Хитреците и останалите

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

В дне­ш­но вре­ме и Вие ка­то мен ще се съ­г­ла­си­те, че пър­ви­те при­чи­ня­ват стра­да­ние чрез раз­ли­ч­ни­те им пре­въ­п­лъ­ще­ния ка­то из­мам­ни­ци, мо­ше­ни­ци, та­ри­ка­ти, на­га­ж­да­чи и др. но са ед­на­к­ви със сво­е­то злон­ра­вие и же­с­то­кост. Ни­що, че ще ги на­ре­ка хи­т­ре­ци, ни­що, че ня­кои смя­тат „Бай Га­ньо” за ве­се­ла кни­га. Всъ­щ­ност тя е мно­го тра­ги­ч­на за на­ше­то ве­че съ­в­ре­мен­но, на­пре­д­на­ло съ­з­на­ние и ми­с­ле­не /го­во­ря за ос­та­на­ли­те/.

Най-на­хо­д­чи­во хи­т­ру­ват мно­го бо­га­ти­те и мно­го бе­д­ни­те /ма­кар че най-мно­го са и в за­т­во­ри­те/. Те от­да­в­на зна­ят ко­га да за­о­би­ко­лят вра­ти­ч­ки­те на за­ко­ни­те. Де­ла­та им са про­дъл­жи­тел­ни /ня­ма­ло до­с­та­тъ­ч­но до­ка­за­тел­с­т­ва, ма­кар че има жер­т­ва/, вси­ч­ко се за­б­ра­вя и от­шу­мя­ва. Но не и в ду­ши­те на по­тър­пе­в­ши­те – на ос­та­на­ли­те. За хо­ра­та от сре­д­на ръ­ка мя­с­то от­да­в­на ня­ма.

Хи­т­ре­ци са и на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни от кв.”Из­г­рев” и кв.”Из­ток”, свър­за­ни не­ле­гал­но към НЕК и В и К, без не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти, не­п­ла­ща­щи от го­ди­ни ме­с­т­ни та­к­си и да­нъ­ци. Не го­во­ря за ос­та­на­ли­те бли­зо 20 се­ли­ща в на­ша­та об­щи­на. Ако са са­мо те, с мед да ги на­х­ра­ниш. На­ша­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция кро­ту­ва и до­б­ру­ва, ид­ват из­бо­ри, с две ду­ми – мъ­д­ро ца­ру­ва. Хи­т­ре­ци са и оне­зи, ко­и­то взе­ха 40 000 лв., а на­ши­те бал­чи­ш­ки съ­ве­т­ни­ци гла­су­ва­ха и ги да­до­ха за „Бог да про­с­ти”, при­по­м­няй­ки на вси­ч­ки ни, че „Би­ва, би­ва, но би­вол кур­бан не би­ва”.

Хи­т­рец се ока­за и Ок­тай Ени­ме­х­ме­дов, кой­то ме­ч­та­ей­ки за Хе­ро­с­т­ра­то­ва сла­ва на­п­ра­ви опит за по­ку­ше­ние над ли­де­ра Ах­мед До­ган. Пре­д­ла­гам по­с­ле­д­ни­ят да се сре­щ­не с атен­та­то­ра и да му про­с­ти, ка­к­то на­п­ра­ви и рим­с­ки­ят па­па с Али Ак­джа.

Хи­т­ре­ци са и на­ши­те от­ци от Све­тия си­нод, ко­и­то по­ка­за­ха на це­ло­ку­п­ния на­род кол­ко сла­дък е ко­ка­лът на вър­ха в то­зи кра­тък жи­вот. Ча­кам да­та­та 24 фе­в­ру­а­ри с не­тър­пе­ние, за да ви­дя кой ко­го ще из­пре­ва­ри. Хи­т­ре­ци са и те­зи, ко­и­то ус­пя­ха и при­до­би­ха ка­то на­с­ле­д­с­т­во дя­до­ви­те си зе­ме­дел­с­ки ни­ви, на­ми­ра­щи се вър­ху пя­съ­ка край мо­ре­то и се­га вме­с­то жи­т­ни ни­ви, имат хо­тел­с­ки ма­си­ви.

Хи­т­ре­ци са и те­зи, ко­и­то ид­ват от бо­га­та­та Ев­ро­па от­но­во в на­ша­та пре­бо­га­та ро­ди­на, за да си взе­мат со­ци­ал­ни­те по­мо­щи и де­т­с­ки­те на­д­ба­в­ки и ща­с­т­ли­во да се при­бе­рат в тя­х­на­та „бе­д­на” Ев­ро­па.

Хи­т­ре­ци са за­ме­с­т­ни­ци­те на ми­ни­с­тър Де­лян До­б­рев, за­с­та­вяй­ки го да но­си ка­шо­ни­те с ори­ги­нал­ни до­ку­мен­ти /та­ка се слу­ч­ва по­ня­ко­га – ум­ни­ят да но­си во­да на про­с­тия/ и да ги пре­д­с­та­ви ли­ч­но на пре­ми­е­ра, за да не из­че­з­нат ня­къ­де по пъ­тя. Гор­ки­ят наш Хи­тър Пе­тър, мъ­дър ка­то на­ро­да, при тая кон­ку­рен­ция ня­ма да ми­не ме­тър за­е­д­но със сво­е­то вяр­но ма­га­ре /пре­д­па­зи­ло го мно­го пъ­ти от въз­гор­дя­ва­не/, ще от­ми­не на­та­тък за­с­ра­мен, за­чер­вен и оша­ша­вен.

Мо­же би за­е­д­но ще по­мъ­д­ру­ва­ме за зе­ле­то, зел­ни­ка, кой го да­де и кой го изя­де. Ако тря­б­ва при­е­ме­те мо­е­то „ из­ви­ня­вай­те”. До­ри ме оп­ро­вер­гай­те, не се ко­ле­бай­те, не се въл­ну­вай­те – за­по­вя­дай­те!

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.