Актуализация на Общинския план за развитие. Методи за анализ и интерпретация на информацията.Участие на гражданското общество в процеса на формиране на общински политики.

Jan 23rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Тематика:

• Как да се разбира по-нятието „регионално развитие“?

• Как да планираме и управляваме регионал-ното развитие?

• Общински план за развитие-същност и роля

• Кои са елементите на „добрият“ план – как ус-пешно да го разработим и актуализраме

• Анализ на ситуаци-ята и територията – клю-чов момент за качестве-ният стратегически до-кумент

• Планирането и упра-влението на територи-ята е публичен процес!

Ползване на тери-торията:

• Landuse (земеползване)

• Пространствена про-екция на   политиката, пла-нирането и управление-то на територията

• Свързана е с налич-ните условия и ресурси

• Технологичните въз-можности

• Провеждани политики

Какви са възможните механизми?

•„Guessing”- интуи-тивно управление на те-риторията – не много популярен в професи-оналните среди, но чес-то практикуван подход в България

• Императивен под-ход – 45 години неус-пешно прилаган в Бъл-гария, още толкова поне ще го „усещаме“

• Индикативен подход чрез стратегическо пла-ниране- опитваме се, да видим какво ще стане…

Как разглеждаме територията?

• Там живеем и вър-шим почти всичко кое-то трябва, и не трябва…

• Нужди vs. Желания

• Интуиция vs. Ин-формирани решения

• Планиране заради самото планиране?

• „Устойчиво“ развитие- възможно ли е въобще?

Резултати от търсене в Google:

• “Sustainable develop-ment” – 17 900 000 резултата

• “Устойчиво развитие” – 662 000 резултата

• “Sustainable development indicators” – 55 500 резултата

• “Индикатори за ус-тойчиво развитие” – 3 140 резултата

Как да интерпретира-ме концепцията за ус-тойчиво развитие в пла-нирането и управле-нието на територията?

• Оригиналната кон-цепция е неприложима

• Екоцентрици срещу технократи- докъде да се „екологизираме“?

• Концепцията за „хик-совият“ доход

• По прагматични ин-терпретации

Регионално или Тери-ториално развитие

• Развитието и управ-лението на територията е сложен, комплексен и най-вече пространстве-но детерминиран процес!

• Движи се от нуждите и желанията на местна-та общност (структури-рани в политики и стра-тегии)

• Зависи от потенциа-ла, даденостите и ре-сурсите!!!

• Прилага се чрез мо-дели за устройство на територията

• Резултата- не винаги е какъвто сме си мис-лили, че ще бъде…

Териториалното раз-витие до 1989 г.

• Партийно-идеологи-чески подход

• Водещото начало е на основата на т.нар. Единна Схема за Тери-ториалното Разположе-ние на Производител-ните Сили (ЕСТРПС)

• Околната среда не е “признат” проблем

Основни моменти:

• Отсъствие на обектив-ни критерии в планира-нето и управле-нието на регионалното развитие

• Развитие на тежка индустрия, с редица неправилни и нелогич-ни локализации

Как трябва да бъде днес – стратегическо ин-дикативно планиране…

• Осигуряване на адек-ватна планова основа за развитие

• Интегрирано реша-ване на проблемите

• Ефективно усвоява-не на сравнителните пре-димства на територията

Промени във визията за териториалното планиране

• Планирането като физически подход

• Планирането като икономическа дейност

• Планирането като обществен процес

• Планирането като комплексен процес

Информацията – абсо-лютната необходимост

“Не всичко което е от значение може да бъде преброено, и не всичко което може да бъде пре-броено е от значение”

/Алберт Айнщайн/

Изходни позиции:

* Идентификация на заинтерсованите страни

* Какво искат те?

* Активно информи-ране и ангажиране

* Обществени кон-султации

Актуална информа-ция за:

• Функции и предназ-начение на територията

• Проблеми в инфра-структурното  осигуряване

• Характеристики на средата, включително по отношение степен на изграденост, състояние на сградният фонд, бла-гоустройство, екологи-чен статус и др.

• Населението, което обитава /ползва средата, неговите демографски и социално-икономи-чески характеристики

• Перспективи за раз-витие и значение на кон-кретната територия за общото развитие.

Добрият план:

* изготвен е в съответ-ствие със стратегичес-ката  национална и евро-пейска рамка на поли-тиката за регионално развитие;

* Почива на добра ин-формационна основа

* е изготвен в съответ-ствие със съществуващия нормативен, икономи-чески, социален и орга-низационен контекст;

* установява реалис-тична и същевременно широко приета от заин-тересованите страни ви-зия  и  стратегическа  рамка;

* ефективно ангажира  заинтересованите страни в процеса на разработ-ването и актуали-зацията;

* ясно комуникира ключовите послания с различните социални и икономически субекти, които засяга;

* дефинира  проста  ка-то структура и логика стратегическа рамка, но с конкретни простран-ствени очертания на нейното приложение;

* притежава  ясна  струк-тура и логика на прило-жение, включително последо-вателност на етапите, мерките и действията;

* е осигурен с ефек-тивен механизъм за наблюдение, контрол и отчетност.

Недостатъци на стра-тегическото планиране

• Първо, стратегичес-кото планиране не дава, а и не може да даде, точ-на и детайлна картина на бъдещето. Целта му е преди всичко да дефи-нира желаното състоя-ние на социално-иконо-мическото развитие в бъдеще и мястото на те-риториалната единица в общото социално-ико-номическо развитие на страната.

• Второ, стратегичес-кото планиране на реги-оналното и местното развитие не се основава на строго определени процедури, а по-скоро представлява определе-на философия за начи-на, по който би трябвало да  се развива  територията.

• Трето, стратегичес-кото планиране на реги-оналното и местното развитие изисква значи-телни усилия и разход  на време и ресурси.

• Четвърто, при стра-тегическото планиране на регионалното и мест-ното развитие рязко се увеличават отрицател-ните последици от до-пуснати грешки през аналитичния етап.

• Пето, наличието на стратегия или план от самосебе си не решава проблемите в терито-риалното развитие.

Специфика на социал-но-икономическият ана-лиз в регионалното/те-риториално планиране

• Този анализ се разли-чава коренно от традици-онните секторни анализи.

• Главният акцент тряб-ва да бъде поставен вър-ху пространствените (териториалните) измерения на развити-ето, с всички произти-чащи от това последици при избора на изходна информация (която в последствие да бъде анализирана), изследо-вателски подходи и ме-тоди за изследване.

• Задачата не се свеж-да просто до констати-ране на регионалните различия (диспаритети), а до обяснението на при-чините и процесите, по-раждащи тези различия.

• Само при такъв под-ход могат да се пред-ложат подходящи мерки и действия за постигане на сближаване в разви-тието на районите.

Подход:

• Най-често се  използ-ва индуктивна изследо-вателска стратегия, коя-то осъществява с помощ-та на два основни и ло-гически обвързани под-хода – системен и прост-ранствен.  /Още: на стр.4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.