П Р О Т О К О Л № 20 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 20 декември 2012 година

Jan 16th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 265: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. 3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет гр. Балчик    Р Е Ш И :          

Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с  намаляване размера на патентен данък и обявените за противоконституционни алинеи четвърта и пета на чл. 61с от ЗМДТ/публикувано РКС № 5 в ДВ бр. 30 от 2012г./относно туристически данък:

&1. В чл. 41 (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 65.00 лева

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 130.00 лева

 

&2. В чл. 41 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

18

11

36

18

20

36

84

20

22

84

191

22

25

247

444

25

26

444

780

26

28

444

780

28

29

430

520

29

31

520

850

31

33

850

1180

33

38

1180

1795

38

1310

1780

Б) с три и повече оси

36

38

832

1155

38

40

1155

1596

40

1596

2362

 

&3. В чл. 41 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

40

80

13

14

80

218

14

15

218

308

15

308

697

Б) с три оси

15

17

80

138

17

19

138

282

19

21

282

366

21

23

366

564

23

564

877

В) с четири оси

23

25

366

372

25

27

372

580

27

29

580

920

29

920

1365

 

&4 В чл. 42.            Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

т. 3. за един джет – в размер 200 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

&5. В  чл. 50 Приложение № 2 се изменя така:

Приложение № 2 към чл. 50.

 

 

Зона

 

 

Населени места/улици

І-ва

гр. Балчик , КК Албена и с. Кранево

ІІ-ра

Всички останали населени места в Община Балчик

 

&6. В чл. 56 Приложение №3 се изменя така:

Приложение № 3 към чл. 56.

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

 

Патентни дейности,

съгласно чл. 61 от ЗМДТ

 

І-ва зона

ІІ-ра зона

1

2

3

1. Хотели и други средства за настаняване с не повече от 20 стаи – за стая 1 и 2 звезди

25

25

2. Заведения за хранене и развлечения в лева за място за консумация, вкл. и на открити площи или за обект:

а) ресторанти: -1-2 звезди

5

1

– 3 звезди

10

6

б) заведения за бързо обслужване: -1-2 звезди

5

1

– 3 звезди

10

3

в) питейни заведения, с изключение буква “е”: -1-2 звезди

5

1

– 3 звезди

10

2

г) кафе – сладкарници: -1-2 звезди

5

1

– 3 звезди

10

3

д) барове: дневни – 2 звезди

20

5

– 3 звезди

50

10

нощни – 2 звезди

30

5

– 3 звезди

60

20

е) бюфети, каравани и павилиони – за обект

300

75

3. Търговия на дребно до 100 кв.м. за 1 кв.м. нетна търговска площ

15

2

4. Платени паркинги за 1 място за паркиране

10

10

5. Дърводелски услуги

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

300

50

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги

300

40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

500

500

8. Обущарски и шапкарски услуги

40

40

9. Металообработващи услуги

300

100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за 1 работно място

300

60

11. Машинописни и/или копирни услуги на брой устройства

270

180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки на брой работно място

270

130

13. Маникюр, педикюр на брой работно

място

270

60

14. Часовникарски услуги

270

60

15. Тапицерски услуги

300

180

16. Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми

300

190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги и др. услуги по техн. обслужване и ремонт на МПС

500

280

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации

300

100

19. Стъкларски услуги

300

100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти

270

47

21. Отдаване на видеокасети под наем

300

300

22. Компаньонски и компаньони

3000

3000

23. Масажистки и масажисти

500

500

24. Гадатели, екстрасенси и бионерготерапевти

2000

2000

25. Фотографски услуги

300

200

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

100

100

27. Санитарни възли, наети под аренда

300

150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини

198

50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги

50

50

30. Заложни къщи

3000

3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература

30

30

32. Ремонт на компютри, компютърна и др. електронна офис техника (копирни апарати, факс-апарати, принтери и др.)

300

300

33. Игри с развлекателен или спортен характер – за брой съоръжения

33.а).  Развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монети или жетони

100

100

33.б). Минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

8

8

33.в). Зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор и билярд – за маса

40

40

34. Фитнесцентрове и спортни зали: -за кв. м.:

4

1,50

-за фитнесуред:

300

300

35. Химическо чистене, пране и гладене – за брой съоръжения

133

133

36. Мелничарски услуги

36.а). Мелници за брашно:- на линеен сантиметър от дължината на млевната линия

18

18

36.б). Мелници за фураж стационарни

600

600

37. Услуги с атрактивен характер

37.а). корабчета, на брой

750

750

37.б). лодки, на брой

450

450

37.в). яхти, на брой

900

900

37.г). джетове, на брой

900

900

37.д). влакчета, на място

30

30

37.е). файтони, на място

75

75

37.ж). водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, вкл. надуваеми, водни увеселения, на брой оборудване

150

150

37.з). зимни ски (вкл. ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни, на брой оборудване

150

150

37.и). въртележки, виенски колела, блъскащи колички, велосипеди и рикши, на място

150

150

37.к). детски колички и моторчета, на брой

150

150

37.л). стрелбища, на брой

300

300

38. Обучение на водачи на МПС – за едно МПС

38.а). мотопеди, мотоциклети

200

200

38.б). други МПС

400

400

39. Услуга “Пътна помощ” на ППС – дейност с 1 ППС

2000

2000

40. Услуга със земеделска и горска техника, за брой техника

40.а). комбайн

330

330

40.б). трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и др. самоходни и самодвижещи се машини

110

110

40.в) прикачни, навесни и стационарни машини

11

11

 

&7. В чл. 58, ал. 1 се изменя така:

Чл. 58 (1) Размерът на дължимия туристически данък за 2013г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,45 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 0,75 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 0,90 лв. за нощувка.

