Криминална част

Jan 16th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Държане на акцизни стоки

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да на 27.12.2012 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во по на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 48-го­ди­ш­ния Т. П. Т от гр. Вар­на.

С по­д­пи­са­но­то с про­ку­ра­ту­ра­та спо­ра­зу­ме­ние той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 12.12.2012 г. в гр. Бал­чик, в лек ав­то­мо­бил „Форд тран­зит” е дър­жал ак­ци­з­ни сто­ки без бан­де­рол, ко­га­то та­къв се изи­с­к­ва по За­ко­на за ак­ци­зи­те и да­нъ­ч­ни­те скла­до­ве. Той е дър­жал 150 броя ку­тии с ци­га­ри мар­ка „BOHEMI nouveau” – 80 мм, на об­ща стой­ност 1125 лв. Слу­ча­ят е не­ма­ло­ва­жен, уто­ч­ня­ва дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние.

Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик пре­д­ла­га за из­вър­ше­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние на Т. Т. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние 5 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

Т. Т. е де­к­ла­ри­рал, че е съ­г­ла­сен с по­с­ти­г­на­то­то спо­ра­зу­ме­ние и се от­ка­з­ва от по-на­та­тъ­ш­но раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то по об­щия ред.

Той има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, не е осъ­ж­дан.

Ако бъ­де одо­б­ре­но от Ра­йо­нен съд – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ни­е­то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Неправомерно ползване на вода

На­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки за срок от 6 ме­се­ца на­ло­жи Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 50-го­ди­ш­ния Л. Б. М. от с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик. Съ­дът одо­б­ри днес склю­че­но­то ме­ж­ду не­го и Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на де­ло­то му в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че за пе­ри­о­да от 22.03. 2012 г. до 30.05.2012 г. в с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик, сам е осъ­ще­с­т­вил не­п­ра­во­мер­но при­съ­е­ди­ня­ва­не към во­до­с­на­б­ди­тел­на­та си­с­те­ма, со­б­с­т­ве­ност на опе­ра­то­ра „ВиК” ЕО­ОД – До­б­рич, с ко­е­то е съ­з­дал ус­ло­вия за не­пъл­но от­чи­та­не на по­т­ре­бе­но­то ко­ли­че­с­т­во во­да.

За то­ва де­я­ние Л. М. е на­ка­зан със за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и със за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, одо­б­ри по­д­пи­са­но­то ме­ж­ду не­го и Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние, след ка­то Л. М. се при­з­на за ви­но­вен и за­я­ви, че до­б­ро­вол­но го е по­д­пи­сал и раз­би­рат по­с­ле­ди­ци­те му на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Той има полувисше образование, семеен е, не е осъждан.

Цигари без бандерол

 

– На 8 яну­а­ри око­ло 16:00 ча­са след по­лу­чен си­г­нал, е из­вър­ше­на про­вер­ка на ча­с­тен дом в град Бал­чик. В хо­да на про­вер­ка­та са от­к­ри­ти 2000 къ­са ци­га­ри без бан­де­рол от мар­ка­та “BOHEMI”. По слу­чая е за­по­ч­на­то бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Бал­чик.

Условно лишаване от свобода

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, раз­г­ле­да пре­д­ло­же­ние на Про­ба­ци­о­нен съ­вет при Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, за ча­с­ти­ч­на за­мя­на на на­ка­за­ние про­ба­ция на 19-го­ди­ш­ния Ста­ни­мир К. Ст. от гр. Ка­вар­на.

На 22.03.2012 г. той е при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че в пе­ри­о­да яну­а­ри – ок­том­в­ри 2011 г. в гр. Ка­вар­на, в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние и след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с дру­ги две ли­ца, чрез раз­ру­ша­ва­не на пре­г­ра­ди здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имо­ти и чрез из­по­л­з­ва­не на лек ав­то­мо­бил, е из­вър­шил 9 кра­ж­би на ве­ло­си­пе­ди и кра­ж­ба на CD-пле­ър и флаш па­мет, вси­ч­ко на об­ща стой­ност 1320 лв. Ста­ни­мир Ст. е на­ка­зан с три про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 8 ме­се­ца, за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од и без­въз­ме­з­ден труд в по­л­за на об­ще­с­т­во­то в раз­мер на 100 ча­са за 1 го­ди­на.

