“Старата къща” – празничен спектакъл в с. Гурково

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На­ро­д­но­то из­ку­с­т­во и свър­за­ни­те с не­го пра­з­ни­ци и об­ре­ди са се пре­да­ва­ли от по­ко­ле­ние на по­ко­ле­ние до днес. Раз­к­ри­ват опи­та и мъ­д­ро­ст­та, при­вър­за­но­ст­та към ро­д­на­та зе­мя, връ­щат ра­до­ст­та и вя­ра­та в ут­ре­ш­ния ден. В тях има мно­го све­т­ли­на, кра­со­та и ба­г­ри.

Вер­ни на тра­ди­ци­я­та в чи­та­ли­ще „Сво­бо­да-1897 г.” с. Гур­ко­во ки­пи тре­с­ка­ва по­д­го­то­в­ка за Ко­ле­д­ния и но­во­го­ди­шен кон­церт, кой­то ще се съ­с­тои на 22 де­кем­в­ри.

Та­зи го­ди­на той ще е под на­д­с­лов „Ста­ра­та къ­ща”, за­що­то тя но­си ду­хът на епо­ха­та. За­по­ч­ва се с пре­д­с­та­вя­не­то на на­ро­д­ния оби­чай Иг­на­ж­ден. От­го­вор на въ­п­ро­са „Ка­к­во но­си на­ро­д­на­та му­зи­ка?” ще да­де с май­с­тор­с­ко­то си из­пъл­не­ние го­с­ту­ва­щи­ят хор „До­б­ру­джан­ки” от НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки”, гр. Бал­чик. Бо­га­та­та бъл­гар­с­ка ду­ше­в­ност ще раз­к­рие Гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор от с. Гур­ко­во. Ста­ри­те гра­д­с­ки пе­с­ни, ко­и­то ще бъ­дат из­пъл­не­ни от гур­ко­в­с­ки са­мо­дей­ци, ще ни вър­нат към спо­ме­ни­те от мла­до­ст­та и ще съ­з­да­дат при­я­т­но на­с­т­ро­е­ние. Хор „Едел­вайс” към пен­си­о­нер­с­кия клуб към се­ло­то ще по­д­не­се му­зи­ка­лен по­з­д­рав към хо­ра­та от Тре­та­та въз­разст. Ще по­с­ле­д­ват из­пъл­не­ни­я­та на Гру­па­та за об­ра­бо­тен фол­к­лор, ко­и­то до­ка­з­ват, че за на­ро­д­но­то из­ку­с­т­во ста­рост ня­ма. На пра­з­ник не мо­же без съ­в­ре­мен­на­та за­ба­в­на и ме­ло­ди­ч­на пе­сен в из­пъл­не­ние на Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов.

Ко­ле­да­ри и сур­ва­ка­ри ще по­д­не­сат сво­и­те по­же­ла­ния и на­ри­ча­ния за здра­ве, мир и бе­ре­кет. За­вър­ше­кът на то­зи спе­к­та­къл ще бъ­да пе­сен­та на Бо­г­да­на Ка­ра­до­че­ва „Да­но”  – по­с­ла­ние за до­б­ро­та, чо­ве­ч­ност, лю­бов.

Та­къв е за­ми­съ­лът на по­д­го­т­ве­ния сце­на­рий от чи­та­ли­щ­ния се­к­ре­тар Ал­бе­на Вой­че­ва, а осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то ще бъ­де де­ло на сър­ца­ти­те са­мо­дей­ци. Не­ка им по­же­ла­ем здра­ве и твор­че­с­ки ус­пех при но­ви­те изя­ви през 2013 г.

Стела ДАКОВА СТОЯНОВА

 

Коментарите са затворени.