 

&8. В чл. 58 алинеи четвърта и пета обявени за противоконституционни с РКС №5 в ДВ бр. 30 от 2012 г.

&9. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По втора точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

                Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 266: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет град Балчик

Р Е Ш И :

1. Отменя НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009 година; доп. с решение 264 по Протокол № 29 от 31.03.2009 година;  доп. с Решение 305 по Протокол № 30 от 06.04.2009 година; изм. и доп. с Решение 359 по Протокол № 34 от 14.07.2009 година; изм. и доп. с Решение 478 по Протокол № 40 от 16.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение 555 по Протокол № 46 от 30.04.2010 г.; изм. с Решение 669 по Протокол № 53 от 30.09.2010 г., изм. и доп. с Решение 689 по Протокол № 56 от 30.11.2010 г.; изм. и доп. с Решение 733 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение № 33 от 25.03.2011 г. постановено по адм. дело № 836/2010 г. по описа на Административен съд Добрич; изм. с  Решение 795 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г.; изм. с Решение № 182 от 22.11.2011 година по АД № 706/2011 на ДАС.; изм. с Решение 28 по Протокол № 4 от 15.12.2011 година; изм. и доп. с Решение 58 по Протокол № 8 от 17.02.2012 година; Решение № 58/17.02.2012 г. е отменено с Решение 82/09.03.2012 г.( във връзка със Заповед № РД-11-01-09 от 01.03.2012 г. на Областен Управител); доп. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година, отменено с Решение 215 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.)

2. Приема НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.

3. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването и.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 “За”,  0  “Против”,  2  “Въздържали се”

 

По трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване пазарна оценка за учредяване право на пристрояване от 9 м2 за тераса, към апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 267: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-1486-1/17.09.2012 г., Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 135.00 лв. /сто тридесет и пет лева/ за учредяване право на пристрояване от 9 м2 /девет квадратни метра/ за тераса, към собствен апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, собственост на Стелиян Христов Атанасов.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Жук Лимитид” ЕООД гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. “Изгрев”

          Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 268: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94С-1311-2/03.12.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Жук Лимитид” ЕООД с ЕИК 201783619, със седалище и адрес на управление: гр. София район Лозенец, ул. “Якубица” №19, ет. 5, представлявано от пълномощника Строимир Спасов, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик вилна зона “Изгрев” /УПИ І, кв. 21 по ПУП на вилна зона “Изгрев”/, целият с площ от 507 м2, като “Жук Лимитид” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 117.00 м2 /сто и седемнадесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4258/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4095.00 лв. /четири хиляди и деветдесет и пет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По пета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи.

          Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 269: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение 122 т. 15г по Протокол 12/17.05.2012 г. и докладни записки и списъци, представени от директорите на училища с вх. №№ 31-04-16/26.09.2012; 31-05-32/24.10.2012; 31-05-37/13.11.2012; 24-07-7/18.10.2012; 31-25-5/04.09.2012; 31-72-4/04.09.2012 г., Общински съвет – Балчик

реши:

1. Утвърждава актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, считано от 15 септември 2012 г., съгласно Приложение №: 11-А.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

 

По шеста точка от дневния ред: Предложение за удължаване срока за погасяване на банков кредит от община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 270: На основание чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал. І, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК дава съгласие Община Балчик да сключи допълнително споразумение /анекс/ към договор за банков кредит № 77/10.01.2012 г. с “УниКредит Булбанк” АД-София за удължаване срока за погасяване на предоставения банков кредит с още шест месеца.

Възлага на кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

16 “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

 

 

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 271: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Мария Кънчева Василева от с. Храброво, за закупуване на консумативи, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Иванка Илиева Райчева от с. Гурково, за подпомагане на болната й майка Марина Илиева, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Еленка Ангелова Гогова от гр. Балчик, за подпомагане погребението на майка й, в размер на 100.00 (сто) лева.

4. Станка Кирова Мирчева от с. Храброво, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

5. Таня Руменова Стефанова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

6. Шерифе Алиева Мехмедова от с. Ляхово, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Ресмие Аптураман Адемова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Исмаил Али Исмаил от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Събка Ангелова Митева от с. Соколово, за лечение но синът й Добрин Пенчев, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Севинч Адинан Асенова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200 (двеста) лева.

11. Ибрям Исуфов Садулов от с. Соколово, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 (сто) лева.

12. Василка Кирова Тодорова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Ганка Върбанова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

14. Николинка Тимофеева Николова от с. Змеево, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

15. Мартина Динкова Канаврова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

 

 

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС Балчик

Коментарите са затворени.