Среща с писателя Георги Балабанов

Jan 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

По ини­ци­а­ти­ва на уче­ни­ка от 2 „а” клас на СОУ „Хр.Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще Ни­ко­лай Па­в­лов на 11 де­кем­в­ри 2012 г. от 11.00 ч. се про­ве­де сре­ща с пи­са­те­ля Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов. Кни­ги­те на то­зи изя­вен до­б­ру­джан­с­ки пи­са­тел пре­ди­з­ви­ка­ха ин­те­рес у мал­ки­те чи­та­те­ли на с. Об­ро­чи­ще. Той е ав­тор на „За­ло­же­ни сър­ца”, „Очи­те на све­т­ли­на­та”, „Скръ­б­та на ти­ши­на­та”, „Про­ле­т­ни ве­т­ро­ве”и „Мъл­ча­ли­ви хо­ри­зон­ти”. По не­го­ви­те раз­ка­зи са на­пи­са­ни му­зи­кал­ни пи­е­си, из­пъл­не­ни на на­у­ч­ни кон­фе­рен­ции. Твор­би­те му са от­пе­ча­т­ва­ни в Ук­рай­на, Ба­ш­ки­рия и Сър­бия. Ав­тор на мно­го сце­на­рии за тър­же­с­т­ве­ни пра­з­ни­ци, фил­ми, има над 3 000 пу­б­ли­ка­ции.

През 2010 г. пе­че­ли две пър­ви ли­те­ра­тур­ни на­г­ра­ди. През 2011 г. по­лу­ча­ва пър­ва на­ци­о­нал­на на­г­ра­да за раз­каз в кон­кур­са „Ела­те ни ви­ж­те”. Пре­д­с­тои от­пе­ча­т­ва­не­то на ис­то­ри­я­та на ро­д­но­то му се­ло Кра­и­ще, къ­де­то е ро­ден на 10.02.1947 г; кни­га с де­т­с­ки при­ка­з­ки, съ­в­ме­с­т­но с пи­са­тел­ка­та Ана Крейн; в мо­мен­та се по­д­го­т­вя вто­ра­та му дра­ма „Про­фе­со­рът” /в Мол­до­ва/.

Член е на УС на Съ­ю­за на не­за­ви­си­ми­те бъл­гар­с­ки пи­са­те­ли – Со­фия.

Ра­бо­ти ка­то фер­мер, кой­то об­ра­бо­т­ва 15 000 дка зе­мя. В мо­мен­та на не­го­ви­те по­ле­та се из­пи­т­ват над 20 сор­та пше­ни­ца, ръж, ече­мик и ца­ре­ви­ца.

Ак­ти­в­но ра­бо­ти с на­у­ч­ни­те ин­с­ти­ту­ти и све­то­в­но из­ве­с­т­ни фир­ми.

Про­ве­ж­да­не­то на та­зи сре­ща бе по­де­та от 2 „а” клас с кл.ръ­ко­во­ди­тел Ве­с­ка Ку­ле­ва, на ко­я­то при­съ­с­т­ва­ха над 150 де­ца с кла­с­ни­те си ръ­ко­во­ди­те­ли. От­к­ри­ва­не­то бе на­п­ра­ве­но от гру­па уче­ни­ци от гор­ни­те кла­со­ве със сти­хо­ве за До­б­ру­джа и по­д­хо­дя­ща му­зи­кал­на про­г­ра­ма.

По­с­ле­д­ва при­ве­т­с­т­вие от пи­са­те­ля към де­ца­та, ко­е­то пре­ми­на в не­при­ну­де­но съ­бе­се­д­ва­не. Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов раз­да­де и ав­то­г­ра­фи.

Енчо ДИМИТРОВ

 

Коментарите са затворени.