ПРОТОКОЛ № 21 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 31.02.2013 г.

Feb 7th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

РЕШЕНИЕ 285: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4267/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.522 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ І-1 кв.4 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1 610 м2 /хиляда шестстотин и десет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 245.00 лв. /седем хиляди двеста четиридесет и пет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.523 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 286: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4268/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.523 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1 кв.4 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1 476 м2 /хиляда четиристотин и седемдесет и шест квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 642.00 лв. /шест хиляди шестстотин четиридесет и два лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.524 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 287. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4269/13.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.524 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2 кв.4 по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1 480 м2 /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 660.00 лв. /шест хиляди шестстотин и шестдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По седемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.525 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 288: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, Общински Съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4259/12.12.2012 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.525 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ І-общ. кв.2а по ПУП на с. Тригорци/, с площ от 1552 м2  /хиляда петстотин петдесет и два квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 984.00 лв. /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 289: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик утвърждава средства за работно облекло за календарната /бюджетна/ 2013 г., изплащани като парични възнаграждения /без персонала на държавна издръжка зает в сферата на образованието, вкл. и тия на делегиран бюджет/, както следва:

а/ съгласно чл. 40 от Закона за държавния служител и чл. 28, ал. 1 от Наредбата за служебното положение на държавните служители

– за ръководни длъжности                                                до 300 лв.

– за експертни длъжности                                                  до 300 лв.

б/ на персонала зает по трудово правоотношение       до 300 лв.

2. Одобрява на основание чл. ЗЗ от ПМС № 1/09.01.2013 г, през 2013 г. за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция “Социално подпомагане” или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка “Орехите” за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалидите с трайна нетрудоспособност с постоянен адрес на територията на община Балчик, до 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената.

Определя следния ред за ползване на предоставените права:

– Желаещите подават молба до Кмета на общината

– Кмета на общината със своя заповед назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.

4. Утвърждава закупуването на карти през 2013 година за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до град Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и
социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище – 3 броя карти, за всички останали кметства и кметски наместничества по 1 карта.

5. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване разходите за 2013 година за дейностите “Чистота”, съгласно План-сметка за разходите.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 290: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Балчик РЕШИ:

1. Одобрява разходите за 2013 г. за всяка от дейностите “Чистота” , съгласно приложена План – сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 4218277.00 лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2011 г. и 2012 г. в размер на 1283065.00 лв., приходи от такса за битови отпадъци за 2012 г. в размер на 2800000 лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2014 г. в размер на -135212.00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на допълнително възнаграждение на кметските наместници в Община Балчик за постигнати добри резултати в работата.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 291: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет  Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през последното тримесечие на 2012 година на кметските наместници в Община Балчик, както следва:

1. Блага Кирилова Атанасов    – кметски наместник с. Дропла             – 450 лв.

2. Съби Крумов Василев                            – кметски наместник с. Безводица       – 450 лв.

3. Илийчо Андреев Илиев                       – кметски наместник с. Змеево             – 450 лв.

4. Ради Атанасов Радев                             – кметски наместник с. Църква              – 450 лв.

5. Стойка Йорданова Донева  – кметски наместник с. Дъбрава           – 450 лв.

6. Сергей Панайотов Георгиев               – кметски наместник с. Пряспа              – 450 лв.

7. Илияна Димитрова Димитрова        – кметски наместник с. Рогачево          – 450 лв.

8. Елица Димитрова Карлукова             – кметски наместник с. Тригорци         – 450 лв.

9. Орхан Юсеинов Алиев                          – кметски наместник с. Бобовец           – 450 лв.

10. Георги Илиев Генов                             – кметски наместник с. Царичино        – 450 лв.

11. Мехмед Хасан Расим                          – кметски наместник с. Кремена          – 450 лв.

