Борис Червенков – както винаги на върха

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

В не­дел­ния 3 фе­в­ру­а­ри 2013 г. в за­ла №20 на Дво­ре­ца на спор­та и кул­ту­ра­та – Вар­на се про­ве­де тур­нир по те­нис на ма­са. От­ли­ч­но се пре­д­с­та­ви­ха те­не­си­с­ти­те  от град Бал­чик. Те гра­б­на­ха по­ч­ти вси­ч­ки на­г­ра­ди. На фи­на­ла до­с­ти­г­на­ха Бо­рис Чер­вен­ков – Бал­чик – I мя­с­то и Зве­з­де­лин Ива­нов – Бал­чик – II мя­с­то. IV мя­с­то зае Дян­ко Де­лев – Бал­чик а V мя­с­то Ни­ко­лай Ста­нев – Бал­чик.

Бал­чи­к­лий­ка­та Сил­вия Але­к­сан­д­ро­ва бе един­с­т­ве­на­та пре­д­с­та­ви­тел­ка на мо­ми­че­та­та и за­то­ва се съ­с­те­за­ва­ше в гру­пи­те при мъ­же­те.

Пре­д­с­то­ят на­ци­о­нал­ни тур­ни­ри от­но­во във Вар­на на 9 фе­в­ру­а­ри – тур­нир двой­ки, а на 10 фе­в­ру­а­ри в Шу­мен от­но­во тур­нир двой­ки.

Бо­рис Чер­вен­ков се го­т­ви за уча­с­тие през ме­сец юни в ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир за ве­те­ра­ни във Ве­ли­ко­б­ри­та­ния, за ко­е­то са му ну­ж­ни мно­го сре­д­с­т­ва, тъй ка­то тря­б­ва да се са­мо­фи­нан­си­ра.

На­дя­ва­ме се, че оби­ча­щи­те спор­та ли­ч­но­с­ти и ор­га­ни­за­ции ще по­д­по­мо­г­нат из­ве­с­т­ния бал­чи­ш­ки спор­тист да пре­д­с­та­ви гра­да и стра­на­та ни на ме­ж­ду­на­ро­д­но ни­во.

Ус­пех на вси­ч­ки те­не­си­с­ти и най ве­че на мла­ди­те шко­ли в сре­д­ни­те учи­ли­ща на об­щи­на­та.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.