Коледни тържества в Община Балчик

Jan 9th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Са­мо­дей­ни­ят ко­ле­к­тив за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни при чи­та­ли­ще „Вел­ко Ан­ге­лов – 1940 г.”, с. Дро­п­ла, Об­щи­на Бал­чик, взе уча­с­тие в ко­ле­д­но­то тър­же­с­т­во в Мла­де­ж­кия дом на гр. До­б­рич на 12 де­кем­в­ри 2012 г.

Ко­ле­д­но­то тър­же­с­т­во в са­мо­то се­ло се про­ве­де на 18 де­кем­в­ри 2012 г. в ре­с­то­рант „Жъ­т­ва­ри” от 12 ч. Са­мо­дей­ци­те при чи­та­ли­ще­то по­з­д­ра­ви­ха вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци с ко­ле­дар­с­ки пе­с­ни и мо­ли­т­ва­та за здра­ве и бе­ре­кет от ста­ни­ни­ка Иван Ен­чев Ра­дев, кой­то е на 82 го­ди­ни. За пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние се по­г­ри­жи­ха Га­лин и Ди­ми­т­ри­ч­ка Ган­че­ви от гр. Бал­чик.

Йорданка СИМЕОНОВА

Чит. секретар – с. Дропла

 

Оставете коментар