Специализираната болница “Тузлата” в Балчик, която приема деца с церебрална парализа, вече разполага с нова апаратура за идващия сезон, съобщава БТА.

Jan 16th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

По ду­ми­те на уп­ра­ви­те­ля на бол­ни­ца­та д-р Ка­ме­лия Кир­че­ва пър­ви­те па­ци­ен­ти ще бъ­дат по­с­ре­щ­на­ти в сре­да­та на ме­сец март. Ле­че­б­но­то за­ве­де­ние ве­че има апа­рат за ма­г­ни­то­те­ра­пия. Той слу­жи за из­вър­ш­ва­не­то на про­це­ду­ри на де­ца с бо­ле­с­ти на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат.

Ос­вен то­ва бол­ни­ца­та е за­ку­пи­ла и нов ком­би­ни­ран апа­рат за раз­д­ви­ж­ва­не на гле­зен­на­та ста­ва и на мал­ки­те ста­ви на ръ­це­те.

През 2013 г. здра­в­но­то за­ве­де­ние оча­к­ва да го по­се­тят по­ве­че па­ци­ен­ти по про­г­ра­ми на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут за про­фи­ла­к­ти­ка и ре­ха­би­ли­та­ция. То­ва ще се слу­чи, бла­го­да­ре­ние на фа­к­та, че по­ло­ви­на­та от ле­г­ло­ва­та ба­за е мо­дер­ни­зи­ра­на.

В 15 стаи ще имат кли­ма­ти­ци, те­ле­ви­зо­ри, са­мо­с­то­я­тел­ни са­ни­тар­ни въз­ли и нов ку­х­нен­с­ки блок. Те­х­ни­ят ре­монт за­по­ч­на още ми­на­ла­та го­ди­на.

До края на яну­а­ри бол­ни­ца­та тря­б­ва да склю­чи и до­го­вор с На­ци­о­нал­на­та здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са

Balchik.com

Коментарите са затворени.