Публичен търг с тайно наддаване

Jan 23rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 68 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с реш. № 238/27.02.2009 г., из­ме­не­на и до­пъл­не­на с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59 от 17.02.2011 г., Ре­ше­ния № 240, 241, 242, 243 по Про­то­кол № 18/30.10.2012 г. на ОбС – Бал­чик и За­по­вед № 23/11.01. 2013 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

ОБЯ­ВЯ­ВА пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за от­да­ва­не под на­ем на имо­ти – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност :

1. Ма­га­зин за про­да­ж­ба и по­п­ра­в­ка на очи­ла с площ 8.00 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от сгра­да на “МЦ-І” ЕО­ОД в гр. Бал­чик – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ва­на с АОС 217/22.02.1999 г., с на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 234.24 ле­ва /две­с­та три­де­сет и че­ти­ри ле­ва и два­де­сет и че­ти­ри сто­тин­ки/, без ДДС.

2. По­ме­ще­ние /сто­ма­то­ло­ги­чен ка­би­нет/ с площ от 19.35 м2, сте­ри­ли­за­ци­он­на, склад и ча­кал­ня, вси­ч­ко с площ от 31.45 м2, на­хо­дя­щи се в сгра­да­та на би­в­ше учи­ли­ще в с. Кра­не­во – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ва­на с АОС 353/20.01.2000 г., с на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на от 1 219.00 ле­ва /хи­ля­да две­с­та и де­ве­т­на­де­сет ле­ва/, без ДДС.

3. По­ме­ще­ние /ме­ди­цин­с­ки ка­би­нет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от ма­ни­пу­ла­ци­он­на и 1/3 ча­кал­ня, вси­ч­ко с площ от 14.50 м2, на­хо­дя­щи се в Здра­в­на слу­ж­ба, с. Дро­п­ла – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ва­на с АОС 361/03.02.2000 г., с на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на от 562.02 ле­ва /пе­т­с­то­тин ше­с­т­де­сет и два ле­ва и две сто­тин­ки/, без ДДС.

4. По­ме­ще­ние /сто­ма­то­ло­ги­чен ка­би­нет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от ма­ни­пу­ла­ци­он­на и 1/3 ча­кал­ня, вси­ч­ко с площ от 14.50 м2, на­хо­дя­щи се в Здра­в­на слу­ж­ба, с. Дро­п­ла – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ва­на с АОС 361/03.02.2000 г., с на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на от 562.02 ле­ва /пе­т­с­то­тин ше­с­т­де­сет и два ле­ва и две сто­тин­ки/, без ДДС.

Срок на договора – 5 год. /пет години/.

До участие в търга се допускат :

по т. 1  кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на Тър­го­в­с­кия за­кон и из­вър­ш­ват дей­ност, пре­д­мет на тър­га.

по т. 2 и 4 кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на Тър­го­в­с­кия за­кон и из­вър­ш­ват дей­ност, пре­д­мет на тър­га, а имен­но пър­ви­ч­на из­вън­бол­ни­ч­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ по ден­тал­на ме­ди­ци­на.

по т. 3 кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на Тър­го­в­с­кия за­кон и из­вър­ш­ват дей­ност, пре­д­мет на тър­га, а имен­но пър­ви­ч­на из­вън­бол­ни­ч­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ.

Тър­гът ще се про­ве­де на 04.02.2013 г. от 10.00 ча­са в за­ла­та на I – ви етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Бал­чик, пл. “21 – се­п­тем­в­ри” № 6.

За­ку­пу­ва­не на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 17.01.2013 г. до 31.01.2013 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.