Само силните оцеляват

Jan 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 5яну­а­ри 2013 г., в об­но­ве­на­та, пъл­на с въз­тор­же­ни по­се­ти­те­ли – май­ки, ба­щи, ба­би, дя­до­в­ци, ле­ли и чи­чо­в­ци бя­ха за­е­ли ме­с­та­та си в за­ла­та на чи­та­ли­ще „Ва­сил Ле­в­с­ки”, за да ста­нем сви­де­те­ли и ви­дим де­сет­те най-до­б­ри спор­ти­с­ти, за се­д­ми по­ре­ден път от Спор­тен клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка „Чер­но мо­ре – 2005” – гр. Бал­чик с пре­д­се­да­тел Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва и тре­ньор във вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи – Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев. На го­лям ек­ран бя­ха пре­д­с­та­ве­ни от­дел­ни мо­мен­ти от уча­с­ти­е­то на бал­чи­ш­ки­те ле­ко­а­т­ле­ти в раз­ли­ч­ни спор­ни фо­ру­ми, при­д­ру­же­ни с по­д­хо­дящ те­к­с­тов и му­зи­ка­лен съ­п­ро­вод.

В от­че­т­ни­ят до­к­лад г-жа Ан­д­ре­е­ва об­с­той­но ни съ­о­б­щи, че съ­с­те­за­те­ли­те са взе­ли уча­с­тие в 10 съ­с­те­за­ния в Бъл­га­рия; в Бал­кан­с­ко­то пър­вен­с­т­во в гр. Ес­ки­ше­хир, Тур­ция, в Ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во по зим­ни хвър­ля­ния в гр. Бар, Чер­на го­ра; ве­нец на уча­с­ти­я­та е Све­то­в­но пър­вен­с­т­во в гр. Бар­се­ло­на, Ис­па­ния.

В спор­т­ния клуб са ре­ги­с­т­ри­ра­ни 24 съ­с­те­за­те­ли, ко­и­то са спе­че­ли­ли  и до­не­с­ли сла­ва на град Бал­чик със 17 от­ли­чия: 5 зла­т­ни, 6 сре­бър­ни и 6 брон­зо­ви ме­да­ла, ка­к­то и 2 но­ви на­ци­о­нал­ни ре­кор­да в хвър­ля­не­то на чук, по­с­та­ве­ни от пер­с­пе­к­ти­в­на­та мла­да и строй­на ка­то фи­дан­ка Ека­те­ри­на Ди­мо­ва и ут­вър­де­ния ле­ко­а­т­лет Ай­хан Ап­ти.

Сред въз­тор­же­ни­те зри­те­ли бя­ха: Ни­ко­лай Ан­ге­лов (кмет на Об­щи­на Бал­чик), Са­ва Ти­хо­лов (зав. връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та), из­тъ­к­на­ти­те тре­ньо­ри Ни­ко­лай Ян­ков, Кра­сен Сто­ев, Иван Ива­нов, Сил­вия Пе­т­ро­ва, мно­го­к­ра­т­на­та шам­пи­он­ка в ле­ка­та ат­ле­ти­ка Ема­но­е­ла Ян­ко­ва и мно­го дру­ги, ко­и­то на­г­ра­ди­ха ат­ле­ти­те за по­ло­же­ния труд в тре­ни­ро­в­ки­те и съ­с­те­за­ни­я­та. Кла­си­ра­не­то на ат­ле­ти­те е в сле­д­ния ред: 1. Ай­хан Ап­ти; 2. Бо­рис Йор­да­нов; 3. Све­то­с­лав Бо­ри­сов; 4. Ека­те­ри­на Ди­мо­ва; 5. Да­ни­ел Джа­ха­ни; 6. Ви­ли­мир Ка­ра­и­ва­нов; 7. Пе­тър Ко­цо­в­с­ки; 8. Пе­тър Ра­дев; 9. Яни­с­лав Гри­го­ров; 10. Хри­с­то Бан­ков. От­ли­че­ни­те ле­ко­а­т­ле­ти бя­ха на­г­ра­де­ни с ку­пи и ка­лен­да­ри. Бла­го­дар­но­с­ти­те бя­ха най-ве­че към своя тре­ньор за по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти при ви­со­ка кон­ку­рен­ция и изи­с­к­ва­ния. Те на­пъл­но оп­ра­в­да­ват де­ви­за, из­пъл­нен на съ­с­те­за­тел­ни­те им еки­пи: „Са­мо сил­ни­те оце­ля­ват”.  Вси­ч­ко то­ва бе­ше при­д­ру­же­но с ве­се­ли за­ка­ч­ки, си­лен здрав смях, ап­ло­ди­с­мен­ти, ка­к­то при­ля­га на вся­ка мла­дост.

Бе­ше ни съ­о­б­ще­но ка­к­во пре­д­с­тои на СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005”: На 24 фе­в­ру­а­ри 2013 г. – Тур­нир по зим­ни хвър­ля­ния в град Пло­в­див; На 6 ап­рил 2013 г. – Дър­жа­в­но пър­вен­с­т­во по спор­т­но хо­де­не, ка­то до­ма­кин ще бъ­де на­ши­ят град и Бал­чик ще се пре­вър­не в спор­т­на сто­ли­ца на на­ша­та ро­ди­на през то­зи ден; На 18 май 2013 г.  Пър­ви тур­нир по хвър­ля­ния „Ди­о­ни­со­по­лис”, съ­що в Бал­чик, за­ло­жен в спор­т­ния ка­лен­дар на Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по ле­ка ат­ле­ти­ка. На 1 но­ем­в­ри 2013 г. ще се про­ве­де ме­мо­ри­а­лът „Ог­нян Или­ев”, от­но­во в на­шия град. За све­де­ние на чи­та­те­ли­те, Ог­нян Или­ев е дъл­го­го­ди­шен тре­ньор от Вар­на, кой­то по­чи­на в на­ча­ло­то на ми­на­ла­та го­ди­на, въз­пи­тал ре­ди­ца спор­ти­с­ти, вкл. и бал­чи­ш­кия тре­ньор Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев.

Три от на­ци­о­нал­ни­те спор­т­ни изя­ви са по­ве­ре­ни на бал­чи­к­лии. То­ва е се­ри­о­зен знак за на­ша­та ме­с­т­на уп­ра­ва – от­но­во да пре­д­с­та­вен по до­с­то­ен на­чин и за­щи­тим име­то на гр. Бал­чик ка­то до­ма­кин и в та­зи об­ласт. От­но­во ще ста­нем ра­до­с­т­ни сви­де­те­ли на по­ре­д­ни­те изя­ви на бал­чи­ш­ки­те ле­ко­а­т­ле­ти във вси­ч­ки ди­с­ци­п­ли­ни. Ще се убе­дим за се­тен път кол­ко тру­до­лю­би­ви и та­лан­т­ли­ви мла­ди хо­ра жи­ве­ят в Бал­чик – ед­на ко­ва­ч­ни­ца за шам­пи­о­ни и ре­кор­дьо­ри.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.