Празнична одухотворена вечер

Jan 23rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 18 яну­а­ри 2013 г. се про­ве­де го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние на ме­с­т­ния Съ­юз на офи­це­ри­те от ре­зер­ва и сер­жан­ти­те от за­па­са. В ре­с­то­рант „Кра­си­на” при­съ­с­т­ва­ха 80 би­в­ши слу­жи­те­ли от Бъл­гар­с­ка­та ар­мия, Ра­йон­но­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние, ог­не­бор­ци, вол­но­на­ем­ни и те­х­ни­те съ­п­ру­ги. Тук бя­ха до­ш­ли да по­з­д­ра­вят ме­с­т­ни­те ко­ле­ги пре­д­се­да­те­ли­те и зам.-пре­д­се­да­те­ли на об­ла­с­т­ни­те ко­ми­те­ти от град Вар­на и До­б­рич – по­л­ко­в­ни­ци­те от ре­зер­ва Ан­д­ре­ев, Пе­тев, Ди­ми­т­ров, Стой­чев. Пре­д­се­да­те­лят на Бал­чи­ш­кия съ­юз полк.о.р. Иван Апо­с­то­лов от­че­те още ед­на ус­пе­ш­на го­ди­на , с пло­до­т­вор­ни и по­ле­з­ни ме­ро­п­ри­я­тия от вся­ка­къв тип – ек­с­кур­зии до па­ме­т­ни за бъл­гар­с­кия войн ме­с­та, тър­же­с­т­ва и др.Той про­че­те и по­з­д­ра­ви­тел­но пи­с­мо от един­с­т­ве­ния ос­та­нал жив пи­лот-ле­тец, за­щи­та­вал не­бе­то на Бъл­га­рия от на­бе­зи­те на аме­ри­кан­с­ки­те ле­тя­щи кре­по­с­ти през Вто­ра­та све­то­в­на вой­на – 98-го­ди­ш­ния полк.о.р. Пе­тър Ма­но­лев.

С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние бе по­че­те­на па­мет­та на 11би­в­ши на­ши ко­ле­ги, по­чи­на­ли през 2012 г. и за­чи­с­ле­ни за­ви­на­ги в на­ша­та бъ­де­ща не­бе­с­на ес­ка­д­ри­ла.

За­ве­ж­да­щи­ят Во­е­нен от­дел в Об­щи­на­та Да­мян Ва­си­лев за­по­з­на при­съ­с­т­ва­щи­те за про­ме­ни­те в За­ко­на за ре­зер­ва. Ду­ми­те му бя­ха при­в­ле­ка­тел­ни ка­то идея, но не­из­пъл­ни­ми на пра­к­ти­ка, за­що­то над 90 % от нас са пре­к­ра­чи­ли 60-го­ди­ш­на­та въз­ра­с­то­ва ба­ри­е­ра.

А в съ­щин­с­ка­та част на съ­б­ра­ни­е­то – тър­же­с­т­ве­на­та ве­че­ря с му­зи­ка­лен съ­п­ро­вод, с ве­се­ли за­ка­ч­ки и при­чу­д­ли­ви на­з­д­ра­ви­ци – на­у­чи­х­ме, че пи­ло­тът – ле­тец Иван Апо­с­то­лов със своя дел­та пла­нер, пре­ли­тай­ки от „Ал­бе­на” до с.Со­ко­ло­во, за­е­д­но със слу­жи­те­ли от ме­с­т­но­то РПУ, при въз­ду­ш­но ра­зу­з­на­ва­не е от­к­рил кра­д­ци­те на го­ля­мо ста­до ов­це. Раз­б­ра­х­ме съ­що, че на­ши­те ВВС ще за­ку­пят 9 са­мо­ле­та F-16, но ве­че  не от пър­ва, не от вто­ра, а чак от тре­та ръ­ка. На­ша­та въз­ду­ш­на ар­ма­да се пре­в­ръ­ща в скро­мен ае­ро­к­луб.  А кол­ко­то до ар­ми­я­та ни спо­де­ли­х­ме, че от­да­в­на не из­пъл­ня­ва сво­я­та фун­к­ция – да бра­ни су­ве­ре­ни­те­та на Бъл­га­рия. Ня­ма я ве­че про­с­ло­ву­та­та по­с­то­ян­на, по­ви­ше­на во­ен­на опа­с­ност и пъл­на бой­на го­то­в­ност. Бой­ни­те уче­ния ги по­с­та­ви­х­ме в ка­ви­ч­ки, при­по­м­няй­ки си за ре­ал­ни­те въз­ду­ш­ни тре­ни­ро­в­ки, за ле­та­тел­ни­те та­к­ти­че­с­ки уче­ния, про­ве­ж­да­ни на все­ки три ме­се­ца. Стрел­би­те по дви­же­ща се ма­не­в­ри­ра­ща ми­ше­на в да­ле­чен Ас­т­ра­хан, во­е­нен по­ли­гон в Ка­за­х­с­тан, от­да­в­на е ве­че ми­раж за бъл­гар­с­ки­те ле­т­ци.

Сред шум­ни за­ка­ч­ки, ве­се­ли ре­п­ли­ки и по­же­ла­ния за по­ве­че ку­раж и за по-мал­ко ха­п­че­та се из­ви­ха кръ­ш­ни хо­ра, изи­г­ра­ха се про­чу­в­с­т­ве­ни тан­га, за ужас на пе­си­ми­с­ти­те и не­о­пи­су­е­ма ра­дост за нас, оп­ти­ми­с­ти­те. За­що­то все пак жи­во­тът ня­как про­дъл­жа­ва, въ­п­ре­ки уси­ли­я­та на на­ше­то пра­ви­тел­с­т­во, а в ка­к­во на­п­ра­в­ле­ние все­ки от нас, пен­си­о­не­ри­те, от­да­в­на го е раз­б­рал, за да по­д­дър­жа­ме имун­на­та си си­с­те­ма на ра­в­ни­ще.

Ма­йор о.р.

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

/Ге­ца­та от Обе­к­ти­в­ния кон­т­рол/

 

Коментарите са затворени.