Поглед в историята

Dec 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Преди 125 години

На 16 де­кем­в­ри 1887 г. в Бур­гас се ра­ж­да пър­ви­ят бъл­гар­с­ки бо­ен ле­тец по­ру­чик Хри­с­то То­п­ра­к­чи­ев. На 19 ок­том­в­ри 1912 г., 26-го­ди­ш­ния пи­лот по­ру­чик Хр. То­п­ра­к­чи­ев при по­лет над тур­с­ки­те по­зи­ции при Од­рин  е смър­т­но ра­нен, а са­мо­ле­тът му – Мо­но­п­лан „Бле­рио” се раз­би­ва бли­зо до ле­ти­ще­то край Му­с­та­фа па­ша (Сви­лен­г­рад).

Той е пър­ви­ят во­е­нен бо­ен пи­лот и пър­ва­та жер­т­ва на бъл­гар­с­ка­та и све­то­в­на­та во­ен­на ави­а­ция.

Да пре­к­ло­ним гла­ва пред не­го­вия до­с­то­ен жи­вот!

Мильо Йочев, стария войн

Преди 69 години

На 20 де­кем­в­ри 1943 г. сто­ти­ци аме­ри­кан­с­ки са­мо­ле­ти ле­тят към Со­фия да хвър­лят своя смър­то­но­сен то­вар. На­ши­те ле­т­ци-из­т­ре­би­те­ли са вди­г­на­ти на тре­во­га. За­да­ча­та им е да пре­с­ре­щ­нат да­леч из­вън Со­фия аме­ри­кан­с­ка­та въз­ду­ш­на ар­ма­да и ата­ку­вай­ки ги, да им на­ру­шат бой­ния строй, да ги раз­п­ръ­с­нат и не до­пу­с­кат ма­со­ва бом­бар­ди­ро­в­ка над Со­фия. Ме­ж­ду из­ле­те­ли­те на­ши пи­ло­ти из­т­ре­би­те­ли да за­щи­тят Со­фия е и по­ру­чик Ди­ми­тър Спи­са­ре­в­с­ки, до­б­ру­джан­с­кия орел.

По­ру­чик Спи­са­ре­в­с­ки из­ли­та за пър­ви и по­с­ле­ден въз­ду­шен бой с вра­же­с­ки­те са­мо­ле­ти. Из­ди­г­на­ли се на 7000 м. ви­со­чи­на край До­л­ни Па­са­рел, ви­ж­дат ле­тя­ща­та аме­ри­кан­с­ка въз­ду­ш­на ар­ма­да ле­тят в строй ка­то за па­рад. Бъл­гар­с­ки­те ле­т­ци се впу­с­кат в ата­ка. Па­дат ня­кол­ко аме­ри­кан­с­ки са­мо­ле­та. Спи­са­ре­в­с­ки сва­ля един са­мо­лет. От­но­во се впу­с­ка в ата­ка. На­со­ч­ва се към са­мо­ле­та, во­дещ и ко­ман­д­ващ аме­ри­кан­с­ка­та въз­ду­ш­на ар­ма­да. На­ти­с­ка спу­съ­ка на оръ­ди­е­то и кар­те­ч­ни­ци­те, но из­с­т­рел не по­с­ле­д­ва. Бо­е­п­ри­па­си­те са се свър­ши­ли. Още при пър­ва­та ата­ка, в ко­я­то той сва­ля един са­мо­лет. Ня­ма бо­е­п­ри­па­си, но ни­ма ще пу­с­не не­на­ка­за­но, и то ко­ман­д­ва­щия ар­ма­да­та, да бом­бар­ди­ра Со­фия? Не, с це­на­та на жи­во­та си да спа­си сто­ти­ци со­фи­ян­ци и жи­ли­ща, той из­вър­ш­ва та­ран – вря­з­ва се със са­мо­ле­та си в аме­ри­кан­с­кия ко­ман­дир­с­ки са­мо­лет, кой­то ек­с­п­ло­ди­ра. От ек­с­п­ло­зи­я­та по­с­т­ра­д­ва съ­се­д­на­та до не­го аме­ри­кан­с­ка ма­ши­на. Во­да­чът на ар­ма­да­та е сва­лен. Аме­ри­кан­с­кия бо­ен строй е на­ру­шен. Мно­го са­мо­ле­ти хвър­лят бом­би­те си из ни­ви­те и се връ­щат об­ра­т­но в ба­зи­те си в Ита­лия. Еди­ни­ч­ни са­мо­ле­ти сти­гат над Со­фия и пу­с­кат бом­би­те си. Бъл­гар­с­ки­те ле­т­ци – пи­ло­ти из­пъл­ня­ват бой­на­та си за­да­ча с це­на­та на скъ­пи жер­т­ви. Ед­на от скъ­пи­те жер­т­ви, по­д­не­се­на под ол­та­ра на оте­че­с­т­во­то, е по­ру­чик Спи­са­ре­в­с­ки. На 20 де­кем­в­ри 1943 г., на 27 го­ди­ни за­ги­ва по­ру­чик Ди­ми­тър Спи­са­ре­в­с­ки – на­ре­чен жи­ва­та тор­пи­ла. По­с­мър­т­но той е про­из­ве­ден в чин ка­пи­тан, а пре­ди 3 го­ди­ни – в чин по­л­ко­в­ник.

На тоя ден, не са­мо ле­т­ци­те, но и вси­ч­ки, да све­дем гла­ва за по­чит пред па­мет­та на ге­роя Ди­ми­тър Спи­са­ре­в­с­ки.

Мильо ЙОЧЕВ, стария войн

Коментарите са затворени.