Криминална част

Jan 30th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Държане на цигари без бандерол

Районен съд – Балчик,  разгледа на 22.01.2013 г. предложено от Районна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване в досъдебното производство на наказателно дело срещу 36-годишна-та В. Ив. Н. от гр. Балчик.

По силата на сключеното с Районна прокуратура – Балчик, споразумение, тя се признава за виновна в това, че 08. 01.2013 г. в къща гр. Балчик е държала акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно Законът за акцизните и данъчни-те складове. Тя е държала 100 броя кутии с 2 000 къса цигари с марка „BOHEMI nouveau”– 80 мм, на обща стойност 750 лв., като случаят е немаловажен.

За извършеното престъпление Районна прокуратура – Балчик, иска да й бъде наложено наказание 5 месеца лишаване от свобода с 3 годи-ни изпитателен срок. Предлага се също предметът на престъплението – 100 броя кутии с цигари „BOHEMI nou-veau” да се отнемат.

В. Н. декларира, че е съгласна с постигнатото споразумение и се от-казва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред.

Тя има начално образование, не е семейна, без-работна е, неосъждана.

Кражба на риба и гориво

Районен съд – Балчик,  разгледа на 23.01.2013 г. наказателно дело срещу 20-годишния Из. Г. Ис. от гр. Балчик. То е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура – Балчик, за това, че на 24.03.2012 г. и на 28.03.2012  г. в гр. Балчик от рибарски бараки и рибарски лодки в рибарско селище „Морска гара”, в условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – разбиване на кубрици на лодки, катинари и фризери, чрез из-ползване на техническо средство – парче желязо и гвоздей, е отнел пласт-масова каса за риба, 10 кг риба кефал, 63 кг сардина, гумирани ботуши, комплект гумиран гащиризон и куртка с качулка, пластмасова черна туба с накрайник за гориво, 28 л дизелово гориво, 11,5 л бензин, всичко на обща стойност 294,38 лв. от владението на 10 лица от гр. Балчик, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е из-вършено в условията на повторност в немаловажен случай.

Държавното обвинение посочва, че Из. Ис. работил като рибар и познавал рибарите и лодките им. На 24.03. 2012 г. той взел от една от тях 10 л дизелово гориво, което било поставено в туба от минерална вода.

След това от друга лодка източил още 10 л. гориво, което сложил също в туба от минерал-на вода. С двете туби отишъл при таксиметров шофьор и му продал горивото за 30 лв.

На 28.03.2012 г. около 22 ч. влязъл в лодка на Морска гара разбил със желязо вратата на барака, но не открил нищо. После от лодка взел 2 литра бензин в бутилка от безалкохолно. След това отстранил с пирон стъклото на прозореца на барака и от фризер в нея взел 10 кг риба кефал и 63 кг риба сардина. С парче желязо раз-бил двигателните отделения на още 6 лодки. От четири от тях взел по 3 литра бензин, от пета чифт гумени ботуши и гумиран гащеризон, от следваща 5 л. дизелово гориво. След това спрял такси и обяснил, че е ри-бар и трябва да пренесе рибата и тубите с гориво. На другия ден Из. Ис. продал на заведение 8 кг риба, а другата изхвърлил, защото се развалила. Горивото също из-хвърлил, тъй като се изплашил.

Из. Ис. е с начално образование, не е семеен, безработен е, осъждан е. Последната му присъда е за кражба и е влязла в сила на 13.11.2012 г.

Дело за признаване на финансова санкция

Добричкият окръжен съд изиска допълнителни доказателства от Федералната служба “Правосъдие” на Германия по наказателно дело, образувано по нейно искане за признаване на финансова санкция, наложена на български гражданин за административно нарушение.

Настоява се, 47-годишният Иван М. С. от с. Жегларци, община Тервел да бъде осъден да заплати общо 392,50 EUR на германската страна. От тях 250 EUR са глоба, наложена му от Главна митническа служба в Розенхайм за това, че е работил неза-конно, а останалата част са разходи за админи-стративното производ-ство срещу него. Това е поискано с издадено от Федералната служба Правосъдие на Герма-ния Удостоверение по Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета за прилагане на принципа на взаимно признаване на финансови санкции в страните – членки на Европейския съюз.

