Проектобюджетът на Общината е 21 525 878 лв.

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

В ко­е­то пе­ро на да по­г­ле­д­не­те, па­ри­те не сти­гат – с те­зи ду­ми на кме­та Н.Ан­ге­лов за­по­ч­на об­съ­ж­да­не­то на про­е­к­то­бю­дже­та за 2013 г.  През ми­на­ла­та го­ди­на твър­де го­ле­ми са би­ли на­де­ж­ди­те да се про­да­дат част от ал­бен­с­ки­те ак­ции на Об­щи­на­та, но то­ва не е ста­на­ло и та­ка над 13 млн. лв. не са вле­з­ли в об­щин­с­кия бю­джет. Ос­та­на­ли са не­раз­п­ла­те­ни сме­т­ки за 2.5 млн. с до­с­та­в­чи­ци, най-ве­че по­ра­ди за­ба­ве­ни пла­ща­ния по ев­ро­пей­с­ки­те про­е­к­ти.При бю­джет за мин.г. 25  082 000 лв. из­пъл­не­ни­е­то е 21 488 171 лв. За­то­ва пре­д­ла­га­ни­ят бю­джет е из­к­лю­чи­тел­но сте­г­нат – про­дъл­жи кме­тът. Би мо­гъл да се на­ре­че ан­ти­к­ри­зи­сен. „Пи­ца­та ни е мно­го по­с­т­на та­зи го­ди­на.”

За­ло­же­ни­те при­хо­ди за 2013 г. са на ба­за­та на при­хо­ди­те на Об­щи­на­та за 2012 г., тъй ка­то дър­жа­ва­та ис­ка да по­ка­же ка­къв за­си­лен кон­т­рол има вър­ху ев­ро­пей­с­ки­те про­е­к­ти и че па­ри­те, ид­ва­щи от­там са гле­да­ни ка­то през лу­па.

Про­е­к­то­бю­дже­тът за 2013 г. е 21 525 878 лв.

В не­го не се имат пред вид про­да­ж­би на ал­бен­с­ки­те ак­ции. Те ще се про­да­ват, но не на вся­ка це­на – из­тъ­к­на кме­тът.  А па­ри тря­б­ват – за раз­п­ла­ща­не с до­с­та­в­чи­ци от ми­на­ла­та го­ди­на, за Дам­ба­та, за МБАЛ, за ту­ри­с­ти­че­с­ки ат­ра­к­ции и пр.

При­о­ри­те­т­но, по­ра­ди при­ну­ди­тел­на­та кон­с­та­та­ция на оди­то­ри­те от Сме­т­на­та па­ла­та Вар­на ще се обър­не вни­ма­ние на из­по­л­з­ва­не та­к­си­те за чи­с­то­та да оти­дат за по­чи­с­т­ва­не от би­то­ви от­па­дъ­ци, а не за озе­ле­ня­ва­не, ка­к­то е по­с­тъ­пи­ла Об­щи­на­та през ми­на­ла­та го­ди­на. Ще се за­ку­пят по­ве­че кон­тей­не­ри, ко­фи и ме­та­ч­ни ма­ши­ни. За­то­ва бю­дже­тът в ча­ст­та си за БКС е тол­ко­ва за­ви­шен, от­го­во­ри кме­та на въ­п­ро­са на съ­ве­т­ни­ка от СДС Н.Ар­ка­ли­ев.

Го­лям ин­те­рес пре­ди­з­ви­ка про­е­к­тът за ас­фал­ти­ра­не на алея „Де­ве­та­ко­ва” от „Ехо­то” до ал­бен­с­кия стро­еж на „Ти­хия кът”, стру­ващ над 435 000 лв.

При­ход за об­щи­на­та ще бъ­де про­да­ж­ба­та на при­ем­на­та /би­в­шия ре­с­то­рант „Ка­ро­то”/ на ул. „Г.Ми­лев”, тъй ка­то тя не се из­по­л­з­ва ве­че го­ди­ни на­ред, а се по­д­дър­жа най-ста­ра­тел­но.

Ста­ди­о­нът ще бъ­де за­вър­шен и раз­п­ла­тен, но ще се тър­си друг вън­шен ин­ве­с­ти­тор. Дни ни де­лят от вре­ме­то, ко­га­то гар­ни­зон­ни­ят стол ще се пре­вър­не в клуб на во­ен­ни­те и мя­с­то за со­ци­ал­ния па­т­ро­наж, кой­то ня­ма сгра­да. За ри­бар­с­ко­то при­с­та­ни­ще не­ща­та вър­вят му­д­но и от­го­вор все още ня­ма. За­то­ва не мо­же да се го­во­ри за ри­бар­с­ки слип /ча­ка се стро­и­тел­но раз­ре­ше­ние/, за пре­бор­ва­не със за­й­ко­джи­и­те и въз­мо­ж­но­с­ти­те на са­ми­те ри­ба­ри да про­да­ват уло­ва си. Пре­д­с­тои из­г­ра­ж­да­не­то на но­ви ло­д­ко­с­то­ян­ки, уни­фи­ци­ра­ни ри­бар­с­ки ба­ра­ки за ин­вен­тар, но не и за ле­г­ло в тях. Ри­бар­с­ки­ят про­ект е за 155 000 ев­ро.

Пре­д­с­тои из­г­ра­ж­да­не­то на но­во ос­ве­т­ле­ние в це­лия град, не са­мо на слън­че­ви­те па­не­ли на Дам­ба­та.

Ще има но­ва ав­то­га­ра. Къ­де ще е тя – още се ми­с­ли ме­ж­ду мя­с­то­то на шко­ла­та и Ави­о­г­ра­д­че­то

За­ни­же­ни са раз­хо­ди­те по фе­с­ти­ва­ли­те. Чи­та­ли­щ­ни­ят съ­юз тря­б­ва да си пре­раз­г­ле­да от­пу­с­на­ти­те сре­д­с­т­ва от 257 000 лв, ка­то се има пред вид дей­но­ст­та, а не го­ле­ми­на­та на се­ли­ща­та – има­ха пре­тен­ции от с.Кра­не­во и си из­во­ю­ва­ха още 6 000 лв.

Ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” ще по­лу­чи но­ва апа­ра­ту­ра, сто­ло­ве, за­ве­си, про­же­к­то­ри на стой­ност 300 000 лв.

Ог­ра­ни­че­ни са и сре­д­с­т­ва­та за пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве, ко­и­то ще се раз­пре­де­лят от ОбС на пен­си­о­не­ри­те, спо­ред дей­но­с­ти­те, ко­и­то про­ве­ж­дат и ну­ж­ди­те, ко­и­то имат.

90 % от учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни ще се ото­п­ля­ват с био­го­ри­во, ко­е­то е по-ев­ти­но. Учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни ня­ма да се за­к­ри­ват, но сли­ва­не­то на ПГ „Ал.кон­с­тан­ти­нов” и СОУ „Хр.Бо­тев” е не­из­бе­ж­на, по­ра­ди на­ли­чи­е­то са­мо на 86 уче­ни­ка в пър­ва­та.  През м. ап­рил ще се об­съ­ди ши­ро­ко въ­п­ро­сът за то­ва ка­к­ви кла­со­ве ще учат в гим­на­зия „Хр.Бо­тев”.

За съжаление присъстващите в залата бяха малко и повечето въпроси, зададени от местните медии.

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.