Дядо стана кметът на Община Балчик Николай Ангелов

Jan 16th, 2013 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, обяви

Сил­вия Си­ме­о­но­ва – пър­во­ро­д­на­та дъ­ще­ря на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов ста­на май­ка  на 11 яну­а­ри. Ро­ж­ба­та е мо­ми­чен­це и ще но­си не­ж­но­то име Ния.

Съ­п­ру­гът на Сил­вия е Ев­ге­ни Си­ме­о­нов, с ко­го­то си ка­за­ха за­ве­т­но­то “Да!” на 29 ап­рил м.г. в Дво­ре­ца.

Не­ка да че­с­ти­тим вну­ч­ка­та на кме­та Ан­ге­лов и съ­п­ру­га­та му д-р Ру­мя­на Мал­че­ва.

Же­ла­ем здра­ве, ща­с­тие и мно­го ра­до­с­ти на мла­до­то се­мей­с­т­во Си­ме­о­но­ви и тя­х­на­та ро­ж­ба!

 

Коментарите са затворени.