Покана за заседание на ОбС-Балчик

Dec 19th, 2012 | От | Category: Общински новини, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20.12.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

2. Предложение за приемане на нова Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

3. Предложение за одобряване пазарна оценка за учредяване право на пристрояване от 9 м2 за тераса, към апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и “Жук Лимитид” ЕООД гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. “Изгрев”

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

5. Предложение за утвърждаване на актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

6. Предложение за удължаване срока за погасяване на банков кредит от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

8. Разни

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.