Благотвотворителна акция за събиране на дрехи в ОДК-Балчик

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За по­ре­д­на го­ди­на Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс – Бал­чик ор­га­ни­зи­ра ко­ле­д­на бла­го­т­во­ри­тел­на ак­ция за съ­би­ра­не на дре­хи с уча­с­ти­е­то на Уче­ни­че­с­кия пар­ла­мент.

Уче­ни­ци от 5 до 12 клас бя­ха при­ка­не­ни да на­п­ра­вят ед­но до­б­ро де­ло, да­ря­вай­ки сво­и­те ума­ле­ли дре­хи и те­зи, ко­и­то не но­сят, за да бъ­дат опол­зо­т­во­ре­ни ка­че­с­т­ве­но от ну­ж­да­е­щи­те се де­ца в об­щи­на­та. До край­ния срок бя­ха съ­б­ра­ни до­с­та дре­хи, ко­и­то уче­ни­ци и учи­те­ли от ОДК гри­ж­ли­во сгъ­на­ха и раз­п­ра­де­ли­ха в 3 ти­па чу­ва­ли – за де­т­с­ка­та гра­ди­на, I-IV клас и V-VIII клас. Сред съ­б­ра­ни­те да­ре­ния пре­об­ла­да­ва­ха дън­ки­те, има­ше съ­що пу­ло­ве­ри и блу­зи, пре­дим­но зим­ни.

На 6 де­кем­в­ри уче­ни­ци от Об­щин­с­кия уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент, за­е­д­но с г-жа Све­т­ла­на Ми­хай­ло­ва – пси­хо­лог и учи­тел и г-жа Ел­ка Ва­си­ле­ва – учи­тел и ръ­ко­во­ди­тел на клуб “Жур­на­лист”, по­се­ти­ха 3 уче­б­ни за­ве­де­ния в Об­щи­на­та, за да да­рят съ­б­ра­ни­те дре­хи. ОУ “Ва­сил Ле­в­с­ки”- с. Со­ко­ло­во и ОУ “Г.С.Ра­ко­в­с­ки” – с. Се­но­кос бя­ха пър­ви­те за­ра­д­ва­ни за Ко­ле­да учи­ли­ща. Най-въл­ну­ва­ща се ока­за ви­зи­та­та на ЦДГ “До­б­ру­джан­че” в с. Дро­п­ла, къ­де­то ни по­с­ре­щ­на­ха ра­ду­ш­но раз­въл­ну­ва­ни­те, но и мал­ко при­те­с­не­ни де­ца. Те ни из­пя­ха 2 пе­с­ни и по­да­ри­ха на ОДК ръ­ч­но из­ра­бо­те­на от тях ко­ле­д­на кар­ти­ч­ка.

С мно­го то­п­ли чу­в­с­т­ва и удо­в­ле­т­во­ре­ние за до­б­ро­то де­ло, уче­ни­ци­те се за­вър­на­ха в Бал­чик.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.