Той е за­по­ч­нал да из­пъл­ня­ва на­ка­за­ни­е­то на 30.03.2012 г., след ко­е­то е до­пу­с­нал 14 на­ру­ше­ния на пър­ва­та про­ба­ци­он­на мяр­ка и не се е явил на 5 сре­щи по вто­ра­та. За ре­а­ли­зи­ра­не на тре­та­та про­ба­ци­он­на мяр­ка би­ло склю­че­но спо­ра­зу­ме­ние ме­ж­ду Ста­ни­мир Ст. и об­щи­на Ка­вар­на, ка­то му бил оп­ре­де­лен обект Об­ре­д­ния дом в Ка­вар­на. Той не е от­ра­бо­тил ни­то час с обя­с­не­ние, че имал ра­бо­та. Про­ба­ци­он­ни­ят съ­вет уто­ч­ня­ва, че не­из­тър­пя­на­та част от на­ка­за­ни­е­то е об­що 20 дни. Спо­ред ин­с­пе­к­то­ри­те мла­де­жът съ­з­на­тел­но и уми­ш­ле­но е на­ру­ша­вал из­пъл­не­ни­е­то на на­ка­за­ни­е­то и ня­ма же­ла­ние да го из­пъл­ни до­к­рай.

Про­ба­ци­он­ни­ят съ­вет на Ка­вар­на по­и­с­ка съ­дът да за­ме­ни не­из­пъл­не­на­та част от на­ка­за­ни­е­то с 10 дни ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с из­пи­та­те­лен срок от 3 го­ди­ни. Те мо­ти­ви­рат пре­д­ло­же­ни­е­то си с мла­да­та въз­раст на осъ­де­ния и с фа­к­та, че ня­ма дру­ги осъ­ж­да­ния.

Пре­д­с­та­ви­те­лят на Ок­ръ­ж­на про­ку­ра­ту­ра – До­б­рич, по­д­к­ре­пи ис­ка­не­то и за­я­ви, че са на­ли­це ос­но­ва­ния за оп­ре­де­ля­не на ус­ло­в­но на­ка­за­ние на Ста­ни­мир Ст.

Ад­во­ка­тът му по­мо­ли да бъ­де оп­ре­де­лен ми­ни­ма­лен срок за от­ла­га­не на из­тър­пя­ва­не­то на на­ка­за­ни­е­то. Спо­ред не­го ус­ло­в­но­то на­ка­за­ние ще има по-до­бър въз­пи­та­те­лен ефект, до­ка­то евен­ту­ал­на ефе­к­ти­в­на при­съ­да би се от­ра­зи­ла не­га­ти­в­но на пси­хи­ка­та на мла­дия чо­век.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ще обя­ви ре­ше­ни­е­то си в за­кон­ния 30-дне­вен срок.

Ста­ни­мир Ст. има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен.

Кражба в Каварна

– На 9 яну­а­ри в 02:45 ча­са в РУП Ка­вар­на е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние  за из­вър­ше­на кра­ж­ба от лек ав­то­мо­бил, пар­ки­ран на те­ри­то­ри­я­та на град Ка­вар­на. Ус­та­но­ве­но е, че за вре­ме­то от 21:00 ча­са на 08 яну­а­ри до 02:45 ча­са на 9 яну­а­ри, не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел е от­нел мъ­ж­ка чан­ти­ч­ка със су­ма па­ри и CD пле­йър. По слу­чая се ра­бо­ти в ус­ло­ви­я­та на до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Ка­вар­на.

Пиян от Оброчище зад волана

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 10.01.2013 г. пре­д­ло­же­но от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 27-го­ди­ш­ния А. М. Д. от с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик.

По си­ла­та на склю­че­но­то с Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние, А. Д. се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 27.12.2012 г. в 02,40 ч. по ули­ца в с. Об­ро­чи­ще е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „АУ­ДИ” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та си над 1,2 на хи­ля­да – 1,39 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­жен ред с про­то­кол за хи­ми­че­с­ка ек­с­пер­ти­за за оп­ре­де­ля­не на кон­цен­т­ра­ци­я­та на ал­ко­хол или дру­го упой­ва­що сре­д­с­т­во в кръ­в­та. За из­вър­ше­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние се ис­ка на А. Д. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние 3 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

А. Д. де­к­ла­ри­ра, че е съ­г­ла­сен с по­с­ти­г­на­то­то спо­ра­зу­ме­ние и се от­ка­з­ва от по-на­та­тъ­ш­но раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то по об­щия ред

Ако Ра­йо­нен съд – Бал­чик, одо­б­ри спо­ра­зу­ме­ни­е­то, то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Отстраняването на началник на отдел в община Каварна

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, от­ка­за да ува­жи жал­ба­та на Де­си­с­лав Ко­с­тов от гр. Ка­вар­на сре­щу на­ло­же­на­та му мяр­ка за про­це­су­ал­на при­ну­да „от­с­т­ра­ня­ва­не от длъ­ж­ност”.

