Традиция и сигурност – навсякъде и във всичко

Jan 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

До­ка­то ча­ках за ин­тер­вю, в офи­са вли­за­ха и из­ли­за­ха хо­ра, слу­жи­те­ли във фир­ма”Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” ЕО­ОД гр. До­б­рич. От те­х­ни­те раз­го­во­ри ос­та­нах с впе­ча­т­ле­ние, че вси­ч­ки са ком­пе­тен­т­ни в про­фе­си­я­та си, зна­е­щи и вни­ма­тел­ни. Инж. Ва­лен­тин Ва­си­лев ве­че ме оча­к­ва­ше.

Мор­с­ки по­з­д­ра­ви от Бал­чик. Раз­ка­же­те за вас и Ва­ша­та ав­то­мо­бил­на био­г­ра­фия.

До­б­ре до­ш­ли! До­б­ру­джа­нец съм. Сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние е ико­но­ми­че­с­ко, а ви­с­ше­то – во­ен­но ин­же­нер­но. Дъл­ги го­ди­ни съм ра­бо­тил във во­ен­на­та про­ми­ш­ле­ност. По­ве­че от 20 го­ди­ни съм в сфе­ра­та на ав­то­т­ран­с­пор­т­ни­те ус­лу­ги – пре­воз на пъ­т­ни­ци. Фир­ма­та ни е съ­з­да­де­на през 1949г. и чрез мно­же­с­т­во пре­об­ра­зо­ва­ния – ико­но­ми­че­с­ки, те­х­ни­че­с­ки, ка­д­ро­ви, ако ще­те и по­ли­ти­че­с­ки – днес е с име­то „Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” ЕО­ОД. Дай, Бо­же, дъл­ги го­ди­ни да я има та­зи фир­ма.

Ще мо­же ли хо­ра­та от Бал­чик и през 2013 г. да по­л­з­ват кар­ти с го­ля­мо на­ма­ле­ние?

Фир­ма­та ни от го­ди­ни из­пъл­ня­ва пре­во­зи до Об­щи­на Бал­чик. По­ве­че от 5 го­ди­ни сме и ос­но­в­ни­ят пре­во­з­вач по гра­д­с­ка­та тран­с­пор­т­на схе­ма.  За по­с­ле­д­но­то три­ме­се­чие на 2012 г. са за­ку­пе­ни 808 пъ­т­ни кар­ти, а за ме­сец яну­а­ри и фе­в­ру­а­ри, ко­га­то ня­ма­ше на­ма­ле­ние бя­ха за­ку­пе­ни са­мо 62 пъ­т­ни кар­ти. По­ло­жи­х­ме мно­го уси­лия един ху­бав ту­ри­с­ти­че­с­ки град ка­то Бал­чик да има съ­о­т­ве­т­с­т­ващ пъ­т­ни­че­с­ки тран­с­порт.

Тук се учу­дих на не­го­ва­та па­мет, за­що­то вси­ч­ко бе­ше про­ве­ре­но пре­д­ва­ри­тел­но от мен и от­го­ва­ря­ше на ис­ти­на­та.

Във връ­з­ка с кар­ти­те, мо­га да от­бе­ле­жа, че кар­ти­те са плод на ед­на съ­в­ме­с­т­на фир­ме­на по­ли­ти­ка с Об­щи­на Бал­чик. От­к­ро­ве­но за­я­вя­вам, че ако не са аде­к­ва­т­ни­те ре­ше­ния на ва­ша­та Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция и кме­т­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во, те­зи кар­ти ня­ма да ги има. Вси­ч­ки в та­зи ико­но­ми­че­с­ка кри­за из­пи­т­ва­ме из­ве­с­т­ни фи­нан­со­ви за­т­ру­д­не­ния, но има­ме уве­ре­ни­е­то на Об­щи­на­та, че вси­ч­ко до­го­во­ре­но ще бъ­де из­пъл­не­но. Вяр­ва­ме в ло­ял­но­ст­та на ва­ша­та Об­щи­на към на­ша­та фир­ма.

Ка­к­во стои зад де­ви­за Ви „Тра­ди­ции и си­гур­ност”?

Раз­ка­зах Ви за фир­ма­та, чи­и­то ос­но­ви са по­ло­же­ни от­пре­ди 63 го­ди­ни. Съ­з­да­де­но­то от нас до­ка­з­ва, че тра­ди­ци­я­та е спа­зе­на на 100 %. А за вто­ра­та част на де­ви­за – си­гур­но­ст­та – се крие ог­ро­мен труд, си­с­те­ма от пра­ви­ла, ко­и­то оп­ре­де­лят по­с­ле­до­ва­тел­ност от из­чи­с­ли­тел­ни опе­ра­ции, во­де­щи до ре­ше­ни­е­то на да­де­на за­да­ча. Те­х­ни­че­с­ка­та си­гур­ност се по­с­ти­га с ог­ром­ни уси­лия. Без да ка­з­вам сил­ни ду­ми, шо­фьо­ри­те спа­з­ват гра­фи­ка си и об­с­лу­ж­ват кли­ен­ти­те, съ­г­ла­с­но ре­г­ла­мен­ти­ра­щи­те до­ку­мен­ти. Ра­бо­т­ни­ци­те от вси­ч­ки ран­го­ве във фир­ма­та се стре­мят да бъ­дат стри­к­т­ни.

Вяр­но ли е, че ДАИ и КАТ са без­сил­ни, ко­га­то тря­б­ва да кон­т­ро­ли­рат За­ко­на за ав­то­мо­бил­ни пре­во­зи, съгл. чл.106 и 106 „а”?

