ПРОТОКОЛ № 21 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 31.02.2013 г.

Feb 7th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

1.7 (Изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.) За имоти находящи се в местности в Община Балчик извън определените със Заповед на Кмета на Община Балчик :

1.7.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:

№ по ред                                       Вид на разхода                   Промил от данъчната оценка

1                    За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци       0,76 ‰

1.7.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред                                       Вид на разхода                   Промил от данъчната оценка

1                    За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци       0,76 ‰

1.8 За имоти за които има подадени Декларации по чл.17,ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

1.8.1 За жилищни имоти на граждани, еднолични търговци  и юридически лица:

№ по ред                                       Вид на разхода                   Промил от данъчната оценка

1                              За поддържане на зони за обществено ползване                     1,49 ‰

1.8.2. За имоти на граждани, еднолични търговци и юридически лица, използвани за производствени и/или търговски цели:

№ по ред                                       Вид на разхода                   Промил от данъчната оценка

1                              За поддържане на зони за обществено ползване                     1,49 ‰

1.9 За имоти за които има подадени Декларации по чл.18,ал.1 от НОАМТЦУ да се начислява:

№ по ред                                       Вид на разхода                   Промил от данъчната оценка

1                   За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци       0,76 ‰

2                             За поддържане на зони за обществено ползване                     1,49 ‰

                                                                                                                  Общо     2,25 ‰

Чл. 19 (2) (от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик)

Разпределението на годишния размер на таксата за битови отпадъци според разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ е, както следва:

№ по ред                                       Вид на разхода                 Процент от данъчната оценка

1                        За събиране на битови отпадъци и транспортирането                    50

им до депата, включително осигуряване на съдове за съхранение

2                   За поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци             17

3             За почистване на улични платна, площадки, алеи, паркове и други

територии от населените места, предназначени за обществено ползване       33

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 273: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, дава съгласието си помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 от чакалня, всичко с площ от 14.50 м2  находящи се в Здравна служба, с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., да бъде отдадено под наем чрез провеждане на публичен търг, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 562.02 лв. /петстотин шестдесет и два лева и две стотинки/, без Д

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска помощ.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюрсел Халилов Мустафов, по отношение на ПИ № 02508.85.371 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 274: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94Г-116-1/17.12.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Гюрсел Халилов Мустафов от гр. Балчик, ул. “П. Славейков” №1, по отношение на ПИ № 02508.85.371 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ І-2960, кв. 201 по ПУП на гр. Балчик/, целият с площ от 674 м2, като Гюрсел Мустафов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 397.00 м2 /триста деветдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4270/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 11 910.00 лв. /единадесет хиляди и деветстотин и десет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за изменение на ПУП  ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-150; ІV-150; V-150; VІ-150; ХІХ-150; ХХ-150; ХХІ-150 и ХХІІ-150 в кв. 18 по плана на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 275:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка с молба вх. № 94К-645-2/25.10.2012 г. от Красимира Николаева Уилямс, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се измени ПУП  ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-150; ІV-150; V-150; VІ-150; ХІХ-150; ХХ-150; ХХІ-150 и ХХІІ-150 в кв. 18 по плана на с. Рогачево, одобрен със Заповед № 121/04.02.1993 г. на Кмета на Община Балчик, по имотни граници, съгласно кадастралната карта на с. Рогачево, одобрена със заповед № 300-5-73/15.09.2003 на Изпълнителния директор на Агенцията па кадастър.

2. При разработване на изменението да се запази публичния характер на предвижданията за ПИ № 62788.501.372  по кадастралната карта на село Рогачево.

3.  При изготвяне на скицата предложение да се спазват изискванията на чл. 16, ал. 8; 9 и 10 от ЗУТ.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По пета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изразяване предварително съгласие за преминаване на подземен електропровод, водопровод и пътна връзка през имот  публична общинска собственост ПИ № 48982.333.15 с начин на трайно ползване  за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 276: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Балчик изразява предварително съгласие за преминаване на Подземен електропровод, водопровод и пътна връзка през имот  публична общинска собственост ПИ № 48982.333.15, с начин на трайно ползване  за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Царичино, община Балчик .

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имот  публична общинска собственост, с идентификатор 48982.333.15 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 277: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 21 ал. З от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с искане с вх.№ 94И-77-1/18.01.2013 год. от Ивелина Маринова Колева, пълномощник на Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик и писмо с № 94-3163/29.08.2012 от Заместник – министър на земеделието и храните, общински съвет – Балчик:

І. Изразява предварително съгласие в полза на Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик, ул.”Стара планина” № 69 за промяна на предназначението на имот – публична общинска собственост, с идентификатор 48982.333.15, по кадастралната карта на с. Царичино, одобрена със заповед № 300-5-104/11.12.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД 14-08-39/14.01.2013 на Началника на СГКК – Добрич, целият с площ от 5852 кв.м. – представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По седма точка от дневния ред: Разглеждане предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път /ПИ № 48982.333.15/ по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 278: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път /ПИ № 48982.333.15/ по кадастралната карта на с. Царичино, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По осма точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за “Електрозахранване на ПИ 39459.19.27” по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 279: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински  съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване на ПИ 39459.19.27” по кадастралната карта на Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По девета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Балчик през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 280: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет  Балчик приема Годишна програма за управление и разпореждане  с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 година, съгласно приложението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

По десета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.531 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 281: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4263/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.531 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ І-общ. кв.3 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1226 м2  /хиляда двеста двадесет и шест квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 517.00 лв. /пет хиляди петстотин и седемнадесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор                               № 73095.501.532 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 282: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4264/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.532 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-общ. кв.3 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1288 м2  /хиляда двеста осемдесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 796.00 лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.533 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 283: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4265/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.533 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-120 кв.3 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1301 м2  /хиляда триста и един квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 854.50 лв. /пет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и петдесет стотинки/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.534 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 284: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4266/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.534 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ ІV-120 кв.3 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1136 м2 /хиляда сто тридесет и шест квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 112.00 лв. /пет хиляди сто и дванадесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.522 по кадастралната карта на с. Тригорци. 

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

 

Коментарите са затворени.