12. Йордан Койчев Коев                           – кметски наместник с. Храброво         – 450 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

11 “За”,  0  “Против”,  4  “Въздържали се” 2

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.442 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 292: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 53120.106.442 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”

ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Ние играем и учим заедно” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03-0178, сключен между Община Балчик и Министерство на образованието, младежта и науката.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 293: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  „Ние играем и учим заедно”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03-0178 със средства на общинския бюджет в размер на 2 190,34 ( две хиляди сто и деветдесет лв. 34 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1.1.        Разходи за командировки на експертите, свързани с основните дейности  329,17 лв.

1.2.        Възнаграждения на експерти  0,52 лв.

1.3.        Осигуровки от страна на работодателя  0,04 лв.

1.4.        Разходи за организация и управление  1 860, 61 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и трета точка от дневния ред:

Предложение за даване на съгласие за разкриване на център за обществена подкрепа

в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 294: На основание чл. 21 , ал. 2  от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 18 от ЗСП, както и в изпълнение на Общинската стратегия за социални услуги, специфична цел 1.1, респективно дейност 1.1.1.1 и специфична цел 3.3, респективно дейност 3.3.1.1., Общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, като държавно делегирана дейност, с капацитет 40 места.

2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на Център за обществена подкрепа.

ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за Разкриване на Център за център за социална рехабилитация и интеграция в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 295: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 18 от ЗСП, Общински съвет – Балчик РЕШИ:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция като държавно делегирана дейност с капацитет 30 места

2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на ЦСРИ

ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект на Исторически музей Балчик “Консервация, реставрация и експозиция на каменни архитектурни детайли и артефакти от храма на Понтийската майка на боговете в гръцката колония Дионисополис”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 296: На основание чл. 21, aл. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъдат предоставени безвъзмездно средства в размер на 7 700 /седем хиляди и седемстотин/ лв., на Исторически музей Балчик, които да послужат за дофинансиране на Проекта „Консервация, реставрация и експозиция на каменни архитектурни детайли и артефакти от храма на Понтийската майка на боговете в гръцката колония Дионисополис”.

2. Общински съвет  Балчик упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнение на Общински план за развитие 2005  2013 г. (Приет с Решение №247 от 30.08.2005 г. на ОС  Балчик и актуализиран с Решение № 658/ 31.05.2007 г. на Общински съвет Балчик) и нуждата от изменение на Решение № 724/ 17.12.2010 г. в частта относно определения състав на сформираната работна група за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2005  2013 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 297: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ППЗРР (Правилника за прилагане ма Закона за регионалното развитие) и внесеният от Кмета на Община Балчик доклад за резултатите от изготвената междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2005  2013 г. и чл. 89 и 91 от ППЗРР и раздел VI на Общински план за развитие 2005  2013 г., Общински съвет  Балчик РЕШИ:

I. Одобрява внесения от Кмета на Община Балчик доклад за резултатите от изготвената Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2005  2013 г. – Приложение № 1 към настоящото решение.

II. Одобреният по точка 1 от настоящото решение доклад да се публикува на официалната интернет страница на Община Балчик.

III. Изменя т. 1 от  Решение 724  по Протокол 57 от заседанието на Общински съвет Балчик в частта относно определения състав на сформираната работна група за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2005  2013 г. и определя следния състав на сформираната работна група за наблюдение на Общински план за развитие 2005  2012 г.:

Председател: Секретар на Община Балчики членове:

1.  Председател на Постоянната комисия по „Туризъм, селско стопанство, стопански дейности” към Общински съвет  Балчик.

2.  Председател на Постоянната комисия по „Устройство на територията, строителство и  екология” към Общински съвет  Балчик.

3.  Главен архитект на Община Балчик.

4.  Директор Дирекция АПИО към Общинска администрация  Балчик.

5.  Началник отдел БФС към Общинска администрация  Балчик.

6.  Директор Дирекция МДТХСДБФС към Общинска администрация  Балчик.

7.  Директор Дирекция ТЕМСЕ към Общинска администрация  Балчик.

8.  Директор Дирекция УТСИ към Общинска администрация  Балчик.

IV. Възлага на Кмета на община Балчик  г-н Николай Ангелов всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнение на настоящото решение и издаване на заповед за определяне на поименния състав на определената комисия в т. III от настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ: 17 “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.