Шофиране без книжка

Feb 7th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик разгледа споразумението за решаване на наказател-но дело срещу 27-годиш-ния Р. Н. К. от гр. Варна.

Той се признава за вино-вен в това, че на 26.05.2012 г. около 12,20 ч. на изхода на КПП – Албена, община Балчик, е управлявал лек автомобил „Мицубиши Лансер”, без да притежава свидетелство за управле-ние на МПС в едногоди-шен срок от наложеното му от Началника на РУП-Албена наказание.

Налага се подлагане на подсъдимия на пробация с две ограничителни мер-ки за контрол и въздейст-вие – задължителна реги-страция по настоящ адрес за срок от 4 месеца и задъл-жителни периодични сре-щи с пробационен служи-тел за период от 24 месеца.

Р. К. има средно образо-вание, не е семеен, работи, осъждан е.

 

Коментарите са затворени.