Коледна работилница в ЦДГ “Здравец”

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ко­ле­д­на ра­бо­тил­ни­ца от­во­ри вра­ти в ЦДГ № 1 „Здра­вец” град Бал­чик. В Про­дъл­же­ние на ед­на се­д­ми­ца, де­ца­та и те­х­ни­те ро­ди­те­ли, уча­с­т­ва­ха в из­ра­бо­т­ва­не­то на ко­ле­д­ни ри­сун­ки, кар­ти­ч­ки, ап­ли­ка­ции и сур­ва­к­ни­ци.

„Ко­ле­д­на­та ра­бо­тил­ни­ца” е ини­ци­а­ти­ва от на­ци­о­нал­на­та кам­па­ния „Уча­с­т­вам и про­ме­ням” на МОМН. Кул­ми­на­ция на пра­з­ни­ч­ни­те дни в гру­па­та, на­с­тъ­пи в по­с­ле­д­ния ден, ко­га­то те­ма­та бе­ше „Тра­ди­ци­и­те в на­ци­о­нал­на­та ни ку­х­ня”. Ро­ди­те­ли и де­ца се на­д­п­ре­вар­ва­ха да пре­д­ла­гат яс­тия за им­п­ро­ви­зи­ра­на­та ни тра­пе­за. За вси­ч­ки бе­ше лю­бо­пи­т­но да раз­бе­рат и за­по­м­нят тра­ди­ци­он­ни­те яс­тия за Бъ­д­ни ве­чер и Ко­ле­да. И де­ца, и ро­ди­те­ли, вло­жи­ха ця­ло­то си ста­ра­ние, въл­не­ние и твор­че­с­т­во, че с же­ла­ние уча­с­т­ват и про­ме­нят све­та та­ка, че де­ца­та да жи­ве­ят ща­с­т­ли­во в не­го.

Ра­до­с­ла­ва АДАМ­С­КА

Учи­тел в ЦДГ „Здра­вец”

 

Оставете коментар