Финансова инспекция опровергава клевети по отношение на Софийския университет и Ботаническата градина в гр.Балчик

Feb 13th, 2013 | От | Category: ДРУГИ

Ре­к­то­рът на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет по­лу­чи До­к­лад за из­вър­ше­на­та от стра­на на Аген­ци­я­та за дър­жа­вен фи­нан­со­ва ин­с­пе­к­ция  про­вер­ка  на Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на – Бал­чик.

Ин­с­пе­к­ци­я­та е има­ла за за­да­ча да про­ве­ри   за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но­ст­та на съ­би­ра­не­то, на­чи­с­ля­ва­не­то и от­чи­та­не­то на при­хо­ди от кул­тур­ни цен­но­с­ти, свър­за­ни с уп­ра­в­ле­ни­е­то на Бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на  гр. Бал­чик, ка­к­то и за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но­ст­та на из­вър­ше­ни­те раз­хо­ди в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с Ре­ше­ние № 218/2011г. на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет.

За­к­лю­че­ни­я­та  от ин­с­пе­к­ци­я­та са ед­но­з­на­ч­ни :

“ …СУ ”Св.Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” и зве­но­то УБГ са из­пъл­ни­ли за­дъл­же­ни­е­то на чл.12.ал.10 от За­ко­на за кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во…..При­хо­ди­те от пре­до­с­та­ве­ния за уп­ра­в­ле­ние имот, вклю­чи­тел­но от вхо­д­ни та­к­си са ин­ве­с­ти­ра­ни …. в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с т.4. от РМС  № 218/2011г….. При из­вър­ше­на­та про­вер­ка не се ус­та­но­ви­ха на­ру­ше­ния.”

Ци­ти­ра­но­то по  го­ре  за­к­лю­че­ние на АД­ФИ е на­п­ра­ве­но в ре­зул­тат на де­тайл­на про­вер­ка на сче­то­во­д­на­та  до­ку­мен­та­ция на УБГ е от осо­бе­но зна­че­ние: На пър­во мя­с­то се  по­т­вър­ж­да­ва за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но­ст­та при ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не­то на при­хо­ди и раз­хо­д­ва­не­то на сре­д­с­т­ва­та от стра­на на УБГ ; от дру­га стра­на се оп­ро­вер­га­ват мно­го­к­ра­т­но ти­ра­жи­ра­ни­те от и.д. Ди­ре­к­тор на ДКИ “ КЦ  Дво­ре­ца” – Бал­чик ,  об­ви­не­ния, че с дей­но­ст­та си СУ на­ру­ша­ва За­ко­на за кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во и Ре­ше­ние № 218/2011г на МС.

Про­вер­ка­та е из­вър­ше­на от От­дел “ Из­вън­п­ла­но­ва ин­с­пе­к­ци­он­на дей­ност” на АД­ФИ, кой­то ра­бо­ти из­к­лю­чи­тел­но по си­г­на­ли за на­ру­ше­ния. В съ­що­то вре­ме  по­ве­че от по­ло­вин го­ди­на  на офи­ци­ал­ния сайт на ДКИ “КЦ “ Дво­ре­ца- Бал­чик” стои ма­те­ри­ал със за­г­ла­вие “ СУ си­с­тем­но на­ру­ша­ва ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет”

/УБГ/

 

Коментарите са затворени.