НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Jan 23rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Основни правила:

Планът се базира на:

1. Специфичното от-ражение на политиката на ЕС по отношение на регионите и градовете.

2. Анализ на основни-те национални страте-гии, програми и плано-ве като източници за фи-нансиране:

– Национална страте-гическа референтна рам-ка (НСРР) 2007 – 2013г.;

– Оперативни прог-рами;

– Национален план за развитието на селските райони 2007-2013г.;

– Национален страте-гически план за рибар-ство и аквакултури

/2007-2013г./

3. Основни регионал-ни и областни документи.

4. Анализ и препоръ-ки на Плана от предния период.

-Снимка на Община-та, включително актуал-на статистическа ин-формация

5. Постъпили предло-жения (подход от долу);

6. Прилагане на евро-пейски методики и прак-тики (подход от горе).

Ситуационен анализ:

Ситуационният ана-лиз съдържа:

• Обща характерис-тика на Общината.

• Анализ на стопан-ския сектор.

• Състояние на чо-вешките ресурси и на социалните дейности.

• Анализ на общин-ската инфраструктура.

• Анализ на състояни-ето на околната среда и оценка на екологичния риск на територията на Общината .

•  SWOT анализ.

Анализ на състояние-то на околната среда:

Анализът на състоя-нието на околната среда и оценка на екологич-ния риск на територията е разгледан в следните точки:

1. Атмосферен въздух.

2. Водни ресурси.

3. Отпадъци.

4. Геоложки условия и еволюция на бреговата  линия.

5. Почви.

6. Акустична среда.

7. Защитени терито-рии и редки и застраше-ни от изчезване видове.

8. Състояние на зеле-ната система.

9. Разходи за опазване на околната среда.

Стратегическа част:

Стратегическата част на Плана включва:

– Визия;

– Главна цел;

– Стратегически цели (3);

– Приоритети (6 );

– Специфични  цели  (27);

– Мерки (27).

Стратегическата част на Плана отразява:

– политиката на ЕС по отношение на региони-те и градовете от  Страте-гия Европа – 2020;

– национална програма за развитие: България 2020;

– промените в норма-тивните документи;

– новите акценти и пре-дизвикателства пред со-циално-икономическо-то развитие на страната и най-вече на региона;

– характерните прио-ритетни особености на Общината.

Стратегически цели:

1. Устойчив, ускорен икономически растеж и стабилност, чрез  създа-ване на благоприятна биз-нес среда за привлича-не на инвестиции  и  кре-ативни инициативи,  ос-новани на  жизнен конку-рентноспособен пазар,  иновации и  подобрен дос-тъп  до пазари и  услуги.

2. Мобилизиране и по-вишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски равнища на заетост, дохо-ди  и социална инте-грация.

3. Успешно интегри-ране в европейските структури.

Индикатори  на  плана:

Индикатори на плана е необходимо да съответ-стват на изискванията на нормативната база:

* Закон за регионално-то развитие на България;

* Правилник за при-ложение на Закона за регионалното развитие.

Приемането на тези документи отговаря на необходимостта от съ-ществена промяна на националната законода-телна рамка в областта на регионалната поли-тика и в съответствие с членството на Републи-ка България в Европей-ския съюз.

По-важни промени:

(1) Въвеждане на един-на информационна сис-тема за управление на регионалното развитие.

(2) Прилагане на прин-ципа на партньорството на регионално и местно ниво, за повишаване е-фективността и прозрач-ността на регионалната политика на съответни-те териториални нива.

(3) Изграждане на сис-тема за наблюдение на изпълнението на плана за развитие към всяка община.

(4) Издигането ролята на Общинския съвет като орган за наблюде-ние на Общинския план за развитие.

Системи за наблю-дение:

Индикаторите за наб-людение на Общинския план за развитие отчитат степента на постигане на целите и приорите-тите за развитие.

Индикаторите са раз-пределени  по Приоритети.

Орган за наблюдение е Общинският съвет.

Финансовото и техни-ческото обезпечаване на дейността по наблюде-нието на Общинския план за развитие се оси-гурява от бюджета на Общината.

Кметът на Общината организира наблюде-нието на изпълнението на Общинския план за развитие. Той определя Оперативна група за наблюдение изпълне-нието на ОПР в състав:

* заместник кмет на общината;

* двама общински специалисти;

* трима общински съ-ветника;

* трима представите-ли на НПО;

* трима представите-ли на бизнеса и/или на браншови организации.

Към групата за наб-людение изпълнението на ОПР се привличат ек-сперти по регионално или местно развитие, съгласно изискванията на чл.83 от ППЗРР.

Дейности на Опера-тивната група:

* Ежегодни наблюде-ния – за изпълнението и напредъка по реализа-цията на плана.

* Наблюдения при необходимост – при се-риозна промяна в ситу-ацията, при задание от Об-щинския съвет и други.

* Наблюдения в края на периода. Групата из-готвя доклад за цялост-ното изпълнение на Общин-ския план за развитие.

Коментарите са затворени.