Червеногушата гъска не е застрашена

Jan 16th, 2013 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В пи­с­мо от 13 де­кем­в­ри 2012 г. Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те ка­ни На­ци­о­нал­но­то ло­в­но-ри­бар­с­ко сдру­же­ние на ра­бо­т­на сре­ща във връ­з­ка с про­ект за ог­ра­ни­ча­ва­не на ло­ва на во­до­п­ла­ващ ди­веч в ра­йо­на на Ду­ран­ку­ла­ш­ко­то, Ша­б­лен­с­ко­то и Езе­ре­ц­ко­то езе­ро. В пи­с­мо­то се ка­з­ва: „… С ог­лед опа­з­ва­не­то на во­до­п­ла­ва­щи­те пти­ци в ра­йо­на на Ду­ран­ку­ла­ш­ко­то, Ша­б­лен­с­ко­то и Езе­ре­ц­ко­то езе­ро, Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те пла­ни­рат да ог­ра­ни­чат ло­ва в то­зи ра­йон в пе­ри­о­да 1 яну­а­ри – 28 фе­в­ру­а­ри, със за­по­вед по чл.42, ал. 1 от За­ко­на за био­ло­ги­ч­но­то раз­но­о­б­ра­зие…”

Пла­ни­ра­на­та ра­бо­т­на сре­ща тря­б­ва­ше да се съ­с­тои на 20 де­кем­в­ри, 2012 г. от 13. 00 ч. в Кон­фе­рен­т­на­та за­ла на Из­пъл­ни­тел­на­та аген­ция по го­ри­те. Ро­в­но-ри­бар­с­ки­те сдру­же­ния от Чер­но­мор­с­кия ре­ги­он са про­тив из­да­ва­не­то на та­ка­ва за­по­вед, ко­я­то це­ли ог­ра­ни­ча­ва­не­то на пра­во­то на лов в ре­ги­о­на. То­ва ще за­се­г­не над 5 000 ме­с­т­ни ло­в­ци и мно­го дру­ги бъл­гар­с­ки и чу­ж­де­с­т­ран­ни ло­в­ци, ло­ву­ва­щи в ра­йо­на.

Съ­г­ла­с­но дей­с­т­ва­що­то за­ко­но­да­тел­с­т­во в ре­ги­о­на има съ­з­да­де­ни 2 за­щи­те­ни те­ри­то­рии – „Ду­ран­ку­ла­ш­ко езе­ро” Зап. №РД – 786/15.08.2002 г. с площ 446, 54 ха. План за уп­ра­в­ле­ние, ут­вър­ден с Зап.№РД – 1225/ 11.12.2002 г. и „Ша­б­лен­с­ко езе­ро”, Зап. №31/ 24.01.1995 г. с площ 531, 24 ха, план за уп­ра­в­ле­ние, ут­вър­ден със Зап №РД – 167/26.02.2004 г.

До се­га ло­в­ци­те стри­к­т­но спа­з­ват за­б­ра­ни­те и раз­би­рат пре­д­на­з­на­че­ни­е­то на те­зи за­щи­те­ни те­ри­то­рии. Не­що по­ве­че – ЛРД „Ша­б­ла” ра­бо­ти съ­в­ме­с­т­но с БДЗП по про­ект „Опа­з­ва­не на зи­му­ва­ща­та по­пу­ла­ция на све­то­в­но за­с­т­ра­ше­на­та чер­ве­но­гу­ша гъ­с­ка”, NO LIFE 09 /NAT/BG/000230, фи­нан­си­ран по про­г­ра­ма „LIFE+” на Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия.

По­ра­ди то­ва, не ви­ж­да­ме ни­ка­к­ва при­чи­на за до­пъл­ни­тел­но ог­ра­ни­ча­ва­не на ло­ва в ре­ги­о­на. То­ва си дей­с­т­вие из­ра­зя­ва­ме и с по­д­пи­с­ка.

Красимир КУНЕВ

 

Коментарите са затворени.