Според представени-те документи при из-вършване на проверка по германския Закон за работа на черно и неза-конната заетост, Иван С. е бил намерен на 07. 07.2011 г. да работи във фирма на територията на Бад Аделхолцен, про-винция Бавария. Бъл-гарският гражданин е декларирал, че има са-мостоятелен бизнес и е представил регистрация за занаятчийска дей-ност. Предвид това не се нуждаел от разрешител-но, за да работи там. Проверката обаче пока-зала, че той има наемни трудови отношения с фирма от Хамбург и се явява наемно лице, за което е необходимо раз-решително за работа. Той не притежавал, ни-то бил подал молба за получаване на такова. Незаконната заетост продължила малко по-вече от два месеца.

С решение от 01.09. 2011 г. Главната митни-ческа служба в Розен-хайм го санкционирала с глоба в размер на 250 евро.

Иван С. заяви пред Окръжен съд – Добрич, че е бил заловен да ра-боти без разрешение във фирма край Мюн-хен, след което се вър-нал в България. Той не знаел за воденото сре-щу него администра-тивно производство, но е получил две съобщения за наложената му глоба.

Окръжен съд – Доб-рич, установи размина-вания в представените от Федералната служба Правосъдие на Герма-ния документи и лич-ните данни на 47-годиш-ния. Затова съдебният състав разпореди да бъ-дат изискани от герман-ските компетентни влас-ти доказателства, че лицето, срещу  което е из-дадено Удостоверение-то е Иван С., да изпратят превод на бълг. език на решението на Главната митническа служба на Розенхайм, както и да обяснят на какво се дъл-жат констатираните не-съответствия в посоче-ните от тях лични данни на българския гражда-нин и неговите лични документи. Поискана бе и справка от служба ГРАО.

Делото е отложено за 13.02.2013 г.

Опит за кражба

На 19 януари, около 00:30 часа, при обход в района на автогарата в град Балчик, автопатрул, установяват С.Р. (42г,) слизащ от стълба пос-тавена на южната стра-на на сградата. В близост до поставената стълба e открит чувал с медни елементи. В хода на ра-бота е установен и съу-частника на 42-годиш-ния мъж, това е М.И. (44г.) по прякор Камбоджа-неца. Двамата са задър-жани в РУП Балчик.

По случая е образу-вано досъдебно произ-водство.

Полицейска проверка

На 22 януари при спе-циализирана полицей-ска операция е извър-шена проверка на час-тен дом в град Балчик. В хода на проверката са открити и иззети около 5300 къса цигари от марките “BOHEMI” и „CORSAIR”, необлепе-ни с акцизен бандерол. С полицейска мярка за срок от 24 часа е задър-жан Ч.Е.(44г.) от град Балчик.

По случая е образу-вано бързо полицейско производство.

Eкстрадиция на каварненец в САЩ

Окръжен съд – Добрич, уважи молбата на съдебните власти на САЩ и допусна да им бъ-де предаден 43-годиш-ният Галин Г. Ф. от гр. Каварна.

Съдът разгледа молба-та за екстрадиране на българския гражданин, за осъществяване на наказателно преследва-не срещу него. От нея е видно, че Галин Ф. е издирван от Интерпол – Вашингтон, и съдебните власти на Съединените американски щати въз основа на заповеди за арест, издадени от две съдилища в Северен район на Илинойс, САЩ на 07.01.2011 г. и 04.04. 2006 г. Срещу него са повдигнати обвинения за 6 банкови измами, из-вършени в Северен район на Илинойс – САЩ, за периода 01.07.2005 г. – март 2006 г. С тях е причинил щети на стойност 950 000 USD на американски институции, отпуснали му зае-ми за два вида собственост, както и за сексуална злоупотреба и отвличане на дете, извършени в периода от 23.09.2005 г. до 07.10.2005 г. също в Илинойс. На 15.11.2012 г. Галин Ф. е бил установен и задържан в РУП – Каварна.

Галин Ф. каза пред Окръжен съд – Добрич, че не дава съгласие да бъде незабавно преда-ден на съдебните власти на САЩ.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич, заяви, че са налице всички условия, изисквани от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и по Договора за екстрадицията между Република България и САЩ, за предаване на 43-годиншия. Престъпленията, за които е търсен са наказуеми и в България. Той не попада сред лицата, за които по Закона може да не се до-пусне предаването му.

