АЛБЕНА АД – ПОБЕДИТЕЛ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

Jan 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ал­бе­на АД е по­бе­ди­тел в на­ци­о­нал­ния кон­курс “RELACS – ал­тер­на­ти­в­на енер­гия в ту­ри­з­ма 2013г.” за от­го­вор­но и ефе­к­ти­в­но уп­ра­в­ле­ние на енер­гий­ни­те ре­сур­си в ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш. Кон­кур­сът се ко­ор­ди­ни­ра от Ре­ги­о­нал­на Аген­ция за Уп­ра­в­ле­ние на Енер­ги­я­та – Бур­гас (БРА­УЕ) и се про­ве­де в рам­ки­те на про­ект «RELACS – Aлтер­на­ти­в­на енер­гия в ту­ри­з­ма”, фи­нан­си­ран по Про­г­ра­ма Ин­те­ли­ген­т­на Енер­гия Ев­ро­па. Го­ля­ма част от хо­те­ли­те в к.к. Ал­бе­на АД са част от но­во­съ­з­да­де­на­та в рам­ки­те на про­е­к­та ев­ро­пей­с­ка мре­жа на „Зе­ле­ни хо­те­ли”, в ко­я­то ве­че чле­ну­ват 27 ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­та за на­с­та­ня­ва­не (хо­те­ли, мо­те­ли, към­пин­ги, т.н.) от Бъл­га­рия и над 110 хо­те­ла от ця­ла Ев­ро­па.

На спе­ци­ал­на це­ре­мо­ния, ко­я­то се про­ве­де на 23.01.2013г. (сря­да) от 13:00ч. в Об­щи­на Бал­чик с до­ма­кин Кме­та на об­щи­на Бал­чик – г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов бя­ха връ­че­ни сер­ти­фи­ка­ти и на­г­ра­ди на ме­ни­джъ­ри­те на от­ли­че­ни­те на пър­ви­те три ме­с­та ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти за на­с­та­ня­ва­не в на­ци­о­нал­ния кон­курс.

Ко­ми­си­я­та, ко­я­то раз­г­ле­да кан­ди­да­ту­ри­те на 27-те хо­те­ла от мре­жа­та на „Зе­ле­ни хо­те­ли”, оце­ня­ва­ше ту­ри­с­ти­че­с­ки­те обе­к­ти за на­с­та­ня­ва­не по сле­д­ни­те кри­те­рии за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност: •    % на спе­с­те­на­та енер­гия •    То­но­ве спе­с­те­ни еми­сии въ­г­ле­ро­ден дву­о­кис •    Пре­д­п­ри­е­ти мер­ки за ВЕИ/РЕС в рам­ки­те на ре­а­ли­зи­ра­не на про­е­к­т­ни­те дей­но­с­ти •    Во­де­на по­ли­ти­ка за опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да (обу­че­ние на пер­со­на­ла, ин­фор­ми­ра­не на  го­с­ти­те, мо­ни­то­ринг на енер­гий­ни­те по­то­ци, из­по­л­з­ва­не на ус­той­чив тран­с­порт, т.н.) За по­бе­ди­тел в на­ци­о­нал­ния кон­курс “RELACS – ал­тер­на­ти­в­на енер­гия в ту­ри­з­ма 2013” за най-от­го­вор­но и ефе­к­ти­в­но уп­ра­в­ле­ние на енер­гий­ни­те ре­сур­си бе еди­но­ду­ш­но из­б­ра­на Ал­бе­на АД, на вто­ро мя­с­то е хо­тел mOdus от Вар­на, а на тре­то – Хо­тел­с­ки ком­п­лекс „Ро­до­па”, раз­по­ло­жен в с. Ба­ни­те, Смо­лян­с­ка об­ласт. С то­ва Ал­бе­на АД си оси­гу­ря­ва уча­с­тие на ев­ро­пей­с­ко ни­во из­ме­ж­ду 11 ев­ро­пей­с­ки хо­те­ли, спе­че­ли­ли приз на на­ци­о­нал­но ни­во. На спе­ци­ал­на це­ре­мо­ния в Бер­лин, в рам­ки­те на ме­ж­ду­на­ро­д­но­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние ITB, в пе­ри­о­да 6-8 Март 2013г. ще бъ­де oбя­вен и на­г­ра­ден ев­ро­пей­с­ки­ят по­бе­ди­тел за най-зе­лен хо­тел.

Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов връ­чи приз на „Ал­бе­на” АД ка­то по­бе­ди­тел в на­ци­о­нал­ния кон­курс “RELACS – ал­тер­на­ти­в­на енер­гия в ту­ри­з­ма 2013г.” На­г­ра­да­та е от­ре­де­на от Аген­ци­я­та за уп­ра­в­ле­ние на енер­ги­я­та и е за за от­го­вор­но и ефе­к­ти­в­но уп­ра­в­ле­ние на енер­гий­ни­те ре­сур­си в ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш. При­зът при­е Мар­ги­та То­до­ро­ва – ди­ре­к­тор “Мар­ке­тинг и про­да­ж­би” в дру­же­с­т­во­то. Тя по­д­чер­та, че по­ли­ти­ка­та за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност и из­по­л­з­ва­не на ал­тер­на­ти­в­на енер­гия е во­де­ща в уп­ра­в­ле­ни­е­то на ку­рор­та. Тен­ден­ци­я­та е „зе­ле­ни­те хо­те­ли”, ко­и­то се­га са 11, да ста­ват по­ве­че. От своя стра­на кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов при­ве­т­с­т­ва ръ­ко­во­д­с­т­во­то на „Ал­бе­на” за во­де­на­та по­ли­ти­ка и обър­на вни­ма­ние, че та­ка се по­ма­га и на об­щи­на­та, тъй ка­то той е по­ло­жил по­д­пис под Кон­вен­та на кме­то­ве­те от ЕС,  с ко­е­то де­к­ла­ри­ра го­то­в­ност за на­ма­ля­ва­не на про­из­во­д­с­т­во­то на вре­д­ни еми­сии, пе­с­те­не на енер­гия и се из­по­л­з­ва та­ка­ва от въ­зо­б­но­вя­е­ми  из­то­ч­ни­ци. С из­пъл­не­ни­е­то на то­зи ан­га­жи­мент ние оча­к­ва­ме да по­лу­чим  фи­нан­си­ра­не за ре­а­ли­зи­ра­не на дру­ги про­е­к­ти, до­пъл­ни той. На 8 март, в рам­ки­те на тра­ди­ци­он­но­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние в Бер­лин,  се оча­к­ва да бъ­де обя­вен ев­ро­пей­с­ки­ят по­бе­ди­тел в про­е­к­та „Ре­лакс”, в кой­то уча­с­т­ват 110 хо­те­ли от 15 дър­жа­ви.

Сава ТИХОЛОВ

 

Коментарите са затворени.