Коледно тържество в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Jan 16th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 08.01.2013г се про­ве­де учи­ли­щ­но­то тър­же­с­т­во “Ко­ле­д­ни чу­де­са” в про­гим­на­зи­а­лен етап с уча­с­ти­е­то и на  най-мал­ки­те от I б клас. По сце­на­рий има­ше ко­ле­да­ри, кон­курс за “Учи­ли­щен та­лант -2012г”, “Мис и Ми­с­тър Ко­ле­да” и “На­ди­г­ра­ва­не”.  По вре­ме на тър­же­с­т­во­то се про­ве­де ини­ци­а­ти­ва за бла­го­т­во­ри­тел­ност от стра­на на учи­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во и на вси­ч­ки уче­ни­ци за съ­би­ра­не на сре­д­с­т­ва за на­ши­ят съ­г­ра­ж­да­нин Ни­ко­ла Ди­ков Си­ме­о­нов, кой­то стра­да от бъ­б­ре­ч­на не­до­с­та­тъ­ч­ност. Сре­д­с­т­ва­та, ко­и­то бя­ха съ­б­ра­ни са 93.22лв, ка­то по то­зи на­чин из­ра­зи­ха сво­я­та съ­п­ри­ча­с­т­ност и гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция.

Емилия ЕНЕВА

 

Коментарите са затворени.