6 януари – Богоявление, Йордановден

Jan 9th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

И та­зи го­ди­на Йор­да­но­в­ден бе­ше по­с­ре­щ­нат, ка­к­то по­до­ба­ва. Спом­ням си 1991, 1992 г., ко­га­то све­ще­ни­кът хвър­ля­ше дър­ве­ния кръст в мо­ре­то, за­вър­зан на ед­на ми­си­на, ни­кой не сме­е­ше и не бе­ше мо­ти­ви­ран да ско­чи в ле­де­ни­те во­ди, за да из­ва­ди све­ще­ния Йор­да­но­в­ден­с­ки сим­вол.

На 6 яну­а­ри смел­ча­ци­те бя­ха 22:

До­б­ро­мир Ди­ми­т­ров Сла­вов (22 г.)

Све­то­зар Ак­се­ни­ев Сто­я­нов (25 г.)

Ва­лен­тин Ва­лен­ти­нов Ива­нов (22 г.)

Сте­фан Ве­се­ли­нов То­до­ров (18 г.)

Ивай­ло Си­ме­о­нов Ива­нов (21 г.)

Бъ­лок Пол Джон (44 г.)

Пла­мен Ко­с­та­ди­нов Вел­ков ( 39 г.)

Ан­гел Ди­ми­т­ров Ан­ге­лов ( 53 г.)

Здра­в­ко Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров (22 г.)

Бо­рис Йор­да­нов Йор­да­нов (24 г.)

Ге­ор­ги Ма­но­лов Ма­но­лов ( 22 г.)

Иван Не­н­ков Ан­ге­лов ( 22 г.)

Петър Венциславов Коцовски ( 20 г.)

Иван Ва­лен­ти­нов То­до­ров ( 23 г.)

Жу­ли­ен Пе­т­ров Ге­ор­ги­ев ( 24 г.)

Емил Ге­ор­ги­ев Ни­ко­лов ( 23 г.)

Вла­ди­с­лав Вла­ди­ми­ров Пъ­тов ( 30 г.)

Ра­до­мир Или­ев Ди­ми­т­ров ( 25 г.)

Или­ан Ва­лен­ти­нов Ива­нов ( 25 г.)

Бе­д­ри Ру­ши­дов Ап­ту­лов ( 45 г.)

Вен­ци­с­лав Ата­на­сов Ва­си­лев ( 21 г.)

Тем­пе­ра­ту­ра­та на во­да­та бе­ше 6 гра­ду­са и на въз­ду­ха – съ­що. Бал­чи­к­лии, по­ве­че от 500 ду­ши, бя­ха из­пъл­ни­ли бре­га око­ло Мор­с­ка га­ра и при­ве­т­с­т­ва­ха мла­ди­те хо­ра, ос­ме­ли­ли се да спа­зят ве­ко­в­на­та тра­ди­ция, въз­с­та­но­ве­на през 1993 г. На вси­ч­ки смел­ча­ци кме­тът Н.Ан­ге­лов връ­чи по 50 лв., а на по­бе­ди­те­ля, кой­то и ми­на­ла­та го­ди­на бе­ше пръв – Све­то­зар Ак­се­ние Сто­я­нов, сту­дент във Вар­на, за­вър­шил Бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия, по­да­ри плик с 200 лв.

Ше­с­т­ви­е­то за Йор­да­но­в­ден тръ­г­на от цър­к­ва­та „Св.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка”, ми­на по­к­рай цър­к­ва­та „Св.Ге­ор­ги По­бе­де­но­сец” и за­вър­ши на пло­щад „Кап.Г.Ра­д­ков”, во­де­но от от­ци­те Стра­тия Але­к­сан­д­ров и Ге­ор­ги Пе­т­ков, при­д­ру­же­ни от вер­ни ено­ри­а­ши с цър­ко­в­ни­те хо­ру­г­ви.

На та­ки­ва дни се раз­би­ра зна­че­ни­е­то на бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва през ве­ко­ве­те, сми­съ­ла и съ­дър­жа­ни­е­то на хри­с­ти­ян­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на ре­ли­гия и жа­ж­да­та на съ­в­ре­мен­ни­те бъл­га­ри да из­по­вя­д­ват ро­д­на­та си ре­ли­гия и да вяр­ват в не­й­ни­те цен­но­с­ти.

Маруся КОСТОВА

 

25 – годишният Светозар Аксениев Стоянов от Балчик за втори път се хвърля в ледените води на морето, за да извади свещения Йордановденски кръст. Той беше нападнат от всички журналисти, за да сподели своята мотивираност за участие в религиозния празник, която е свързана не само с парите, но и с миналогодишната слава на първенец.

Пред обектива на вестника застанаха младите “йордановци”, повечето от които спортисти – лекоатлети от СКЛА “Черно море 2005” Балчик, с треньор Андриан Андреев. Сред тях са и многократните победители Марин Байчев ( пожарникар ) и 53 – годишният Ангел Димитров – Балашито. Най-младият е Стефан Веселинов (ученик в 11 клас на СОУ “Христо Ботев”)

Коментарите са затворени.