Никулден в Балчик

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Бал­чи­ш­ки­те ри­ба­ри бя­ха бла­го­с­ло­ве­ни от Гла­ви­ни­ц­кия епи­с­коп Йо­ан. По тра­ди­ция на ри­бар­с­кия при­с­тан в Бал­чик на 6.12 бе от­бе­ля­зан Ни­кул­ден. За да опи­тат от ри­б­ния кур­бан, на по­р­та се съ­б­ра­ха по­ве­че от 150 жи­те­ли, свър­за­ни с мо­ре­то. Те бя­ха при­ве­т­с­т­ва­ни и от кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то по­же­ла здра­ве и по­ве­че ри­ба в мре­жи­те през сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

Ос­вен мно­го ри­б­ни яс­тия, при­го­т­ве­ни от ме­с­т­ни­те ре­с­то­ран­тьо­ри, пра­з­ну­ва­щи­те има­ха въз­мо­ж­ност да опи­тат и до­б­ри ви­на. В кон­кур­са за най-до­б­ро до­ма­ш­но ви­но се от­ли­чи­ха зе­ме­де­ле­цът Ва­сил Гри­го­ров и д-р Никола Златев.

Спо­ред жур­на­ли­с­ти­те от в-к “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” най-ху­ба­во бе­ше бя­ло­то и чер­ве­но ви­но на Въл­чо Ди­ков, спе­ци­ал­но бу­ти­ли­ра­но със со­б­с­т­вен знак в Ста­ра За­го­ра. На­по­до­бя­ва­ше пе­лин и ня­ма­ше ра­вен на се­бе си. Да е жив и здрав про­из­во­ди­те­лят !

/Б.Т/

 

Коментарите са затворени.