Проект на Община Балчик

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Цел­та на про­е­к­та е да се оп­ти­ми­зи­ра про­це­сът на фор­ми­ра­не ка­че­с­т­ве­ни­те по­ли­ти­ки в Об­щи­на Бал­чик чрез ши­ро­ко при­ла­га­не на при­н­ци­пи­те на про­з­ра­ч­ност и пар­т­ньор­с­т­во с вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни. Ре­а­ли­зи­ра­ни бя­ха сле­д­ни­те дей­но­с­ти за по­с­ти­га­не на по­с­та­ве­на­та цел:

*Из­го­т­ви се ме­ж­дин­на оцен­ка на из­пъл­не­ни­е­то на дей­с­т­ва­щия об­щин­с­ки план на раз­ви­тие на Об­щи­на Бал­чик, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с раз­по­ре­д­би­те на За­ко­на за ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие.

*Из­вър­ши­ха се по­д­го­т­ви­тел­ни дей­но­с­ти по раз­ра­бо­т­ва­не на об­щин­с­кия план за раз­ви­тие, ко­и­то ще по­д­по­мо­г­нат ОбА Бал­чик при раз­ра­бо­т­ва­не на об­щин­с­кия план на раз­ви­тие 2014 – 2020 г.

*Про­ве­де се ши­ро­ко­ма­ща­б­но ан­ке­т­но про­у­ч­ва­не, за да се ус­тано­вят кон­к­ре­т­ни­те ну­ж­ди, мне­ния и пре­по­ръ­ки на ме­с­т­на­та об­ще­с­т­ве­ност с цел фор­му­ли­ра­не на но­ви при­о­ри­те­ти за раз­ви­тие на об­щи­на­та през пе­ри­о­да 2014 – 2020 г.

*Ор­га­ни­зи­ра се ди­с­ку­си­о­нен фо­рум на те­ма “Ви­зия и при­о­ри­те­ти за раз­ви­тие на Об­щи­на Бал­чик  2014 – 2020 г.”, “Гра­ж­дан­с­ки па­не­ли” в 19-те на­се­ле­ни ме­с­та на Об­щи­на­та и кръ­г­ла ма­са, за да се по­с­ти­г­не ди­а­лог със за­ин­те­ре­со­ва­ни­те стра­ни и ак­ти­ви­зи­ра­не на гра­ж­да­ни­те в про­це­са на пла­ни­ра­не на бъ­де­ща­та ви­зия на Бал­чик.

*Съ­з­да­де се он-лайн ди­с­ку­си­о­нен фо­рум на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на Об­щи­на Бал­чик, за да има кон­сул­та­ции с гра­ж­да­ни­те и те­х­ни­те стру­к­ту­ри.

* Про­у­чи се ев­ро­пе­й­с­кия опит в об­ла­ст­та на фор­ми­ра­не­то и из­пъл­не­ни­е­то на ме­с­т­ни по­ли­ти­ки и уча­с­ти­е­то на гра­ж­дан­с­ко­то об­ще­с­т­во в то­зи про­цес, с цел за­им­с­т­ва­не и ре­а­ли­за­ция на кон­к­ре­т­ни до­б­ри пра­к­ти­ки, ве­че при­ло­же­ни и ус­пе­ш­но ра­бо­те­щи в Ев­ро­па

/Б.Т/

 

Коментарите са затворени.