Флуорeсценцията на празника

Dec 19th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Ос­вен до­с­тойн­с­т­во­то на Све­т­ли­те пра­з­ни­ци, бал­чи­ш­ки­те “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” ни на­по­м­ни, че то­ва е свой­с­т­во­то на ня­кои те­ла да из­пу­с­кат све­т­ли­на. На то­ва яв­ле­ние ста­на­х­ме сви­де­те­ли ние, зри­те­ли­те, ко­и­то бя­х­ме за­е­ли ме­с­та­та си на 16 де­кем­в­ри 2012 г. в Ка­мен­на­та за­ла на Бал­чи­ш­кия дво­рец, в кой­то се съ­с­тоя Ко­ле­д­ни­ят кон­церт „На ча­ша ви­но с Ко­ле­д­ни пе­с­ни”.

За­ла­та за­ти­х­ва­ше, ко­га­то чу­ва­х­ме из­пъл­не­ния на „Ле­о­пар­ди”, на пе­е­щи­те и сви­ре­щи де­ца”Бей­би войс”, за­е­д­но със сме­се­ния хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци. Из­пъл­ни­те­ли­те с не­о­би­к­но­ве­но, чо­ве­ш­ко, за­ду­ше­в­но про­ни­к­но­ве­ние ни по­ве­до­ха в ла­би­рин­ти­те на въз­хи­ще­ни­е­то и не­из­жи­вя­но­то. Те при­е­ма­ха въз­тор­же­ни­те ап­ло­ди­с­мен­ти на бла­го­дар­на­та пу­б­ли­ка, а Ка­мен­на­та за­ла ли­ку­ва­ше. Пред нас се бе­ше из­п­ра­ви­ла тя, ди­ри­ген­тът Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, ка­то жри­ца, за­щи­та­ва­ща сво­я­та ре­ли­гия, сво­е­то из­ку­с­т­во.

Про­з­ву­ча­ха пе­с­ни­те „Ко­ле­ден звън”, „Ед­на чу­д­на пе­сен”, „Зла­т­но­то де­те”, Д-р Ме­чо”, „Синг а сонг”, „За­мъ­чи се Бо­жа май­ка” и др. Вси­ч­ки из­пъл­не­ния бя­ха ста­ра­тел­но по­д­не­се­ни на пу­б­ли­ка­та, до­с­той­на за ува­же­ние.

Е, ня­ма­ше ну­ж­да да бъ­деш на пър­вия ред, за да ви­диш плам­нал бля­сък в де­т­с­ки­те очи­ч­ки. Кол­ко­то до го­ле­ми­те „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” мо­же би те от­но­во из­пи­та­ха бла­же­но­то чу­в­с­т­во на про­е­к­ция сред При­ро­да­та, ко­я­то ни за­о­би­ка­ля. А за­е­д­но с тях и не­ж­на­та Йо­а­на Ти­хо­ло­ва /ки­та­ра/ и ча­ро­в­на­та Ева /удар­ни ин­с­т­ру­мен­ти/.

До­й­де ред и на мал­ки­те пи­а­ни­с­ти, ко­и­то до­ка­за­ха, че не са са­мо из­вор на та­лан­ти, но са и ста­ра­тел­ни и по­с­лу­ш­ни уче­ни­ци, ко­и­то еже­д­не­в­но по­лу­ча­ват съ­ве­ти­те на сво­я­та учи­тел­ка М.Ти­хо­ло­ва. От кра­т­ки­те ду­ми, ко­и­то раз­ме­них с нея, раз­б­рах, че ча­со­ве­те от де­но­но­щи­е­то ни­ко­га не и до­с­ти­гат. От кла­си­че­с­ка му­зи­ка до съ­в­ре­мен­ния шла­гер на раз­ли­ч­ни ком­по­зи­то­ри, ние ста­на­х­ме сви­де­те­ли на съ­т­во­ре­ни и съ­к­ро­ве­ни ми­го­ве, из­ле­з­ли из­под мал­ки­те пръ­с­т­че­та и раз­ту­па­ни сър­ца на:Ни­ко­лай Ко­лев, Ра­до­с­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, Хри­с­то Га­ли­нов, Ма­рия Ди­ми­т­ро­ва, Пе­тя Ки­ри­ло­ва, Ни­кол Стан­ко­ва, Ма­рия-Ма­г­да­ле­на Ни­ко­ло­ва, Ал­бе­на Сте­ли­я­но­ва, Ясен Ве­ли­ков.Над час слу­ша­х­ме се­д­на­ли, при­ти­х­на­ли и пре­х­ла­с­на­ти. Вси­ч­ко бе­ше по­д­чи­не­но на по­д­хо­дя­ща  хо­ре­о­г­ра­фия и на­з­ря­ващ ар­ти­с­ти­зъм.

На края на кон­цер­та Ва­ля ме по­пи­та: До­б­ре ли бе­ше? От­го­во­рих и, че вси­ч­ко бе­ше ка­то в при­ка­з­ка и че за ху­ба­ви­те не­ща тря­б­ва вре­ме, а за пре­к­ра­с­ни­те  – са­мо миг.Всъ­щ­ност, ка­к­то и го на­п­ра­ви­ха вси­ч­ки твои из­пъл­ни­те­ли.

Ко­ле­д­ни­ят кон­церт за­вър­ши с оп­ти­ми­з­ма на ди­ри­ген­та Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то ни съ­о­б­щи, че пра­з­ни­кът про­дъл­жа­ва, въ­п­ре­ки мра­ч­ни­те про­г­но­зи от ка­лен­да­ра на ма­и­те, че кра­ят на све­та е на 21.12.2012 г. но аз мо­га да Ви ка­жа то­ч­но се­га, че след та­ки­ва му­зи­кал­ни изя­ви на из­ку­с­т­во­то кра­ят на све­та се от­ла­га.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.