37-го­ди­ш­ни­ят мъж е вре­мен­но от­с­т­ра­нен от за­е­ма­ния от не­го пост „на­чал­ник на от­дел ТУС в об­щи­на Ка­вар­на” във връ­з­ка с во­де­но­то сре­щу не­го до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во. На 03.09.2011 г. му е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние за то­ва, че ка­то длъ­ж­но­с­т­но ли­це е из­по­л­з­вал слу­же­б­но­то си по­ло­же­ние, за да на­ба­вя за се­бе си или за дру­ги­го про­ти­во­за­кон­на об­ла­га. На 08.09.2011 г. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, му на­ло­жи мяр­ка­та за про­це­су­ал­на при­ну­да, ко­я­то Ко­с­тов ис­ка да бъ­де от­ме­не­на.

За­щи­т­ни­кът му из­тъ­к­на, че той тър­пи мяр­ка­та про­дъл­жи­те­лен пе­ри­од от вре­ме, през кой­то са из­зе­ти вси­ч­ки не­об­хо­ди­ми на раз­с­ле­д­ва­не­то до­ку­мен­ти и са раз­пи­та­ни сви­де­те­ли­те от слу­же­б­но­то и ли­ч­но­то му об­к­ръ­же­ние. Ад­во­ка­тът смя­та, че про­ку­ра­ту­ра­та не по­со­ч­ва кон­к­ре­т­ни дан­ни, как по­д­за­щи­т­ни­ят му би мо­гъл да по­в­ли­яе на раз­с­ле­д­ва­не­то.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние на­ме­ри ис­ка­не­то за не­о­с­но­ва­тел­но, тъй ка­то Ко­с­тов е об­ви­ня­ем в ка­че­с­т­во­то му на длъ­ж­но­с­т­но ли­це, а до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во сре­щу не­го не е при­к­лю­чи­ло. Спо­ред про­ку­ро­ра, той мо­же да съ­з­да­де пре­ч­ки за обе­к­ти­в­но­то и пъл­но изя­с­ня­ва­не на об­с­то­я­тел­с­т­ва­та по де­ло­то.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ус­та­но­ви, че Ко­с­тов е при­в­ле­чен да от­го­ва­рят за те­ж­ко уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние, ко­е­то се на­ка­з­ва с ли­ша­ва­не от сво­бо­да за по­ве­че от 3 го­ди­ни. При на­ла­га­не­то на мяр­ка­та за про­це­су­ал­на при­ну­да, е би­ло от­че­те­но, че той е за­е­мал длъ­ж­ност на­чал­ник от­дел ТУС към Ди­ре­к­ция „Ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­ал­на­та со­б­с­т­ве­ност и ту­ри­з­ма и ико­но­ми­че­с­ка­та дей­ност”. Съ­дът е пре­це­нил мя­с­то­то на длъ­ж­но­ст­та му в йе­рар­хи­ч­на­та стру­к­ту­ра на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Те­зи об­с­то­я­тел­с­т­ва са мо­ти­ви­ра­ли съ­де­б­ния съ­с­тав да при­е­ме, че съ­ще­с­т­ву­ва хи­по­те­ти­ч­на въз­мо­ж­ност об­ви­ня­е­ми­те да по­в­ли­я­ят на по­ка­за­ни­я­та на сви­де­те­ли по де­ло­то, ко­и­то ра­бо­тят в съ­ща­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция и по то­зи на­чин да бъ­де осу­е­те­но съ­би­ра­не­то на до­ка­за­тел­с­т­ва.

На­с­то­я­щи­ят съд взе пре­д­вид, че пре­д­с­тои при­к­лю­ч­ва­не на раз­с­ле­д­ва­не­то сре­щу Ко­с­тов и не са на­с­тъ­пи­ли но­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва, ко­и­то да обо­с­но­ват из­ме­не­ние на мяр­ка­та за про­це­су­ал­на при­ну­да. Съ­дът на­ми­ра, че не е от­па­д­на­ла опа­с­но­ст­та 27-го­ди­ш­ни­ят да по­в­ли­яе на раз­с­ле­д­ва­не­то по­с­ре­д­с­т­вом кон­та­к­та му със сви­де­те­ли­те в об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. С те­зи ар­гу­мен­ти съ­дът от­ка­за да ува­жи ис­ка­не­то на Ко­с­тов.             Оп­ре­де­ле­ние на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не в 3-дне­вен срок.

Де­си­с­лав Ко­с­тов е на 36 го­ди­ни, жи­вее в Ка­вар­на, има ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние, се­ме­ен е.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.