Си­ва­та ико­но­ми­ка в стра­на­та по офи­ци­ал­ни дан­ни за­е­ма 40 %. Да­но да гре­ша, но смя­там, че и в на­шия бранш то­зи про­цент не е по-ма­лък. Все­ки, кой­то из­по­л­з­ва пъ­т­ни­че­с­кия об­ще­с­т­вен тран­с­порт, се на­тъ­к­ва на об­ръч от не­ле­гал­ни пре­во­з­ва­чи. Тук ми е тру­д­но да ги на­ре­ка „пре­во­з­ва­чи”, за­що­то има ре­ди­ца изи­с­к­ва­ния и ре­гу­ла­тор­ни ме­ха­ни­з­ми, ко­и­то ва­жат за Бъл­га­рия и ЕС. На пра­к­ти­ка те­зи пре­во­з­ва­чи, ко­и­то пре­д­ла­гат ус­лу­га­та си 2-3 ми­ну­ти пре­ди ли­цен­зи­ра­но­то МПС, уни­що­жа­ва ре­до­в­ния пре­во­з­вач. Ка­то ня­ма кон­т­рол от ДАИ и КАТ, по­с­те­пен­но ре­ал­ни­те пре­во­з­ва­чи се от­ка­з­ват. При съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на „сив би­з­нес”, от­дел­ни се­ли­ща ще ос­та­нат без об­ще­с­т­вен ре­г­ла­мен­ти­ран ав­то­т­ран­с­порт. Не­ле­гал­ни­ят тран­с­порт има две стра­ни: тия, ко­и­то го по­л­з­ват и те­зи, ко­и­то го при­ла­гат. При та­ка на­ре­че­ни­те „не­ле­гал­ни та­к­си­та” не се из­да­ват би­ле­ти, ав­то­мо­би­ли­те не зна­ят въз­ра­ст­та си и в име­то на пе­чал­ба­та се ри­с­ку­ва жи­во­та на кли­ен­та.

В гр.Бал­чик Вие сте оси­гу­ри­ли 10 ра­бо­т­ни ме­с­та на на­ши съ­г­ра­ж­да­ни. През 2013 г. ще има ли но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та?

До­го­во­рът ни с Об­щи­на Бал­чик при­к­лю­чи в края на 2012 г., а за 2013 г. пре­д­с­тои нов търг и се на­дя­вам, че ще се пре­д­с­та­вим ус­пе­ш­но. Тръ­ж­ни­те до­ку­мен­ти на кан­ди­дат-пре­во­з­ва­чи­те ще се раз­г­ле­ж­дат на 21 яну­а­ри от ОбА Бал­чик. На вси­ч­ки слу­жи­те­ли от на­шия фи­ли­ал в Бал­чик по­же­ла­вам да са жи­ви и здра­ви, а дру­го­то ще до­й­де от са­мо се­бе си.

Пре­ди 70 го­ди­ни зли­ят ге­ний Ста­лин е ка­зал, че с шо­фьо­ри­те ще се раз­п­ра­вя след вой­на­та. Как е по­ло­же­ни­е­то при Вас?

В на­ша­та фир­ма ра­бо­тят око­ло 150 чо­ве­ка, от тях над по­ло­ви­на­та са шо­фьо­ри. Вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та ме­ж­ду ра­бо­то­да­тел и ра­бо­т­ник са сло­ж­ни, ис­ти­на­та е ви­на­ги по сре­да­та, ну­ж­ни са ком­п­ро­ми­си. Ня­ма ра­бо­то­да­тел от на­шия бранш, кой­то да не ис­ка об­но­вен ав­то­мо­би­лен парк, ве­ща и ком­пе­тен­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция, мо­же­щи май­с­то­ри – ме­ха­ни­ци. И вси­ч­ки да по­лу­ча­ват го­ле­ми за­п­ла­ти. Из­ве­с­т­но е, че ра­бо­то­да­тел, кой­то тръ­г­не да раз­да­ва по­ве­че, от­кол­ко­то мо­же да си по­з­во­ли ед­на фир­ма, след ед­на го­ди­на та­зи фир­ма ня­ма да съ­ще­с­т­ву­ва. Вси­ч­ки мои ра­бо­т­ни­ци имат ува­же­ни­е­то ми и са уве­ре­ни, че аз мо­га оси­гу­ря ба­ланс ме­ж­ду те­х­ни­те ин­те­ре­си и те­зи на фир­ма­та. При­мер­но, кли­ен­ти­те ис­кат ни­с­ки це­ни на ус­лу­ги­те, а мо­и­те ра­бо­т­ни­ци же­ла­ят по-ви­со­ки за­п­ла­ти. Тря­б­ва да се има пред вид, че вси­ч­ко се по­ви­ша­ва – го­ри­во­то, ли­цен­зи­те, ре­зер­в­ни­те ча­с­ти, въ­ве­ж­да­не­то на ка­со­ви апа­ра­ти в ав­то­бу­си­те и ми­к­ро­бу­си­те. Бла­го­да­ря Ви и се ра­д­вам, че в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” сво­е­в­ре­мен­но уве­до­мя­ва гра­ж­да­ни­те за съ­с­то­я­ни­е­то на об­ще­с­т­ве­ния пъ­т­ни­че­с­ки тран­с­порт в Бал­чик и дру­ги­те на­се­ле­ни ме­с­та в Об­щи­на­та.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.