Криминална част

Dec 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Година и половина лишаване от свобода за 24-годишен балчиклия

Наказание 1 година и 6 месеца лишаване от сво-бода при първоначален строг затворнически ре-жим ще изтърпи 24-го-дишния Ив. Кр. Ив. от гр. Балчик. Днес Районен съд – Балчик, одобри склю-ченото между него и Ра-йонна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване на наказателното му дело в досъдебното производство.

По силата на споразу-мението той е признат за виновен в това, че на 23 срещу 24 април 2012 г. в с. Рогачево, община Бал-чик, чрез повреждане на прегради, здраво напра-вени за защита на имот – изкъртване на монетник от кафе машина, поставена пред магазин за хранител-ни стоки е отнел 60 лв. на монети от владението на собственика на търговския обект, без негово съгласие и с намерение противо-законно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Ив. Ив.е осъждан през 2007 г. и през 2011 г. за краж-би и е търпял ефективно наказание.  Той има основ-но образование, безрабо-тен е, не е семеен, осъждан е.

Районна прокуратура –  Балчик, посочи, че причи нените с престъплението щети са възстановени, за-това няма пречка спора-зумението да бъде одоб-рено. То не противоречи на закона и морала.

Районен съд – Балчик, одобри постигнатото меж-ду Ив. Ив. и държавното обвинение споразумение, след като той заяви, че се признава за виновен, доб-роволно е подписал доку-мента и приема последици-те у на влязла в сила при-съда. Съдът прекрати на-казателното производство срещу него.

Гражданин на Косово – подсъдим

На 17.12.2012 г. Районен съд – Балчик, даде ход на наказателно дело срещу 35-годишния В. Ц. – граж-данин на Република Косо-во. Районна прокуратура – Балчик, е повдигнала срещу него обвинение за това, че на 14.08.2009 г. в курортен комплекс в об-щина Балчик, в градинка пред хотел, в близост до паркинг, е причинил на 29-годишен тогава гражданин на Горна Оряховица сред-на телесна повреда, изра-зяваща се в увреждания в лявата слепоочна област и изпадане в безсъзнателно състояние, веднага след нанасяне на удара, което е обусловило разстройство за здравето, временно опасно за живота.

Държавното обвинение посочва в обвинителния акт, че на 13.08.2009 г. под-съдимият и негов приятел, двамата от гр. Прищина, пристигнали на почивка в добруджански курорт. Ве-черта те посетили дискоте-ка, където се забавлявали до 03 ч. на 14.08.2009 г. и употребили алкохол.

По същото време по-страдалият гражданин на Горна Оряховица бил в за-ведението с компания и съ-що употребили алкохол. Около 03 ч. те тръгнали да се прибират и минали през паркинга на хотел, където била паркирана колата на В. Ц. Повлиян от алкохола член на компанията от Ве-лико Търново започнал да се качва по капаците и та-ваните на паркираните ав-томобили. Това било забе-лязано от подсъдимия, който също се прибирал към хотела си. Той се под-разнил, че търновчанинът се катери по колата му и му направил забележка на английски език. Двамата започнали да се карат и дърпат. 29-годишният мъж от Горна Оряховица бил свидетел на разправията и се притекъл на помощ, но отношенията им прерасна-ли в сбиване. Вторият гражданин на Прищина също се намесил, за да разтърве биещите се. В. Ц. отишъл до колата си, взел отвертка и с нея нанесъл удар на пострадалия 29-годишен в областта на лявото слепоочие. В ре-зултат на този удар мъжът от Горна Оряховица пад-нал на земята, лежал без реакции, а от лявата част на главата му течала кръв. Велитърновчанинът ока-зал първа помощ на прия-теля си, но той не дошъл в съзнание преди пристига-нето на медицински екип. Пострадалият бил отведен в МБАЛ-Добрич, където бил опериран. Представе-ната по делото съдебно-медицинска експертиза по-казва, че той е получил увреждания в лявата сле-поочна област, които пред-ставляват нараняване, проникващо в черепната кухина и създаващо връз-ка между нея и външната среда. Изпадането в без-съзнание, веднага след на-насяне на удара, е обусло-вило разстройство на здра-вето, временно опасно за живота, което е средна те-лесна повреда.

При сбиването В. Ц. паднал на земята и е полу-чил счупване на лакетната кост на лявата ръка, което е средна телесна повреда.

Той не е семеен е, нe е осъждан.

 2 години затвор за крадец на пари и метали

Наказание 2 години ли-шаване от свобода при строг режим в затвор от за-крит тип наложи Районен съд – Балчик, 23-годиш-ния Д. С. Д. от гр. Балчик. Той бе признат за виновен в това, че на 07.10.2011 г. и на 15.02.2012 г. в гр. Балчик, в условията на „опасен рецидив”, след предварителен сговор с други три лица е отнел 800 лв. и метални изделия на стойност 22,50 лв., от владението на двамата им собственици, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

Районен съд – Балчик, допусна делото да протече като съкратено съдебно следствие по молба на подсъдимия и след като той призна вината си и фактите по обвинителния акт. По този ред е постано-вено наказанието му, като първоначално наложено-то му 3 години лишаване от свобода при строг ре-жим е намалено с 1/3 и оп-ределено той да изтърпи 2 години лишаване от сво-бода при строг режим в затвор от закрит тип.

Съдът групира това на-казание с наложеното му с влязла в сила на 27.03. 2012 г. присъда наказание 2 години лишаване от сво-бода при строг режим. Той е осъден за кражба, извър-шена при опасен рецидив.

Съдът постанови той да изтърпи най-тежкото нака-зание 2 години лишаване от свобода при строг режим.

Пресцентърът припом-ня, че според обвинител-ния акт подсъдимият и един от собствениците би-ли добри познати. През м. октомври миналата година Д. С. Д. е бил на гости в апартамента му в гр. Балчик и видял къде по-страдалият съхранявал парична сума.

На 07.10.2011 г., докато собственикът отсъства от дома си, той проникнал вътре. Подсъдимият се покатерил по скеле на фа-садата на блока до нивото на апартамента и през счупено стъкло отворил прозорец, през който вля-зъл. Взел 400 лв. и излязъл по същия начин. Проиг-рал парите в зала за ха-зартни игри. След това се върнал в апартамента на пострадалия и извършил кражба на още 400 лв. Д.С.Д. отново отишъл в залата за хазартни игри и заложил откраднатата сума. По време на престоя там пострадалият му поз-вънил и го попитал защо е извършил кражбата. Д.С.Д. отрекъл и обяснил, че па-рите са му изпратени от близки извън страната.

На 15.02.2012 г. той се срещнал с приятелката си и с още две лица и се наго-ворили да извършат краж-ба на железа от разрушен строителен обект по край-брежната алея в гр. Бал-чик. По пътя натам един от придружаващите го споделил, че е видял ме-тални релси в бившето лят-но кино в града. Четири-мата отишли да проверят и видели метална релса, забита в почвата. Издър-пали я и я изнесли в непо-средствена близост до обекта. След това подсъ-димият и същият придру-жаващ го, посетили бивша дискотека в непосредстве-на близост до киното и из-вършили кражба на ме-тални изделия.

Когато се върнали при останалите пристигнали полицейски служители и ги задържали.

Вещите, предмет на престъплението, са възста-новени на собственика.

Д.С.Д. има начално образование, не е семеен, безработен е, многократно е осъждан.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Добрич.

 

Коментарите са затворени.