Адвокатът на Галин Ф. пледира да не бъде уважена молбата на компетентните власти на САЩ и подзащитният му да бъде съден в България. Според адвоката не може да се допусне предаването му по Закона за екстрадацията и Европейската заповед за арест, тъй като той уреждал отношенията в Европейския съюз. Не-допустимо било и по Договора за екстрадация със САЩ от 2009 г., тъй като деянията на 43-годишния са от преди това. Защитникът обясни, че той бил нарушил платената от него гаранция от 200 000 USD като е знаел, че няма закон между двете страни, уреждащ екстрадацията. Според адвоката Галин Ф. е имал отношения с девойката, за която се твърди, че е от-влякъл и извършил сексуално престъпление. Той е неосъждан, няма криминални прояви у нас и в близко време му предстояло сключване на граждански брак.

Окръжен съд – Добрич, реши да уважи искането на компетентните власти на САЩ въз основа на издадените две заповеди за арест на Галин Ф. Съдът поста-нови той да остане с мярка за неотклонение задържане под стража до фактическото му предаване.

Решението на Окръжен съд – Добрич, под-лежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна.

Държане на марихуана

Районен съд – Балчик, е насрочил за 24.01.2013 г. наказателно дело срещу 24-годишния Ив. Юр. М. и 21-годишния Д. Р. Ст. от гр. Плевен. Районна прокуратура – гр. Балчик, е предявила срещу тях наказателно постановление, с което предлага да бъдат признати за виновни в това, че на 17.08.2012 г. в курортен комплекс „Албена” и в с. Кранево, община Балчик, в съучастие като извършители без надлежно разрешително са държали високорисково наркотично вещество – 6 пакетчета с общо 8,55 гр. марихуана на стойност 51,30 лв., представляващо маловажен случай. Държавното обви-нение предлага те да бъдат освободени от наказателна отговорност и наказани с глоба.

Досъдебното производство е установило, че през първата полови-на на месец август 2012 г. двамата подсъдими си закупили от неустановено лице от гр. Плевен наркотични вещества – марихуана. Намерени-ето им било да ги употребят при почивката им в с. Кранево, община Балчик.

На 14.08.2012 г. те се настанили в хотел в курортното селище и държали наркотичното вeщество в стаята си. Периодично вземали от общото количество, за да го ползват.

На 17.08.2012 г. в курортен комплекс Албена били извършени обиски на подсъдимите. У Ив. М. била намерена суха тревна маса, поста-вена в полиетиленово пликче във формата на топче. У Д. Ст. била от-крита суха тревна маса, поставена в 2 полиетиленови пликчета. Разследващите претърсили стаята, в която двамата обвиняеми били настанени. Там били открити още 3 пликчета със суха тревна маса.

Районна прокуратура – Балчик, приема, че предвид количеството и стойността на предмета на престъплението, не-обремененото съдебно минало на двамата подсъдими, направените от тях самопризнания, разкаянието и добрите им характеристични данни, извършеното от тях деяние е маловажен случай.

Държавното обвинение посочва, че тъй като младежите не са осъждани и от стореното от тях престъпление не са настъпили вреди, има основания те да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им се наложи наказание по административен ред.

Кражба от родственица

Районен съд – Балчик, е насрочил за разглеждане на 25.01.2013  г. наказателно дело срещу 31-годишния Сл. М. В. от с. Стражица, община Балчик. Той е под-съдим по обвинение на Районна прокуратура – Балчик, за това, че на 18.04. 2012 г. в землището на с. Бобовец, община Балчик, в условията на повторност е отнел портмоне с 300 EUR и 110 лв. на обща стойност 700,75 лв. от владението на 29-годишна жена.

В обвинителния акт е посочено, че на 18.04.2012 г. пострадалата и подсъдимият, който е неин вуйчо, отишли в с. Бобовец. Жена-та решила да посети гроба на баба си там. Заедно отишли на гробищата и Сл. В. й посочил гроба на баба й. Той приклекнал, за да премахне летва от гроба. Стоейки до него пострадалата усетила как подсъдимият от-варя ципа на чантата й. Той взел портмонето й и побягнал в посока на с. Стражица. 29-годишната го по-следвала и видяла, че той из-хвърля портмонето й. Когато го взела, установила, че от него липсват 300 EUR и 110 лв. Жената следвала Сл. В. до с. Стражица, къде-то видяла, че се качва в автомобил на друго лице и по-теглят в неизвестна посока. Тя уведомила полицията за случилото се.

