ПОКАНА за заседание на ОбС

Jan 30th, 2013 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31.01.2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за отмяна на чл. 15 и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 266 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г. и даване съгласие за оставане в сила на чл. 15 и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година, последно изм. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година)

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС

2. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

3. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюрсел Халилов Мустафов, по отношение на ПИ № 02508.85.371 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

4. Предложение за даване съгласие за изменение на ПУП  ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-150; ІV-150; V-150; VІ-150; ХІХ-150; ХХ-150; ХХІ-150 и ХХІІ-150 в кв. 18 по плана на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

5. Разглеждане предложение за изразяване предварително съгласие за преминаване на подземен електропровод, водопровод и пътна връзка през имот  публична общинска собственост ПИ № 48982.333.15 с начин на трайно ползване  за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

6. Разглеждане предложение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имот  публична общинска собственост, с идентификатор 48982.333.15 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

7. Разглеждане предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път /ПИ № 48982.333.15/ по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

8. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за “Електрозахранване на ПИ 39459.19.27” по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

9. Предложение за приемане на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Балчик през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

10. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.531 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

11. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.532 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

12. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.533 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

13. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.534 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

14. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.522 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

15. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.523 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

16. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.524 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

17. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73095.501.525 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

18. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2013 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

19. Предложение за одобряване разходите за 2013 година за дейностите “Чистота”, съгласно План-сметка за разходите.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

20. Предложение за утвърждаване на допълнително възнаграждение на кметските наместници в Община Балчик за постигнати добри резултати в работата.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

21. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.442 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

22. Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Ние играем и учим заедно” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03-0178, сключен между Община Балчик и Министерство на образованието, младежта и науката     .

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

23. Предложение за даване на съгласие за разкриване на център за обществена подкрепа в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

24. Предложение за даване на съгласие за Разкриване на Център за център за социална рехабилитация и интеграция в община Балчик

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

25. Разни

Виктор Лучиянов – Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.