Пресконференция, отчитаща проект за повишаване енергийната ефективност

Dec 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 5 де­кем­в­ри 2012 г. се про­ве­де вто­ра по­ред пре­с­кон­фе­рен­ция, за да се от­че­те дей­но­ст­та по про­е­к­та “По­ви­ша­ва­не енр­гий­на­та ефе­к­ти­в­ност на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на общ. Бал­чик”.  Бе­не­фи­ци­ент е общ. Бал­чик. Про­е­к­та  бе­ше пре­д­с­та­вен от зам.- кме­та Сте­ли­ян Же­ле­зов и от­го­ва­ря­щия  PR Ро­сен Же­ля­з­ков. Стой­но­ст­та на про­е­к­та е 2 627 751.98 лв. Съ­фи­нан­си­ра­не­то е от ЕФРР и е на стой­ност 2 233 589,18 лв.

На­п­ра­ве­на е то­п­ло­и­зо­ла­ция на сте­ни, по­к­ри­ви и по­до­ве, по­д­ме­не­ни са про­зор­ци и вра­ти, по­ви­ше­на е ефе­к­ти­в­но­ст­та на ко­тел­на­та уре­д­ба, по­д­ме­не­ни са ос­ве­ти­тел­ни те­ла в по­ве­че от 17 де­т­с­ки гра­ди­ни и учи­ли­ща на те­ри­то­ри­я­та на об­ши­на­та.               /Б.Т/

 

Коментарите са затворени.