Разследването е установило, че пристигайки в селото, Сл. В. помолил свидетел по делото да го откара до границата с Република Румъния на ГКПП – Дуранкулак. По пътя подсъдимият заплатил за услугата сумата от 100 лв. и 50 EUR. На ГКПП – Дуранкулак, той бил задържан от органите на Гранична полиция. От него били иззети 120 EUR, 90 лв. и 125 румънски леи.

Водачът на автомобила похарчил 100 лв. за гориво и винетка, а 50 EUR обменил в бюро на границата. Получените за тях 96 лв., той предал по-късно на органите на Гранична полиция.

В хода на досъдебното производство на пострадалата била възстановена сумата от 380,35 лв.

53-годишен,  разследван за измама в Балчик

Ок­ръ­жен съд – гр. До­б­рич, по­т­вър­ди на­ло­же­на­та на 53-го­ди­ш­ния Во­ло­дя Ив. М. от гр. Вар­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа. Той е об­ви­ня­ем по до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, за то­ва, че на 29.10.2009 г. в гр. Бал­чик в съ­у­ча­с­тие с 56-го­ди­шен мъж от Пле­вен, с цел да на­ба­ви за се­бе си или дру­ги­му имо­т­на об­ла­га е въз­бу­дил и по­д­дър­жал за­б­лу­ж­де­ние у гра­ж­да­нин на До­б­рич и с то­ва е при­чи­нил дру­ги­му имо­т­на вре­да, ка­то де­я­ни­е­то е ос­та­на­ло в ста­дия на опи­та по не­за­ви­се­щи от де­е­ца при­чи­ни.

В хо­да на раз­с­ле­д­ва­не­то би­ло ус­та­но­ве­но, че той е на­пу­с­нал по­со­че­ния от не­го ад­рес, без да съ­о­б­щи на про­ку­ра­ту­ра­та на­с­то­я­щия си ад­рес. На 29.09. 2010 г. той е бил обя­вен за об­що­дър­жа­в­но из­дир­ва­не, а впо­с­ле­д­с­т­вие би­ла из­да­де­на и Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест. Той бил за­дър­жан в Че­хия и вър­нат в Бъл­га­рия.

На 18.01.2013 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, му е на­ло­жил мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа, ко­я­то той об­жал­ва пред въз­зи­в­ния съд.

Ад­во­ка­тът му по­мо­ли мяр­ка­та за не­от­к­ло­не­ние да бъ­де из­ме­не­на в па­ри­ч­на га­ран­ция или до­ма­шен арест. За­щи­т­ни­кът по­со­чи, че Во­ло­дя М. се е явя­вал пред раз­с­ле­д­ва­щи­те и съ­дей­с­т­вал на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Тъй ка­то ня­мал по­с­то­ян­на за­е­тост се е на­ло­жи­ло да за­ми­не и ра­бо­ти в чу­ж­би­на. Той сто­рил то­ва, след ка­то то­га­ва­ш­ни­ят му ад­во­ка­тът го уве­рил, че е уве­до­мил Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, за смя­на­та на ад­ре­са му. Во­ло­дя М. се за­б­лу­дил, че раз­с­ле­д­ва­не­то за из­ма­ма­та е пре­к­ра­те­но. Ад­во­ка­тът на­ми­ра още, че не са съ­б­ра­ни ка­те­го­ри­ч­ни до­ка­за­тел­с­т­ва, за да се на­п­ра­ви обо­с­но­ва­но пре­д­по­ло­же­ние, че по­д­за­щи­т­ни­ят му е ав­тор на де­я­ни­е­то, за ко­е­то е при­в­ле­чен да от­го­ва­ря.

Пре­д­с­та­ви­те­лят на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, пле­ди­ра да бъ­де по­т­вър­де­на мяр­ка­та за не­от­к­ло­не­ние на 53-го­ди­ш­ния вар­не­нец. Про­ку­ро­рът по­со­чи, че об­ре­ме­не­но­то му съ­де­б­но ми­на­ло по­ка­з­ва на­ли­чие на ре­ал­на опа­с­ност да из­вър­ши но­во пре­с­тъ­п­ле­ние. Во­ло­дя М. се е от­к­ло­нил уми­ш­ле­но от на­ло­же­на­та му мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние и то­ва го­во­ри, че от­но­во мо­же да го на­п­ра­ви и да из­бе­г­не евен­ту­ал­на бъ­де­ща на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност.

