Клуб “Здравец” на гала представление

Dec 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, СПОРТ

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на спор­ти­с­т­ки­те – ве­те­ран­ки от клуб „Здра­вец” с ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва, бя­ха по­ка­не­ни да уча­с­т­ват на га­ла съ­с­те­за­ние, в ко­е­то по­ка­з­ват сво­и­те спор­т­ни уме­ния де­сет­те най-до­б­ри от­бо­ра от стра­на­та, чле­но­ве на Асо­ци­а­ция „Спорт за вси­ч­ки”. Спор­т­ни­ят пра­з­ник се про­ве­де в по­з­на­та­та / от „Ко­ми­ци­те” на БТв/ за­ла „Лю­ми­ер” под еги­да­та на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние и спор­та и под на­д­с­лов „Пра­з­ник на спор­та, здра­ве­то и дъл­го­ле­ти­е­то”.

На офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не при­съ­с­т­ва­ха зам.-спор­т­ни­ят ми­ни­с­тър, пре­д­с­та­ви­тел на Со­фий­с­ка­та го­ля­ма об­щи­на, ка­к­то и по­че­т­ни­ят пре­д­се­да­тел на Асо­ци­а­ци­я­та доц.Е­ньо Бо­я­джи­ев. С про­чу­в­с­т­ве­но сло­во той по­з­д­ра­ви уча­с­т­ни­ци­те в кра­си­вия спор­тен пра­з­ник и про­че­те пи­с­мо от пре­ми­е­ра Бой­ко Бо­ри­сов в от­го­вор на не­го­во пи­с­мо със спе­ци­ал­ни пре­д­ло­же­ния и ис­ка­ния. Доц.Бо­я­джи­ев бе­ше спе­ци­ал­но по­з­д­ра­вен от Д.Ма­ле­ва и при­я­т­но из­не­на­дан с по­да­ръ­ци от на­шия клуб, по­д­не­се­ни от­но­во от гим­на­с­ти­ч­ка­та Пен­ка Ру­с­ко­ва с еле­ган­тен шпа­гат. Ори­ги­нал­но офор­ме­ни по­да­ръ­ци от име­то на клуб „Здра­вец” по­д­не­со­ха Еле­на Ка­за­ко­ва и До­н­ка Йор­да­но­ва на со­фий­с­ки­те да­ми, те­х­ни­че­с­ки ор­га­ни­за­то­ри на то­зи пра­з­ник.

Бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ч­ки изи­г­ра­ха вто­ри по ред сво­е­то съ­че­та­ние с то­п­ки, бу­хал­ки, лен­ти и стол­че­та, бур­но ак­ла­ми­ра­ни от за­ла­та, из­п­ра­те­ни с ръ­ко­п­ля­с­ка­ния и въз­г­ла­си „Бра­во!”. Ка­к­то ви­на­ги на­ши­те ве­те­ран­ки по­ка­з­ват гим­на­с­ти­ка за здра­ве и дъл­го­ле­тие, гим­на­с­ти­ка, на­со­че­на сре­щу пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на въз­ра­ст­та, гим­на­с­ти­ка, на­то­вар­ва­ща, но и пре­д­па­з­ва­ща. Ли­п­са­та на вън­шен бля­сък и ефе­к­ти чрез му­зи­ка, ко­с­тю­ми и ак­се­со­а­ри /ха­ра­к­тер­ни за по­ве­че­то от­бо­ри/се оце­ня­ват мно­го ви­со­ко от ком­пе­тен­т­но­то жу­ри, по­ра­ди ко­е­то от вся­ко съ­с­те­за­ние бал­чи­к­лий­ки се връ­щат с ди­п­ло­ми, гра­мо­ти и на­г­ра­ди.

Га­ла спе­к­та­къ­лът про­дъл­жи с ар­ти­с­ти­ч­ни­те изя­ви на от­бо­ри­те – има­ше мо­д­но ре­вю, му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния и тан­ци. Най-го­ля­мо вни­ма­ние пре­ди­з­ви­ка­ха кра­си­ва­та Сне­жан­ка и ра­бо­т­ли­во­то джу­дже, пре­въ­п­лъ­те­ни от на­ша­та Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва и Еле­на Ка­за­ко­ва. Кра­сив ре­т­ро то­а­лет по­ка­за и Пен­ка Ру­с­ко­ва. На сце­на­та се изя­вя­ва­ха по май­с­тор­с­ки на­чин и ос­та­на­ли­те от­бо­ри – с на­ро­д­ни тан­ци и ху­ба­ви му­зи­кал­ни но­ме­ра, из­пъл­не­ни с та­лант и же­ла­ние, с по­д­г­ря­то ко­ле­д­но и но­во­го­ди­ш­но на­с­т­ро­е­ние.

Бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ч­ки от клуб „Здра­вец”, за­е­д­но в кра­не­в­с­ки­те си ко­ле­ж­ки, са ща­с­т­ли­ви, че тру­дът, кой­то по­ла­гат в гим­на­с­ти­че­с­кия са­лон на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” /с бла­го­дар­ност към учи­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во/ се оце­ня­ва, ка­к­то от ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни на Асо­ци­а­ция „Спорт за вси­ч­ки”, та­ка и от кме­т­с­кия екип на Бал­чик, ли­ч­но от кме­та Н.Ан­ге­лов и се­к­ре­та­ря Ма­ри­а­на Ан­ге­ло­ва, ко­и­то оси­гу­ря­ват уча­с­ти­е­то в съ­с­те­за­ни­е­то. Най-сър­де­ч­на бла­го­дар­ност и по­х­ва­ла за шо­фьо­ра Пла­мен Ен­чев от фир­ма „Ен­тур”, кой­то се от­на­ся с най-го­ля­мо вни­ма­ние към въз­ра­с­т­ни­те же­ни и про­ве­ж­да спо­кой­но и при­я­т­но пъ­ту­ва­не.

Гим­на­с­ти­ч­ки­те от клуб „Здра­вец” по­же­ла­ват на вси­ч­ки ве­се­ло по­с­ре­ща­не на Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на, здра­ве и ща­с­тие в се­мей­с­т­ва­та. И не­ка да­рим то­п­ли­на и до­б­ри­на – и на бе­д­ния, и на бо­га­тия, и на глу­па­вия, и на ум­ния, и на та­лан­т­ли­вия, и на по-скром­ния! На­ли та­ка ни учи чо­ве­ко­лю­бе­цът Ии­сус. А све­тът ще пра­з­ну­ва Не­го­во­то Ро­ж­де­с­т­во!

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.