Причиняване на телесна повреда

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик разгледа споразуменито за решаване на наказателно дело срещу 28-годишния Ил. Ил. Й. от гр. Добрич.

Той се признава за ви-новен в това, че на 14.08. 2012 г. около 04,30 ч. пред хотел в с. Кранево, община Балчик, е причинил на 20-годишен от гр. Перник сред-на телесна повреда, включ-ваща се в счупване на два зъба, довела до затрудне-ние на дъвченето или го-воренето.

За извършеното прес-тъпление се иска налагане на наказание – пробация с две ограничителни мерки за контрол и въздействие – задължителна регистра-ция по настоящ адрес за срок от 7 месеца и задъл-жителни периодични сре-щи с пробационен служи-тел за същия период.

Ил. Й. има основно об-разование, не е семеен, без-работен е, неосъждан.

 

Коментарите са затворени.