В по­с­ле­д­на­та си ду­ма вар­не­не­цът ка­за, че е на­ру­шил мяр­ка­та за не­от­к­ло­не­ние, но сто­рил то­ва, за­що­то ня­мал па­ри и ра­бо­та. След аре­с­та му в Че­хия той бил дал до­б­ро­вол­но съ­г­ла­сие да бъ­де пре­да­ден на бъл­гар­с­ки­те съ­де­б­ни вла­с­ти.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, след ка­то об­съ­ди пре­д­с­та­ве­ни­те по де­ло­то до­ка­за­тел­с­т­ва и из­ра­зе­ни­те от стра­ни­те ста­но­ви­ща, по­т­вър­ди оп­ре­де­ле­ни­е­то на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, с ко­е­то на Во­ло­дя М. е по­с­та­но­ве­на най-те­ж­ка­та мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние.

Актът на въззивния съд е окончателен.

Едно ефективно и 6 условни наказания

 

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, при­з­на за ви­но­в­ни и осъ­ди 7 бал­чи­к­лии са об­ви­ня­е­ми за кра­ж­би.

47-го­ди­ш­ни­ят Цв. Д. Хр. по­лу­чи на­ка­за­ние 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, през ме­се­ци­те фе­в­ру­а­ри и март 2011 г. в гр. Бал­чик  е уча­с­т­вал в шест де­я­ния. От по­к­ри­ва на бивш су­пер­мар­кет, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма, от двор­но мя­с­то, по­ме­ще­ние за из­ва­ря­ва­не на ра­кия в с. Ца­ри­чи­но, от лек ав­то­мо­бил „БМВ 320”, пар­ки­ран в гр. Бал­чик и от ма­га­зин за хра­ни­тел­ни сто­ки. Кра­ж­би­те са из­вър­ше­ни чрез раз­би­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за  за­щи­та на имот, из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­ни те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Голф”. Той ги е осъ­ще­с­т­вил сам и след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с Асп. Анг., Д. Кр., К. З и Р. Р. От ше­с­ти­ма со­б­с­т­ве­ни­ци са от­не­ти 11,77 кв. м ме­д­на ла­ма­ри­на, ел. ка­бел, ста­ро же­ля­зо, ме­ден ка­зан, CD мар­ка „Silkercrest”, про­ми­ш­ле­ни и хра­ни­тел­ни сто­ки и на­пи­т­ки, вси­ч­ко на об­ща стой­ност 2 749,81 лв., без съ­г­ла­си­е­то на со­б­с­т­ве­ни­ка им и с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да ги при­с­вои.  Цв. Хр. е сто­рил де­я­ни­я­та при ус­ло­ви­я­та на по­в­тор­ност и в не­ма­ло­ва­жен слу­чай.

Цв. Хр. е сто­рил де­я­ни­я­та при ус­ло­ви­я­та на по­в­тор­ност и в не­ма­ло­ва­жен слу­чай.

27-го­ди­ш­ни­ят Асп. В. Анг. е на­ка­зан с 2 го­ди­ни ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 5 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние през ме­се­ци­те фе­в­ру­а­ри и март 2011 г. в гр. Бал­чик е из­вър­шил се­рия кра­ж­би. Те са сто­ре­ни от га­раж, от по­к­ри­ва на бивш су­пер­мар­кет, би­с­т­ро и ре­с­то­рант на цен­т­рал­ния плаж, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма, ка­к­то и от двор­но мя­с­то на би­в­ше пре­д­п­ри­я­тие на ТПК и в с. Ца­ри­чи­но, об­щи­на Бал­чик от по­ме­ще­ние за из­ва­ря­ва­не на ра­кия. Кра­ж­би­те са из­вър­ше­ни чрез раз­би­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот и ка­то из­по­л­з­вал спе­ци­ал­ни те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Голф”. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че де­я­ни­я­та са из­вър­ше­ни след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с по­д­съ­ди­ми­те М. Й., Д. Кр., Цв. Хр., К. З. и Асп. Дж. и в не­ма­ло­ва­жен слу­чай. От вла­де­ни­е­то на ше­с­ти­ма со­б­с­т­ве­ни­ци са от­не­ти алу­ми­ни­е­ви пло­с­ко­с­ти от де­мон­ти­ран тър­го­в­с­ки па­ви­ли­он от ПВЦ-до­г­ра­ма, 11,77 кв. м ме­д­на ла­ма­ри­на,  ел. ка­бе­ли, ста­ро же­ля­зо, 250 ли­т­ра ме­ден ка­зан и 75 кг же­ле­з­ни от­па­дъ­ци на об­ща стой­ност 3 162,08 лв., без съ­г­ла­си­е­то им и с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да ги при­с­вои.

