­с­т­во за­е­ми.

През м. Ок­том­в­ри 2012 г. с ре­ше­ние на СД „Ал­бе­на” АД от­пу­с­ка кре­дит на „Еко Аг­ро” АД, дъ­щер­но дру­же­с­т­во на „Ал­бе­на” АД с 94 % уча­с­тие, в раз­мер на 729 000 ле­ва, със срок на по­га­ся­ва­не 6 го­ди­ни, 1 го­ди­на гра­ти­сен пе­ри­од, и ли­х­ва 4,6 % го­ди­ш­но.

През м. Но­ем­в­ри 2012 г. с ре­ше­ние на СД „Ал­бе­на” АД от­пу­с­ка кре­дит на „Хо­тел де Маск” АД, дъ­щер­но дру­же­с­т­во на „Ал­бе­на” АД с 84, 33 % уча­с­тие, в раз­мер на 102 050 швей­цар­с­ки фран­ка, със срок на по­га­ся­ва­не до 31.10.2015 г. и го­ди­шен ли­х­вен про­цент 4,5 %.

В рам­ки­те на тре­то­то три­ме­се­чие на 2012 г. Дру­же­с­т­во­то не е склю­чи­ло  сдел­ки със свър­за­ни ли­ца, ко­и­то да са по­в­ли­я­ли съ­ще­с­т­ве­но на фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние или ре­зул­та­ти­те от дей­но­ст­та. Ня­ма про­ме­ни в сдел­ки­те със свър­за­ни ли­ца, опо­ве­с­те­ни в го­ди­ш­ния от­чет, ко­и­то да имат съ­ще­с­т­ве­но въз­дей­с­т­вие вър­ху фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние  или ре­зул­та­ти­те от дей­но­ст­та през тре­то­то три­ме­се­чие на 2012г.

Кра­си­мир Ста­нев ,из­п.ди­ре­к­тор 

Коментарите са затворени.