Общинска обява

Jan 16th, 2013 | От | Category: обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решения № 240, 241, 242, 243 по Протокол  № 18/30.10.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 23/11.01. 2013 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост :

1. Магазин за продажба и поправка на очила с площ 8.00 м2, представляващ обособена част от сграда на “МЦ-І” ЕООД в гр. Балчик – публична общинска собственост, актувана с АОС 217/22.02.1999 г., с начална годишна наемна цена в размер на 234.24 лева /двеста тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/, без ДДС.

2. Помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 19.35 м2, стерилизационна, склад и чакалня, всичко с площ от 31.45 м2, находящи се в сградата на бивше училище в с. Кранево – публична общинска собственост, актувана с АОС 353/20.01.2000 г., с начална годишна наемна цена от 1 219.00 лева /хиляда двеста и деветнадесет лева/, без ДДС.

3. Помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, всичко с площ от 14.50 м2, находящи се в Здравна служба, с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., с начална годишна наемна цена от 562.02 лева /петстотин шестдесет и два лева и две стотинки/, без ДДС.

4. Помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, всичко с площ от 14.50 м2, находящи се в Здравна служба, с. Дропла – публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., с начална годишна наемна цена от 562.02 лева /петстотин шестдесет и два лева и две стотинки/, без ДДС.

Срок на договора – 5 год. /пет години/.

До участие в търга се допускат :

по т. 1  кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и извършват дейност, предмет на търга.

по т. 2 и 4 кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и извършват дейност, предмет на търга, а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.

по т. 3 кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и извършват дейност, предмет на търга, а именно първична извънболнична медицинска помощ.

Търгът ще се проведе на 04.02.2013 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 17.01.2013 г. до 31.01.2013 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 01.02.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-54  Веселина Маринова

Коментарите са затворени.