27-го­ди­ш­ни­ят М. М. Й. е осъ­ден на 1 го­ди­на и 4 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Той е при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­вие на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, през ме­сец фе­в­ру­а­ри 2011 г. в гр. Бал­чик е уча­с­т­вал в две кра­ж­би. От га­раж и от би­в­ше пре­д­п­ри­я­тие на ТПК, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с Асп. Анг., Д. Кр. и Асп. Дж., в не­ма­ло­ва­жен слу­чай е от­нел от вла­де­ни­е­то на два­ма со­б­с­т­ве­ни­ци алу­ми­ни­е­ви пло­с­ко­с­ти от де­мон­ти­ран тър­го­в­с­ки па­ви­ли­он от ПВЦ до­г­ра­ма и 75 кг же­ле­з­ни от­па­дъ­ци на об­ща стой­ност 1188 лв., без съ­г­ла­си­е­то им и с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да ги при­с­вои.

20-го­ди­ш­ни­ят К. З. ще тър­пи 2 го­ди­на ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, през ме­се­ци­те фе­в­ру­а­ри и март 2011 г. в гр. Бал­чик, ка­то не­пъл­но­ле­тен, но след ка­то е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на де­я­ни­е­то и ка­то е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си е из­вър­шил пет де­я­ния. От по­к­ри­ва на бивш су­пер­мар­кет, би­с­т­ро и ре­с­то­рант на цен­т­рал­ния паж, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма, от двор­но мя­с­то, от ма­га­зин за хра­ни­тел­ни сто­ки и от по­ме­ще­ние за из­ва­ря­ва­не на ра­кия в с. Ца­ри­чи­но, чрез раз­би­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот, из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­ни те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Голф”, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с Асп. Анг., Д. Кр., Цв. Хр. и Р. Р., в не­ма­ло­ва­жен слу­чай е от­нел от вла­де­ни­е­то на пе­ти­ма со­б­с­т­ве­ни­ци: 11,77 кв. м. ме­д­на ла­ма­ри­на, ел. ка­бел, ста­ро же­ля­зо, ме­ден ка­зан,  про­ми­ш­ле­ни и хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти и на­пи­т­ки на об­ща стой­ност 2 689,81 лв.

19-го­ди­ш­ни­ят Р. М. Р. е на­ка­зан с 1 го­ди­на ли­ша­ва­не от сво­бо­да при 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Той е осъ­ден за то­ва, че ка­то не­пъл­но­ле­тен, но след ка­то е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на де­я­ни­е­то и ка­то е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си, от ма­га­зин за хра­ни­тел­ни сто­ки, чрез раз­би­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот, из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с Цв. Хр. и К. З., в не­ма­ло­ва­жен слу­чай е от­к­ра­д­нал про­ми­ш­ле­ни и хра­ни­тел­ни сто­ки и на­пи­т­ки на об­ща стой­ност 715,73 лв.

21-го­ди­ш­ни­ят Д. Г. Кр. е осъ­ден на 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 5 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Той е при­з­нат за ви­но­вен в то­ва,  че при ус­ло­вие на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, през ме­се­ци­те фе­в­ру­а­ри и март 2011 г. в гр. Бал­чик е из­вър­шил че­ти­ри де­я­ния. Кра­ж­би­те са сто­ре­ни от по­к­ри­ва на би­в­шия су­пер­мар­кет, би­с­т­ро и ре­с­то­рант на цен­т­рал­ния плаж, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма, от га­раж и от по­ме­ще­ние за из­ва­ря­ва­не на ра­кия в с. Ца­ри­чи­но. Те са на­п­ра­ве­ни чрез раз­би­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот, из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­ни те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва и лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Голф”, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с дру­ги­те ше­с­ти­ма по­д­съ­ди­ми, в не­ма­ло­ва­жен слу­чай. От вла­де­ни­е­то на че­ти­ри­ма со­б­с­т­в%D

Коментарите са затворени.