Да помогнем на Никола!

Jan 23rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

От ня­кол­ко ме­се­ца в Ин­тер­нет вър­ви раз­т­ре­во­же­на­та мол­ба на Мая да по­мо­г­нем с фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва не­й­ния брат Ни­ко­ла Ди­ков, на ко­го­то пре­д­с­тои тран­с­п­лан­та­ция на бъ­б­ре­ци и за ко­е­то са не­об­хо­ди­ми по­ве­че от 50 000 лв.

27-го­ди­ш­ни­ят мла­деж се раз­бо­ля­ва пре­ди 3 го­ди­ни от те­жък грип всле­д­с­т­вие на ко­е­то по­лу­ча­ва хро­ни­чен гло­ме­ру­ло­не­ф­рит. Ди­а­г­но­за­та е стра­ш­на, ле­че­ни­е­то е въз­мо­ж­но, но мно­го скъ­по. До­се­га са съ­б­ра­ни 8 000 лв. от по­с­та­ве­ни­те да­ри­тел­с­ки ку­тии на тър­го­в­с­ки ме­с­та и от сме­т­ки за да­ре­ния в Ес­п­ре­с­банк Бал­чик

/SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK: BIG TTBBBG @@ IBAN BG 12TTBB 94005525922360/. Ни­ко­ла ис­ка да за­ми­не за Гер­ма­ния и там да ча­ка до­нор, за да бъ­де спа­сен жи­во­та му. Той знае, че за тран­с­п­лан­та­ция ча­кат 1 200 ду­ши в Бъл­га­рия и той е № 222. Три пъ­ти в се­д­ми­ца­та той е на 4-ча­со­ва хе­мо­ди­а­ли­за в До­б­рич, ко­я­то все­ки път му се от­ра­зя­ва раз­ли­ч­но бо­ле­з­не­но. Спа­з­ва стро­га ди­е­та. Хра­ни се с мле­ч­ни про­ду­к­ти, мал­ко ме­со и още по-мал­ко те­ч­но­с­ти.

Той е тру­до­у­с­т­ро­ен на 95 %, за да има пра­во на ра­бо­та. През ля­то­то има въз­мо­ж­ност да­ра­бо­ти, въ­п­ре­ки из­мо­ри­тел­на­та ди­а­ли­за, но все пак, ра­бо­тей­ки не ми­с­ли тол­ко­ва че­с­то за на­ле­г­на­ла­та го бо­лест.

На­де­ж­ди­те за спа­се­ни­е­то на мла­дия чо­век са на­со­че­ни към до­нор­с­т­во­то, ко­е­то е въз­мо­ж­но при мно­го и ред ус­ло­вия.

На 11 яну­а­ри Ни­ко­ла съ­б­ра при­я­те­ли и съ­п­ри­ча­с­т­ни към бо­ле­ст­та му мла­де­жи в ка­фе „Ви­е­на”, къ­де­то из­ра­зи оби­ч­та си към вси­ч­ки и на­де­ж­да­та си за оз­д­ра­вя­ва­не.

Да по­мо­г­нем на Ни­ко­ла да сбъ­д­не сво­я­та ме­ч­та – да оз­д­ра­вее и от­но­во да ра­бо­ти.

За контакти e-mail: Nikola_Dikov@mail.bg

GSM: 0895040206

GSM:0885124928

 

 

Коментарите са затворени.